درج چکیده انگلیسی

نویسندگان محترم

برای ارسال مقالات خود میبایست حتما چکیده انگلیسی در انتهای مقاله درج گردد.