ارزشگذاری ویژگی های سرمایه گذاری در انرژی های تجدیدپذیردر استان خراسان رضوی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استاد اقتصاد کشاورزی دانشگاه فردوسی مشهد

2 دانشجوی کارشناسی ارشد دانشگاه فردوسی مشهد

3 دانشگاه فردوسی مشهد

چکیده

در چند سال اخیر نحوه نگرش به موضوع انرژی در ایران تغییر یافته است، تجدیدناپذیری انرژی‌های فسیلی و از سوی دیگر افزایش مداوم قیمت‌ها و اجرای طرح‌هایی همچون هدفمند کردن یارانه‌ها، دولت‌ها را بر آن داشته است که به‌سوی مجموعه‌ای از انرژی‌های نو حرکت کنند. اتخاذ و توسعه سیاست‌ها و راهبردهای مناسب برای سرمایه‌گذاری در انرژی‌های تجدیدپذیر، به تجزیه و تحلیل مزایای سرمایه‌گذاری در آن بر اساس تمایل به پرداخت خانوارها نیاز دارد. این مقاله با استفاده از اطلاعات مقطع زمانی سال 1393 مربوط به 250 خانوار و 4518 مشاهده از استان خراسان رضوی و به‌کارگیری آزمون انتخاب و مدل لاجیت متداخل به ارزش‌گذاری ویژگی‌های سرمایه‌گذاری در انرژی‌های تجدیدپذیر پرداخته است. برآورد مدل لاجیت متداخل با متغیرهای اقتصادی- اجتماعی نشان داد، که سن، مالکیت مسکن و داشتن خودرو بر میزان تمایل به پرداخت‌ها تأثیر مثبت و معنی‌داری دارد. هم‌‌چنین خانوارهای شهری برای کاهش آلودگی هوا و افزایش اشتغال‌زایی ارزش بیشتری قائل هستند. آنها برای این دو ویژگی به ترتیب تمایل به پرداخت ماهانه‌ای برابر 48033 و 34947 ریال دارند. از طرفی برای تأثیرات چشم‌اندازی ارزش زیادی قائل نیستند و تمایل به پرداخت ماهانه‌ای برابر 1669 ریال برای آن دارند. با توجه به یافته‌ها، اجرای مطالعه به صورت جامع‌تر در ایران و به صورت دوره‌های زمانی 3 تا4 ساله برای بررسی سیاست‌های اجرا شده در خصوص انرژی‏های تجدیدپذیر پیشنهاد شده است.

کلیدواژه‌ها

موضوعات