ارتباط میان صادرات و مصرف انرژی در بخش کشاورزی کشورهای درحال‌توسعه

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکترای اقتصاد کشاورزی دانشگاه تبریز

2 دانشیار اقتصاد کشاورزی دانشگاه تبریز

چکیده

اجرای سیاست‌های توسعه صادرات ممکن است تاثیر معناداری بر مصرف انرژی در کشورهای در‌حال‌توسعه داشته باشد. از این رو، سیاست‌های توسعه صادرات، دغدغه‌های زیست‌محیطی نسبت به انتشار گازهای گلخانه‌ای را افزایش داده است. با توجه به مکانیزه‌تر شدن هر چه بیشتر بخش کشاورزی، این دغدغه در مورد فعالیت‌های صادراتی بخش کشاورزی نیز مطرح است. با توجه به این مسئله، این پژوهش تلاش می‌کند رابطه میان صادرات و مصرف انرژی، در بخش کشاورزی 28 کشور درحال‌توسعه را در فاصله سال‌های 2007-1980 مورد بررسی قرار دهد. بدین منظور، پس از تائید وجود ریشه واحد به وسیله آزمون CADF و تائید وجود هم‌انباشتگی به وسیله آزمون‌های کائو، پدرونی و وسترلاند، بردار‌های هم‌انباشتگی با روش‌های AMG، FMOLS و DOLS برآورد شدند. همچنین، برای بررسی رابطه علیت کوتاه‌مدت از روش‌ PMG استفاده شد. نتایج نشان داد متغیرهای انرژی و صادرات در بخش کشاورزی کشورهای درحال‌توسعه، تاثیر مثبت و معنادار بر یکدیگر دارند، اما در کوتاه‌مدت رابطه معناداری بین آن‌ها وجود ندارد.

کلیدواژه‌ها