بررسی نقش صنایع کوچک بر بهبود معیشت خانوارهای روستایی (مطالعه موردی: شهرستان‌های سیروان و چرداول- استان ایلام)

نوع مقاله : مقاله تحلیلی

نویسندگان

1 مدرس دانشگاه ایلام

2 استادیار دانشکده کشاورزی دانشگاه ایلام

چکیده

این تحقیق به بررسی نقش صنایع کوچک بر سرمایه‌های معیشتی خانوارهای شاغلین در این نوع از صنایع در دو دوره زمانی قبل و بعد از اشتغال و همچنین غیر شاغلین در محدوده شهرستان‌های سیروان و چرداول با رویکرد معیشتی پرداخته است. بنابراین، 20 روستای دو شهرستان که 51 واحد صنعتی کوچک را در محدوده خود جای داده است، بررسی شده است. بر اساس رابطۀ کوکران، از مجموع 373 شاغل، تعداد 189 نفر به عنوان حجم نمونۀ شاغلین جهت پاسخگویی به پرسشنامۀ مربوط به دو دوره زمانی قبل و بعد از اشتغال انتخاب شدند و همچنین از مجموع 10155 خانوار ساکن در دو شهرستان، 376 سرپرست خانوار به‌عنوان حجم نمونۀ غیر شاغلین جهت پاسخگویی به پرسشنامۀ مربوط به غیر‌شاغلین انتخاب شدند. برای گردآوری اطلاعات پژوهش، از روش پیمایشی و تکمیل پرسشنامه، اسنادی و مصاحبه با شاغلین استفاده شده است. داده‌های گردآوری شده با استفاده از آزمونهای t، مان ویتنی و ویلکاکسون در نرم‌افزار spss مورد تحلیل قرار گرفته است. یافته‌های تحقیق نشان داد که به‌غیر از سرمایۀ طبیعی (میانگین قبل از اشتغال 32/2؛ بعد از اشتغال 55/2)؛ میزان افزایش سرمایه‌های انسانی، مالی، اجتماعی، فیزیکی و کلی خانوارهای شاغل بعد از اشتغال در صنایع کوچک (به ترتیب با میانگین 56/3، 81/3، 34/4، 80/3 و 81/3) بالاتر از زمان قبل از اشتغال (به ترتیب با میانگین 71/1، 39/1، 32/2، 28/2 و 05/2) است و نیز استقرار صنایع کوچک در روستاهای شهرستان‌های مورد مطالعه به‌غیر از سرمایۀ طبیعی (شاغلین با میانگین 55/296 و غیر شاغلین با میانگین 19/276)؛ اثر مثبتی بر سایر سرمایه‌ها اعم از انسانی، مالی، اجتماعی، فیزیکی و کلی خانوارهای شاغل (به ترتیب با میانگین 56/410، 54/434، 74/380، 58/359 و 46/374) نسبت به خانوارهای غیر شاغل (به ترتیب با میانگین 88/218، 82/206، 87/233، 55/244 و 03/237) داشته است.

کلیدواژه‌ها