اخبار و اعلانات

ممنوعیت اجرای موارد ذکر شده

* اضافه نمودن نویسنده پس از اعلام تاییدیه نهایی *حذف نمودن نویسنده پس از اعلام تاییدیه نهایی

مطالعه بیشتر

تغییر شماره حساب نشریه

بدین وسیله به اطلاع کلیه نویسندگان محترم میرساند،پرداخت هزینه داوری و چاپ مقاله تنها از طریق درگاه الکترونیکی سایت انجمن اقتصاد کشاورزی ایران امکان پذیر میباشد.  

مطالعه بیشتر

درج چکیده انگلیسی

نویسندگان محترم برای ارسال مقالات خود میبایست حتما چکیده انگلیسی در انتهای مقاله درج گردد.

مطالعه بیشتر