عوامل موثر بر تقاضای مواد خوراکی: کاربرد سیستم تقاضای تقریباً آیده‌آل سانسورشده درجه دوم با متغیرهای سن-دوره-کوهورت

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار گروه اقتصاد کشاورزی دانشگاه تبریز

2 دانشجوی دکتری اقتصاد کشاورزی

3 دانشیار اقتصاد کشاورزی

چکیده

پژوهش‌های کمی نقش تغییر نسل (اثر کوهورت) را، به عنوان متغیر مهم جمعیتی، در قالب دستگاه تقاضا مطالعه کرده‌اند، در حالی که تغییرات نسلی می‌تواند بر کششها، سهم مخارج و همچنین سطح مخارج تاثیر بگذارد. از این رو، این مطالعه از دستگاه تقاضای تقریبا ایده آل درجه دوم (QAIDS) سانسور‌شده با متغیرهای سن-دوره-کوهورت (Age-Period-Cohort) استفاده می‌کند تا تاثیر متغیرهای جمعیتی در کنار متغیرهای اقتصادی و اجتماعی بر خرید و مصرف نه گروه خوراکی بررسی ‌شوند. بدین منظور از داده‌های تلفیقی 337094 خانوار شهری و 330391 خانوار روستایی در سالهای 93-1363 استفاده می‌شود. نتایج نشان می‌دهد سن (پیری جمعیت)، تغییرات نسلی و شوک‌های دوره‌ای هم بر پذیرش و هم میزان مصرف مواد خوراکی تاثیر دارند.
پژوهش‌های کمی نقش تغییر نسل (اثر کوهورت) را، به عنوان متغیر مهم جمعیتی، در قالب دستگاه تقاضا مطالعه کرده‌اند، در حالی که تغییرات نسلی می‌تواند بر کششها، سهم مخارج و همچنین سطح مخارج تاثیر بگذارد. از این رو، این مطالعه از دستگاه تقاضای تقریبا ایده آل درجه دوم (QAIDS) سانسور‌شده با متغیرهای سن-دوره-کوهورت (Age-Period-Cohort) استفاده می‌کند تا تاثیر متغیرهای جمعیتی در کنار متغیرهای اقتصادی و اجتماعی بر خرید و مصرف نه گروه خوراکی بررسی ‌شوند. بدین منظور از داده‌های تلفیقی 337094 خانوار شهری و 330391 خانوار روستایی در سالهای 93-1363 استفاده می‌شود. نتایج نشان می‌دهد سن (پیری جمعیت)، تغییرات نسلی و شوک‌های دوره‌ای هم بر پذیرش و هم میزان مصرف مواد خوراکی تاثیر دارند.

کلیدواژه‌ها

موضوعات