بررسی اثر اجرای طرح تجهیز و نوسازی اراضی بر بهره‌وری در شالیزارهای استان مازندران

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار گروه اقتصاد کشاورزی، دانشکده اقتصاد و توسعه کشاورزی، پردیس کشاورزی ومنابع طبیعی، دانشگاه تهران، ایران.

2 کارشناسی ارشد گروه اقتصاد کشاورزی، دانشکده اقتصاد و توسعه کشاورزی، پردیس کشاورزی ومنابع طبیعی، دانشگاه تهران، ایران.

چکیده

 افزایش تولید برنج در ایران با توجه به کمیابی منابع تولید مستلزم افزایش بهره­وری است. در راستای دستیابی به این هدف، طرح تجهیز و نوسازی اراضی در کشور به اجرا درآمده است. از آنجا که مهم­ترین استان تولیدکننده برنج در ایران استان مازندران است، لذا هدف اصلی این مطالعه بررسی اثر اجرای طرح تجهیز و نوسازی اراضی بر بهره­وری در شالیزارهای استان مازندران می­باشد. به این منظور اطلاعات مورد نیاز از طریق تکمیل پرسشنامه از هفت شهرستان استان مازندران، برای سال زراعی 97-1396 جمع­آوری شد. شاخص ترنکوئیست-تیل برای محاسبه بهره وری کشت اول برنج مورد استفاده قرار گرفت. سپس برای بررسی عوامل موثر بر بهره­وری، الگوی رگرسیون معمولی برآورد شد. همچنین برای تعیین عوامل متمایز کننده شالیکاران به دو گروه؛ افراد دارای بهره­وری بالاتر و پایین­تر از متوسط نمونه؛  الگوی لاجیت تخمین زده شد. نتایج نشان می­دهد عواملی مانند طرح تجهیز و نوسازی اراضی، اجاره­بهای زمین، منطقه جغرافیایی (غرب در مقابل شرق استان)، تکنولوژی تولید در قالب رقم محصول (محلی در مقابل پرمحصول)، تخصص و کشت دوم تأثیر مثبت بر بهره­وری داشته درحالیکه مقیاس تولید هیچگونه اثری بر بهره­وری ندارد. همچنین محاسبه اثر نهایی حاصل از الگوی لاجیت نشان دهنده آن است که طرح تجهیز و نوسازی اراضی از عوامل مهم و اثر گذار بر بهره­وری برنج می­باشد بطوریکه با اجرای این طرح احتمال اینکه شالیکاران  در کشت اول خود بهره­وری بالاتر از متوسط نمونه را تجربه کنند 28 درصد افزایش می­یابد. لذا با توجه به اینکه اجرای این طرح سالهای طولانی به طول انجامیده، توجه به انجام هرچه سریعتر این طرح در سایر نقاط استان توصیه می­شود.

