تأثیر رشد صادرات نفت بر کیفیت محیط‌زیست در کشور ایران

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی کارشناسی ارشد اقتصاد کشاورزی دانشکده اقتصاد و توسعه کشاورزی دانشگاه تهران

2 عضو هیئت علمی دانشکده اقتصاد و توسعه کشاورزی دانشگاه تهران

3 استادیار اقتصاد کشاورزی دانشگاه تهران

چکیده

تجارت منجر به توسعه مقیاس فعالیت‌های اقتصادی در کشورهای در حال توسعه شده و انباشت صنایع آلاینده محیط زیست را در این کشورها بیشتر می‌نماید. از آنجا که استانداردهای زیست محیطی در این کشورها پایین است، گسترش تجارت مخصوصاَ در کشورهای در حال توسعه باعث می‌شود محیط زیست آلوده‌تر شود. در ادبیات اقتصادی اثرات آزادسازی تجاری روی محیط زیست از طریق روش‌های مختلف مورد بررسی قرار گرفته است. اگر چه مکانیسم‌های تاًثیر تجارت روی محیط زیست و آلودگی آن به صورت تئوریک و تجربی مورد بررسی قرار گرفته اند، اما اثراتی که هر کدام از عناصر تجارت خارجی یعنی صادرات و واردات روی محیط زیست می‌گذارند چندان مورد بررسی دقیق قرار نگرفته است. در این مطالعه اثرات حاصل از صادرات نفت روی تخریب محیط زیست در کشور ایران بررسی می‌گردد. با استفاده از داده‌های سری زمانی دوره 1998 الی 2011 و رویکرد هم‌انباشتگی و الگوی VAR این نتیجه حاصل شده که افزایش صادرات نفت خام باعث افزایش انتشار گازهای متان و کربن دی اکسید در محیط زیست شده و همچنین آلودگی آب را افزایش می‌دهد. از این‌رو سیاست‌گذاران در کشور باید به هزینه‌های صریح و ضمنی افزایش صادرات، نسبت به صادرات فرآورده‌های نفتی که موجب تخریب و آلودگی محیط زیست می‌گردد، توجه بیشتری نشان داده و بعضاً در سیاست‌های خود تجدید نظر نمایند.

کلیدواژه‌ها

موضوعات