پیش‌بینی تقاضای انواع گوشت در مناطق شهری ایران با استفاده از رهیافت الگوریتم ژنتیک

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانش‌آموخته کارشناسی ارشد اقتصاد کشاورزی دانشگاه فردوسی مشهد

2 دانشیار اقتصاد کشاورزی دانشگاه فردوسی مشهد

3 استادیار اقتصاد کشاورزی دانشگاه فردوسی مشهد

چکیده

در این پژوهش تقاضای گوشت قرمز، گوشت مرغ و گوشت ماهی در دوره 1368 تا 1390 در مناطق شهری ایران مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. به منظور گزینش مناسب‌ترین الگوی تقاضا، سیستم تقاضای تقریبا ایده‌آل، الگوی روتردام و الگوی CBS، با استفاده از روش SUR برآورد شد. نتایج به‌دست آمده از مقایسه این الگوها نشان داد که در دوره مورد بررسی سیستم تقاضای تقریبا ایده‌آل(AIDS) به عنوان الگوی برتر پیش‌بینی انتخاب شد. سپس پیش‌بینی تقاضای گروه‌های گوشت در مناطق شهری ایران، تا سال  1404(پایان چشم‌انداز بیست ساله جمهوری اسلامی ایران) انجام شد. نتایج پیش‌بینی با استفاده از روش الگوریتم ژنتیک و بر اساس پیش‌فرض استمرار شرایط قیمتی و درآمدی گذشته نشان داد که برای مصرف‌کننده شهری، سهم بودجه اختصاص یافته به گوشت قرمز، به تدریج کاهش و سهم بودجه اختصاص یافته به گوشت مرغ و ماهی، افزایش می‌یابد و میزان تقاضای خانوار شهری از هر یک از دو گروه گوشت قرمز و مرغ کاهش می‌یابد. به این معنی که در مجموع تقاضای آینده آنان از کل انواع گوشت سالانه به میزان 54/2 درصد کاهش خواهد داشت. همچنین برای مصرف‌کننده شهری، گوشت قرمز، مرغ و ماهی کالاهایی ضروری (نرمال) و جانشین به‌شمار می‌آیند، از طرفی گوشت قرمز و مرغ کالاهایی بی‌کشش بوده و گوشت ماهی کالایی کشش‌پذیر است.

کلیدواژه‌ها