بررسی عامل‌های موثر بر بازارپسندی گیاهان دارویی (مطالعه موردی نعناء)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دانشگاه فردوسی مشهد

2 عضو هیئت علمی دانشگاه فردوسی مشهد

چکیده

یکی از محصولات کشاورزی که می‌تواند اهمیت زیادی در بخش کشاورزی و اقتصاد کشور به ویژه افزایش درآمد‌های حاصل از صادرات غیر نفتی داشته باشد، گیاهان دارویی است. در این زمینه تحقیقات بازاریابی مناسب می‌تواند زمینه لازم برای افزایش ارزش افزوده و تولید بیشتر این فرآورده‌ها را میسر نماید. یکی از گیاهان دارویی که بسیار مورد استفاده قرار می گیرد نعناء است که به شکل های مختلفی تولید و مصرف می شود. هدف این پژوهش بررسی عوامل موثر بر بازارپسندی نعناء با تاکید بر تنوع در شکل فرآورده های این گیاه است. در انجام محاسبات از نرم افزار Stata12 بهره گرفته شده است و پژوهش در سال 1393 با استفاده از اطلاعات مصرف کنندگان فراورده های این گیاه دارویی در مشهد انجام شده است. پس از برآورد مدل با استفاده از رگرسیون لاجیت چندگانه نتایج نشان داد که متغیرهای تجربه مصرف خانوادگی، داشتن بیماری خاص، اولویت مصرف به جهت استفاده دارویی، نام تجاری، خواص و میزان اثر بخشی، سن، کیفیت و مشاوره اثر معناداری بر انتخاب شکل های مختلف مصرف دارند. بنابراین پیشنهاد می-گردد با ایجاد و گسترش نام‌های تجاری معتبر و بهبود کیفیت و همین طور ارائه مشاوره، زمینه استفاده از شکل های مختلف و افزایش مصرف فراهم گردد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


ابراهیم زاده، ع.، سرایی، م.ح. و اسکندری ثانی، م. 1390. تحلیل و سنجش سطوح برخورداری شهری مورد شناسی شهر مشهد. فصلنامه تحقیقات جغرافیایی، (95): 54-29.
ابراهیمی، ع. 1379. جایگاه اقتصاد گیاهان دارویی در ایران و جهان و رعایت توسعه پایدار. اولین همایش بین المللی طب سنتی و مفردات پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی.
پورهادی. م. 1390. بررسی اثر کودهای زیستی روی عملکرد و اسانس نعناع فلفلی. فصلنامه داروهای گیاهی. 2(2): 137 - 148.
حسینعلی پور. ا. 1390. بازاریابی گیاهان دارویی در ایران، چالش ها و مشکلات. اولین همایش راهبردی دستیابی به کشاورزی پایدار. اهواز.
حق جو، م.، حیاتی، ب.ا.، محمدرضایی، ر.، پیش بهار، ا. و دشتی، ق. 1390. عوامل موثر بر تمایل به پرداخت نرخ افزوده بالقوه مصرف کنندگان برای محصولات غذایی سالم. مطالعه موردی کارکنان سازمان جهاد کشاورزی استان آذربایجان شرقی. نشریه دانش کشاورزی و تواید پایدار، 21(3): 117-105.
رسام. ق.، دادخواه. ع.، خشنودیزدی. ا.، و مقدسی. ر.1391. عوامل موثر بر توسعه کشت گیاهان دارویی در استان خراسان شمالی.همایش ملی فرآورده های طبیعی و گیاهان دارویی.
سرشتی، م. و آذری، پ. 1386. بررسی میزان به کارگیری داروهای گیاهی در زنان مراجعه کننده به مراکز بهداشتی- درمانی شهرکرد. مجله دانش و تندرستی، 2(4): 20 - 26.
کشفی بناب، ع.، 1388. مزیت نسبی اقتصادی کشت و تجارت گیاهان دارویی در ایران و ارزش آن در بازارهای جهانی. مجله بررسی های بازرگانی. 44:  67 - 78.
مجاوریان. س.م.، رسولی. ف.، و حسینی یکانی. س.ع.، 1392. عوامل موثر بر انتخاب کانال فروش در بین تولیدکنندگان مرکبات مازندران. نشریه اقتصاد و توسعه کشاورزی. 7(2): 123-133.
مفتاحی زاده، ح.، ناصری، ع.، 1388. موانع و راهبردهای پیشروی توسعه اقتصادگیاهان دارویی. مرکز خدمات تخصصی گیاهان دارویی. جهاد دانشگاهی واحد ایلام.
نصابیان. ش.، غلامحسینی. ط.، و جبل عاملی. ف.، 1391. مقایسه مزیت نسبی صادرات گیاهان دارویی با کشورهای صادرکننده. فصلنامه مدلسازی اقتصادی. 4: 75 - 92.
Anderson, J.A.1984. Regression and ordered categorical variables. Journal of the Royal Statistical Society Series B,46:1-30.
Boon, H., Kachan, N., and Boecker, A. 2013. Use of Natural Health Products How Does Being Natural Affect Choice? Medical Decision Making. 33(2): 282-297.
Ghorbani, M., Mahmoudi, H. and Liaghati, H. 2007. Consumers’ Demands and Preferences for Organic Foods: A Survey Study in Mashhad, Iran.
Greene, W.H. and ,Hensher D.A. 2003. A Latent Class Model for Discrete Choice 10-Analysis: contrasts with mixed logit.Transportation Research Part B, 37:681-698.
Hausman, J. and McFadden, D. 1984. Specification tests for the multinomial logit model. Econometrica: Journal of the Econometric Society. 1219-1240.
Heij, C., Boer, P.De., Franses, Ph.H., Kloek, T., Herman, K. and Dijk, V. 2004.Econometric Methods with Applications in Business and Economics. Oxford University, Press Inc., New York.
Isengildina, O. and Hudson, M.D. 2001. Factors affecting hedging decisions using evidence from the cotton industry. Conference on applied commodity price analysis, forecasting, and market risk management, April 23-24.
Long, J.S.1997. Regression Models for Categorical and Limited Dependent Variables. SAGE Publications, Inc. London EC2A 4PU, United Kingdom.
McFadden, D.1973. Conditional Logit Analysis of Qualitative Choice Behavior, in Zarembka, Frontiers in Econometrics. Academic Press, New York.
Soner, B.C., A.S. Sahin, and T.K. Sahin,2013.A survey of Turkish hospital patients’ use of herbal medicine. European Journal of Integrative Medicine. 5(6): p. 547-552.