بررسی انتقال قیمت در بازار گوشت مرغ: به‌کارگیری الگوی خودتوضیح برداری مارکوف-سویچینگ (MSVAR)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار گروه اقتصاد کشاورزی دانشگاه تبریز

2 دانشجوی دکتری اقتصاد کشاورزی

3 دانشجوی دکتری اقتصاد کشاورزی دانشگاه تبریز

چکیده

در تحقیق حاضر عوامل موثر بر انتقال قیمت گوشت مرغ با استفاده از روش خود توضیح برداری مارکوف-سویچینگ و داده‌های هفتگی در سال‌های 1391-1387 مورد بررسی قرار گرفت. نتایج نشان داد که مدل انتقال قیمت رفتاری غیر خطی داشته و قیمت نهاده‌های جوجه یک روزه، سویا و ذرت بر روی قیمت گوشت مرغ تأثیر گذارند. همچنین مشخص شد که انتقال قیمت نامتقارن بوده و افزایش قیمت نهاده‌های تولیدی گوشت مرغ نسبت به کاهش قیمت نهاده‌ها سریع‌تر به قیمت گوشت مرغ منتقل می‌شود و احتمال پایداری در رژیم افزایش قیمت مرغ بیشتر از رژیم کاهش قیمت است. در این راستا، پیشنهاد می‌شود که سیاستگذاران بخش کشاورزی با اجرای سیاست‌های تنظیم بازار و رفتار عوامل بازاریابی موجبات کاهش نوسانات قیمت گوشت مرغ و افزایش رفاه مصرف‌کنندگان را فراهم آورند. طبقه‌بندی JEL : Q1, C32, C5 واژه‌های کلیدی: جوجه یک روزه، ذرت، سویا، گوشت مرغ، مدل خود رگرسیو برداری مارکوف-سویچینگ. طبقه‌بندی JEL : Q1, C32, C5 واژه‌های کلیدی: جوجه یک روزه، ذرت، سویا، گوشت مرغ، مدل خود رگرسیو برداری مارکوف-سویچینگ.

کلیدواژه‌ها

موضوعات