درباره نشریه

این نشریه به نام «مجله اقتصاد کشاورزی ایران» طی نامه شماره 696/2910/3 مورخ 84/6/5 توسط کمیسیون بررسی نشریات علمی کشور وزارت فرهنگ و آموزش عالی به عنوان علمی- پژوهشی شناخته شده و پس از آن با تغییر نام آن به «‌ اقتصاد و کشاورزی» طی نامه شماره 1090/124 مورخ 86/3/7اداره کل مطبوعات و خبرگزاری‌های داخلی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی مجوز انتشار به زبان‌های فارسی و انگلیسی دریافت کرده است. همچنین بنا به درخواست انجمن اقتصاد کشاورزی ایران و با موافقت امور مطبوعات و خبرگزاری‌های داخلی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی طبق نامه شماره 1674/123 مورخ 88/3/23، نام نشریه "اقتصاد و کشاورزی" به "اقتصاد کشاورزی" تغییر کرد.

 

 

فصلنامه اقتصاد کشاورزی
Agricultural Economics
   
رتبه علمی:  علمی - پژوهشی (کشاورزی)
دوره تناوب انتشار: 

فصلنامه

زمان بارگزاری مقالات هر شماره در وب سایت

پایان هر فصل

زبان انتشار مقاله:

 چاپ مقالات فارسی به همراه چکیده انگلیسی
صاحب امتیاز:  انجمن علمی اقتصاد کشاورزی ایران 
مدیر مسئول:  دکتر سید صفدر حسینی
سردبیر:  دکتر محمد قربانی
مدیر اجرایی:  مهندس سارا زرگرآزاد
هیئت تحریریه:   دکتر سید صفدر حسینی ،دکتر سعید یزدانی،دکتر احمد فتاحی اردکانی،دکتر محمد بخشوده، دکتر ناصر شاهنوشی،  دکتر حسین مهرابی بشرآبادی ،دکتر سلامی،دکتر سید حسین سقاییان نژاد
محل انتشار:  کرج  
تلفن: 

09367205145 

نمابر:   32247783(026) 
نشانی:  کرج ، خیابان دانشکده، پردیس کشاورزی و منابع طبیعی، دانشکده اقتصاد و توسعه کشاورزی، گروه اقتصاد کشاورزی 
صندوق پستی:  کرج ، 31585-77871 
سایت اختصاصی:  www.iranianaes.ir 
نشانی الکترونیک:  iaes.journal@gmail.com  
بخش اشتراک:  مهندس سارا زرگرآزاد
تلفن بخش اشتراک: 

09367205145 

 *دسترسی به مقالات نشریه به صورت رایگان می باشد.

*بررسی و چاپ مقاله در این نشریه برای نویسندگان هزینه بر می باشد که برای کسب اطلاعات بیشتر در این زمینه به بخش راهنمای نویسندگان مراجعه شود.