بررسی تأثیر ادوار تجاری بر بهره‌وری کل عامل‌های تولید بخش‌های مختلف اقتصادی ایران

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار و عضو هیئت علمی گروه اقتصاد کشاورزی دانشگاه شهید باهنر کرمان

2 کارشناس اقتصاد کشاورزی دانشگاه شهید باهنر کرمان

3 دانشجوی دکترای اقتصاد کشاورزی دانشگاه فردوسی مشهد

چکیده

بهره‌وری از جمله عامل‌هایی است که افزایش تولید را همراه با توسعه به ارمغان می‌آورد. رشد بهره‌وری کل عامل‌‌های تولید موجب کاهش هزینه‌های تولید و افزایش توان رقابت تولیدکنندگان در بازارهای درونی و بیرونی می‌شود. از آن‌جا که ادوار تجاری، یکی از مهم‌ترین شاخصهای کلان اقتصادی می‌باشد، در این نوشتار، سعی شده است تاثیر ادوارتجاری بر رشد بهره‌وری کل عامل‌های تولید بخش‌های مختلف اقتصادی (کشاورزی، معدن، صنعت) با به کارگیری روش داده‌های ترکیبی و نیز بهره‌گیری از مجموعه دوره‌های زمانی و مدل مانده سولو در دوره 89-1370 بررسی ‌و ارزیابی شود. نتایج نشان می‌دهد که شاخص آزادسازی تجاری، ‌هزینه تحقیق و توسعه‌ و نرخ ارز  تأثیر مثبت و متغیرهای ادوار تجاری، نرخ تورم تأثیر منفی بر بهره‌وری کل عامل‌های تولید داشته‌اند. بنابراین در راستای نتایج این بررسی، کاهش ادوار تجاری، توجه بیشتر به کاهش نرخ تورم و گسترش  فعالیتهای تحقیق و توسعه در داخل کشور پیشنهاد می‌شود.

کلیدواژه‌ها