بررسی وجود محدودیت بودجه در تولید گندم آبی استان آذربایجان شرقی: به‌کارگیری یک فرم تابعی تعمیم یافته برای تابع تولید غیر مستقیم

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار اقتصاد کشاورزی دانشگاه تبریز

2 دانشجوی کارشناسی ارشد اقتصاد کشاورزی دانشگاه تبریز

چکیده

یکی از وظایف مهم اقتصاد کاربردی، ایجاد و تصریح مدل‌های مناسب و کاربردی در اقتصاد تولید و مصرف است. این پژوهش به بررسی وجود محدودیت بودجه در تولید گندم آبی استان آذربایجان شرقی با استفاده از رهیافت تابع تولید غیر مستقیم با فرم تابعی Lewbel که حالت تعمیم یافته دو فرم تابعی ترانسلوگ و سیستم عرضه تقریباً ایده آل(AISS) است می‌پردازد. داده‌های مورد نیاز این تحقیق با مراجعه به جهاد کشاورزی استان و سالنامه‌های آماری کشاورزی برای دوره زمانی 91-1370 گردآوری شد. یافته‌های تحقیق نشان می‌دهد که با استفاده از هر سه فرم تابعی ترانسلوگ، سیستم عرضه تقریباً ایده‌آل (AISS) و Lewbel ، میزان ضریب لاگرانژ بزرگ‌تر از واحد است که دال بر محدودیت بودجه یا محدودیت منابع مالی در دسترس کشاورزان است؛ این محدودیت موجب کاهش میزان تولید موجود به میزان 30/45 درصد نسبت به وضعیت بهینه (حداکثر سود) شده است. نرخ تغییر فنی نزدیک به صفر است؛ این امر دال بر آن است که در طول سال‌های مورد بررسی تغییر فنی (پیشرفت فناوری) صورت نگرفته است. تمامی کشش‌های مستقیم تقاضای نهاده‌های محصول گندم آبی منفی و کوچک‌تر از واحد است که رابطه معکوس بین قیمت و مقدار نهاده‌ها را نشان می‌دهد. کشش‌های هزینه مثبت است که مطابق با تئوری اقتصادی بیانگر ارتباط مستقیم بین مقدار مصرف نهاده و هزینه‌های صرف شده بابت خرید نهاده می باشد. سازگاری یافته‌های فوق با تئوری‌های اقتصادی مربوطه، مؤید کارایی مدل  Lewbel است.

کلیدواژه‌ها