بررسی عوامل اثرگذار بر گروه‌های خسارت در بیمه محصولات کشاورزی"بررسی موردی واحدهای زنبورداری ایران"

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری

چکیده

مهمترین منابع مالی بیمه کشاورزی، مشتریان آن هستند. به همین دلیل شناسایی این مشتریان بالقوه و پیش بینی سطوح خسارت آنها، از این جهت که عامل سودآوری در بیمه است از اهمیت بالایی برخوردار است. بر همین اساس تحقیق حاضر در پی آن است تا با تفکیک واحدهای زنبورداری (بعنوان بخشی از مشتریان بیمه کشاورزی) از نظر خسارت و تعیین عوامل اثرگذار بر هر بخش با استفاده از الگوی لاجیت ترتیبی، الگویی برای پیش بینی خسارت مشتریان جدید برای بیمه زنبورستان‌ها ارائه دهد. بر همین اساس اطلاعات مربوط به واحدهای زنبورداری با میانگین تولید کمتر از 13 کیلوگرم که در سال زراعی 90-1389 جمع آوری شده بود، به 3 گروه کم خسارت، خسارت متوسط و پرخسارت تقسیم شدند. نتایج برآورد الگوی لاجیت ترتیبی نشان داد متغیرهای شغل مدیر، تحصیلات بالاتر از دیپلم، تجربه، شرکت در دوره های آموزشی، تعداد کندو با پوشش عایق، تأمین ملکه از مرکز تهیه ملکه، نظافت زنبورستان بعد از زمستان گذرانی و واکنش مناسب زنبوردار در زمان کمبود گرده اثر منفی و معنی دار بر افزایش سطوح خسارت دارند. متغیرهای حمله کنه واروا، بیماری نوزما اثر مثبت و معنی داری بر افزایش سطوح خسارت دارند. همچنین زنبورستان های استان اصفهان در مقایسه با سایر استان ها خسارت کمتری دارند. بنابراین پیشنهاد می شود در طبقه بندی واحدهای زنبورداری عوامل نامبرده شده در نظر گرفته شوند.

کلیدواژه‌ها


حسنقلی­پور، ط. میری، م. و مروتی شریف آبادی، م. (1386). تقسیم بازار با استفاده از شبکه­های عصبی مصنوعی مطالعه موردی: فرآورده­های گوشتی (سوسیس). فصلنامهمدرسعلومانسانی. ویژهنامهمدیریت، پاییز :80-59.
رستمیان، م. (1392). بررسی وجود انتخاب نامساعد در بیمه محصول توت فرنگی شهرستان سنندج: تحلیل انگیزه­های ریسک­گریزی، اطلاعات نامتقارن و یارانه. پایان­نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه کردستان، دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی.
شاهنوشی، ن. فیروز، ع. ژاله رجبی، م. دانشور، م. و دهقانیان، س. (1390). کاربرد الگوی لاجیت ترتیبی در بررسی عوامل مؤثر بر ضایعات نان (مطالعه موردی شهر مشهد). مجله تحقیقات اقتصادی، شماره 96:132-111.
نجفیانی، م. (1393). تأثیر بیمه کشاورزی بر مدیریت مزارع گندم آبی در استان کردستان. فصلنامه پژوهشی بیمه و کشاورزی، سال یازدهم، شماره 41: 122-142.
مهدوی، ق و باقرزاده، ر. (۱۳۹۲). بررسی وجود انتخاب نامساعد در بیمه کشاورزی (مطالعه موردی شهر اصفهان). اقتصاد کشاورزی و توسعه. شماره 82: ۱۹۵-۱۷۱.
معینی، م. سنجابی، م. نجفی، ب. و فمی، ش. (1384). نقش و اهمیت بیمه دامداری­های سنتی در افزایش سرمایه­گذاری و استمرار تولید، پنجمین کنفرانس دوسالانه اقتصاد کشاورزی ایران، زاهدان.
Akyol. E,. Yeninar. H,. Korkmaz. A,. and Cakmak. I. (2008). An observation study on the effects of queen age on some characteristics of honey bee colonies. Italian Journal of Animal Science Journal. Volume 7, 19-25.
Greene W.H. (2002). Econometric Analysis. 5 th .Macmillan. NewYork.
Makki, S. and Somvaru, A. (2001). Asymmetric information in the market for yield and revenue insurance products u.s.Department of Agriculture Technical Bulletin, 1892, 1-33.
Richards,T. and Mischen, P. (1997). The demand For Specialty crop insurance: adverse selection and moral Hazard. Presented at the western Agricultural economic Association meeting. Reno. Nevada.
Seeley, T.D., Tarpy, D.R., (2007). Queen promiscuity lowers disease within honeybee colonies. Proceedings of the Royal Society B: Biological Sciences, volume 274(1606):67–72.
Shaik, S. and Atwood, J. (2002). An examination of different types of adverse selection in federal crop insurance. Presented at the western Agricultural economic Association meeting. Long beach.