ممنوعیت اجرای موارد ذکر شده

* اضافه نمودن نویسنده پس از اعلام تاییدیه نهایی

*حذف نمودن نویسنده پس از اعلام تاییدیه نهایی