دوره و شماره: دوره 12، شماره 3، پاییز 1397، صفحه 1-153 
2. تحلیل ساختار بازار صادراتی سیب ایران با رهیافت رفتار قیمت گذاری برای بازار (PTM)

صفحه 27-45

مهسا رحمانی دیزگاه؛ سید ابوالقاسم مرتضوى؛ سید حبیب‌الله موسوی