مقایسه ترجیحات عمومی و تمایل به پرداخت گردشگران و ساکنان شهرستان ساری برای حفاظت از دریای خزر

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار گروه اقتصاد کشاورزی دانشگاه اردکان

2 دانشجوی کارشناسی ارشد گروه اقتصاد کشاورزی دانشگاه اردکان

چکیده

دریای خزر نه تنها برای ساکنان منطقه، بلکه برای بسیاری از ایرانیان در سراسر کشور دارای اهمیت ویژه‌ای است. این پژوهش به مقایسه میزان تمایل به پرداخت (WTP) ساکنان وگردشگران دریای خزر واقع در شهرستان ساری به‌منظور حفاظت از آن با استفاده از روش ارزش‌گذاری مشروط (CVM) می‌پردازد. اطلاعات مورد نیاز با استفاده از 800 پرسشنامه به‌دست آمد که400 مورد از آنها به روش نمونه‌گیری تصادفی از میان ساکنان شهرستان ساری گردآوری و مابقی میان گردشگران دریای خزر توزیع شد. نتایج این پژوهش نشان داد که تمایل به پرداخت افراد به‌منظور حفاظت از دریای خزر از نظر معنی‌داری برای ساکنان و گردشگران در دو متغیر سن و شاخص زیست‌محیطی متفاوت هستند. همچنین نتایج گویای آن است که میانگین تمایل به پرداخت گردشگران و ساکنان شهرستان ساری برای حفاظت از دریای خزر به ترتیب 229870 و 195170 ریال و ارزش حفاظتی برای هر خانوار (6/2 نفری) 597700 و 507500 ریال در هر سال می‌باشد. با توجه به نتایج به‌دست آمده و تمایل بیشترگردشگران در پرداخت پول نسبت به ساکنان شهرستان ساری می‌توان به این نتیجه رسید که ساکنان انگیزه خود را برای حفاظت از دریای خزر از دست داده‌ و مسئولان باید برای حفاظت از این دریا اقدام نمایند.

کلیدواژه‌ها

موضوعات