تغییر شماره حساب نشریه

بدین وسیله به اطلاع کلیه نویسندگان محترم میرساند،پرداخت هزینه داوری و چاپ مقاله تنها از طریق درگاه الکترونیکی سایت انجمن اقتصاد کشاورزی ایران امکان پذیر میباشد.