بررسی رابطه بین نرخ رشد و سودآوری شرکتهای صنایع غذایی بورس اوراق بهادار تهران

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیاراقتصادکشاورزی دانشکده اقتصاد و توسعه کشاورزی، دانشگاه تهران

2 دانشجوی کارشناسی ارشد اقتصادکشاورزی دانشکده اقتصاد و توسعه کشاورزی، دانشگاه تهران

3 دانش آموخته دکتری تخصصی اقتصاد کشاورزی-گرایش توسعه، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد علوم و تحقیقات تهران

چکیده

افزایش توجه به صنایع غذایی و ورود شرکت­های فعال در این زمینه به بورس اوراق بهادار  از جمله مهترین عامل­های تاثیرگذار در سرمایه­گذاری بخش خصوصی و سرمایه­گذاران خارجی است که سبب افزایش در سوددهی، ارزش افزوده و رشد  بخش کشاورزی خواهد شد. از این رو، ورود شرکت­های صنایع غذایی به بورس اوراق بهادار می­تواند به جهت‌دهی سرمایه‌گذاران در بازار سرمایه بخش کشاورزی کمک شایانی بکند. در این بررسی، تلاش شده است تا رابطه بین رشد و سودآوری کل صنعت و سه زیرصنعت غذایی بورس اوراق بهادار تعیین شود. الگوی ارتباط میان رشد (نرخ رشد دارایی، نرخ رشد فروش و نرخ رشد اشتغال) و محدودیت مالی (نقدینگی و جریان پول نقد) بر سودآوری کل صنعت غذایی بورس اوراق بهادار طی سال­های 1389 الی 1398 برای ۲۱ شرکت بورس اوراق بهادار بررسی شد. نتایج نشان می­دهد متغیر نرخ رشد اشتغال، نرخ رشد دارایی و نرخ رشد فروش به عنوان متغیرهای رشد شرکت و متغیر جریان وجوه­ نقد به عنوان محدودیت مالی، بر متغیر بازده دارایی به عنوان شاخص سودآوری­های شرکت­های صنایع غذایی بورس اوراق بهادار اثری مثبت و معنا­دار دارند. از سوی دیگر، متغیر نقدینگی به عنوان محدودیت مالی، اثری منفی و معنا­دار بر سودآوری شرکت­های مورد بررسی دارد. از این رو، اگر مدیران به دنبال سود پایدار هستند، بایستی توجه به رشد شرکت و عامل­های تشکیل­دهنده آن را در دستور کار خود قرار دهند.

کلیدواژه‌ها


Ahmadpour, A. and Ibrahimpour, M. (2011) Investigating the effect of the main financial and economic indicators on profitability. Accounting and Auditing Reviews. 18:1-14. (In Farsi)
Almasi, M. (2002). Investigating the Impact of Privatization on the Financial Performance of Companies Listed in the Tehran Stock Exchange, M.Sc. Thesis in Accounting, Shiraz University. (In Farsi)
Chandler, G. and Jensen ,E. (1992) The Founder’s Self-assessed Competence and Venture Performance. Journal of Business Venturing. 7:223–236.
Cowling, M. (2004)The growth-profit nexus". Small Business Economics. 22:1-9.
Dahiyat, A. (2016) Does Liquidity and Solvency Affect Banks Profitability? Evidence from Listed Banks in Jordan", International Journal of Academic Research in Accounting , Finance and Management Sciences. 1:35–40.
Delmar, F., McKelvie, A. and Wennberg, K. (2013) Untangling the relationships among growth, profit­ability and survival in new firms. Technovation. 33:276-291.
Ebrahimpour, M., Babanejad, H. and Talib Tabar Ahangar, M. (2016) Investigating the Relationship between Liquidity and Financial Leverage on the Profitability of Companies Listed on the Tehran Stock Exchange (Automotive and Parts Manufacturing, Chemical and Pharmaceutical Industries), Management and Accounting Research Monthly. 26:100-100. (In Farsi)
Geroski, P. and Machin, S. (2013) Think again: do innovating firms outperform non-innovators?. Busi­ness Strategy Review. 2:82-86.
Gibrat, R. (1931) Les Inégalités Économiques. Paris: Recueil Sirey.
Goddard, J., Molyneux, P. and Wilson, J. (2004) Dynamics of growth and profitability in banking. Journal of Money, Credit& Banking. 36:1069-1091.
Iranian nezhad, A. and Khodamipour, A. (2015). Investigating the relationship between profit and sales growth; Evidence from Tehran Stock Exchange, International Conference on Management Economics and Social Sciences. (In Farsi)
Jang, S. and Park, K.(2011) Inter-relationship between firm growth and profitability". International. Journal of Hospitality Management. 30:1027-1035.
Kabaja, b. (2012) Irregularities in the Road Transport of Commodities.
Lee, S. (2014) The relationship between growth and profit: Evidence from firm-level panel data. Struct. Chang. Econ. Dyn. 28:1–11.
Lee, S. (2018) Growth, profits and R&D investment. Economic Research. 31:607-625. https://doi.org/10.1080/1331677X.2018.1432380
Markman, G.D. and Gartner, W.B., (2002) Is extraordinary growth profitable? A study of Inc. 500 high-growth companies".Entrepreneurship Theory and Practice. 27:65-76.
Mendelson, H. (2000) Organizational architecture and success in the Information technology industry. Management Science. 46:513-529.
Mueller, D.C. (1977) The persistence of profits above the norm. Economica.44: 369–380.
Nasiri, Y., Fallahpour, M. And Emsia, a. (2014) Relationship between working capital management and profitability of companies listed on the Tehran Stock Exchange, First International Conference on Economics, Management, Accounting and Social Sciences. (In Farsi)
Omran, M. (2003) performance concequences of privatizing Egyotion state- owned enterprises: The Effect post- privatization ownership structure on firm Performance”, Arab Academy for science & Technology, Egept.
Padachi, K. (2006) Trends in Working Capital Management and its Impact on Firms Performance , International Review of Business Research Paper. 2: 45-58.
Pattitoni, P., Petracci, B. and Spisni, M. (2014) Determinants of profitability in the EU-15 area. Applied Financial Economic. 24: 763-775.
Piri, p., Imani, M. and Allahordizadeh, S. (2011) The effect of different life cycle periods on the profitability and growth of businesses. 2:49-66. (In Farsi)
Saeedi, P. and Qeze soflu, J. (2008) Investigating the effect of transfer of ownership (privatization) on ROS and ROE, ROA of companies listed on the Tehran Stock Exchange. (In Farsi)
Suri, A. (2013). Econometrics Volume 2. Cultural Studies Publications. 765 - 8. (In Farsi)
Sajjadi, S, H., Arrested, m. and Farazmand, Mahmoudi, M. (2007) Factors affecting the profitability of companies listed on the Tehran Stock Exchange. Accounting and Auditing Reviews. 10:25-50. (In Farsi)
Statistical Centre of Iran. (2018)< amar.org.ir>.
Yolanda, F,C. and Beatriz, C,F. (2018)  Inter-relationship Between Firm Grieth and Profitability in a Cotext if Economic Crisis, Journal of Business Economics and Management.1:86-106.
Yoo, S. and & Kim, J. (2015) The dynamic relationship between growth and profitability under long-term recession: The case of Korean construction companies. Sustainability. 7:15982-15998.
Securities & Exchange organization .(2019).