کلیدواژه‌ها


Adeli, V., Molaei, N. and Nazari, A. (2017) Evaluating the physical effects of renovation and equipment plan of paddy fields in Somesara central district villages in Guilan province, Journal of Studies of Human Settlements Planning, 12(1): 1-16 (In Farsi).
Akhter, A., Imtiaz, H., Dil Bahadur, R. and Olaf, E. (2018). Laser-land leveling adoption and its impact on water use, crop yields and household income: Empirical evidence from the rice-wheat system of Pakistan Punjab, Food Policy, 77: 19-32.
Ansari, V., Hassani Diyarjan, F. and Salami, H. (2020) Effects of agricultural land dispersion and fragmentation on the cost of agricultural products (Case study: Rainfed wheat in province of Guilan), Iranian Journal of Agricultural Economics and Development Research, 51(3): 393-412 (In Farsi).
Ashkar-Ahangar-Kolaee, M., Asadpour, A. and Alipor, H. 2006. Survey of farmers' point of view toward land consolidation in rice farms in Mazandaran province, case study of Glierd village in Joybar parish. Journal of Agricultural Economic and Development. 14(55): 135-153 (In Farsi).
Asif, M., Ahmed, M., Gafoor, A. and Aslam, Z. (2003) Wheat productivity, land and water use efficiency by traditional and laser land leveling techniques. Journal of Drainage and Water Management. 5(2): 19-28.
Awotide. D. O. & Agbola. P. O. (2010) Relationship between land fragmentation and maize farmer’s productivity in northern Nigeria. Journal of Life & Physical Science. 3(2): 1-10.
Bozarjomehri, Kh. and Anzaei, E. (2012) Assessing the technological effects of modernization, renewal, and consolidation project for rice fields (Case study: Gharetoghan rural district, Neka Township), Geography and Sustainability of Environment Journal. 2(3): 39-58 (In Farsi). 
Castany, L., Lopez- Bazo, E. and Morgan, R. (2005) "Differences in total factor productivity across firm size - A distributional analysis," ERSA conference papers ersa05p115, 45th Congress of the European Regional Science Association, 23-27 August, Amsterdam, The Netherlands.
Deininger, K., Monchuk, D., Nagarajan, H. K. and Singh, S. K. (2017) Does land fragmentation increase the cost of cultivation? Evidence from India, The Journal of Development Studies, 53(1): 82-98.
Ebrahimi, M. S., Kalantari, Kh., Asadi, A., Movahed Mohammadi, H. and Saleh, I. (2013) Investigation of the change of production in famers of on farm development program (Case study in Gilan Province), Agricultural Science and Sustainable Production, 22(4.1): 183-191(In Farsi). 
Ejlali, F., Tavasoli, M. and Asgari, A. (2012) Assessment of paddy fields consolidation effect on rice yield, Journal of Water Research in Agriculture, 26(1): 105-112 (In Farsi).
Gholami Sefidkouhi, M. A., Aghabeigi A. A., Yazdani, M. R., Marzi Nohdani, M., and Vaghasi Lomer, T. (2018) Evaluation of land consolidation and on-farm improvement projects of paddy fields in Guilan province from the farmer's perspectives, Irrigation and Drainage Structures Engineering Research, 19(71): 37-50 (In Farsi).
Helfand. S. M. 2003. Farm size and the determinants of productive efficiency in the Brazilian Center-West. 25­th International Conference of the International association of Agricultural Economist (IAAE) Durban, South Africa, August 16-22.
Judge, G. G., Hill, R. C., Griffiths W. E., Lütkepohl, H. and Lee, T. C. (1988) Introduction to the Theory and Practice of Econometrics, 2nd Edition, New York: Wiley and Sons.
Kakwagh, V. V., Aderonmu, J. A. and Ikwuba. A. (2010) Land fragmentation and agricultural development in Tivland of Benue State, Nigeria. Current Research Journal of Social sciences, 3(2): 54-58.
Keikha. Z. & Keikha. A. (2012) Land consolidation and ITS economic effects on the City District of Loutak_Zabol. Candidate of Master Program, Geography and Rural planning department of agricultural economics, University of Zabol. International Journal Research, 315: 53-60.
Kennedy, P. (1998) A Guide to Econometrics, The MIT Press, Fourth Edition, Cambridge, Massachusetts.
Kheybari, S., Behrooz, A. and Shahidi, S. (2015) Comparison of agricultural land efficiency in two cases: traditional one and after the implementation of the consolidation project using data envelopment analysis approach, paper presented at 8th International Conference of the Iranian Association of Research in Operations. Ferdosi university, Mashhad (In Farsi).
Maddala, G. S. (1983), Limited-Dependent and Qualitative Variables in Economics, New York: Cambridge University Press.
Ministry of Agriculture-Jahad (2013-2019) Agricultural Statistics (2008-2018), <https://amar.maj.ir> (In Farsi).
Mirzaei, M. and Torkamani, J. (2005) Factors affecting labor productivity of women and men in sugar beet production (Case study: Kerman province). Journal of Agricultural Economics and Development, Special Issue: Productivity and Efficiency: 256-277 (In Farsi).
Morgan, J. D. and Langemeier, M. R. (2003) Impact of farm size and type on competitive advantage. Southern Agricultural Economics Association Annual Meeting, February 1-5, Mobile, Alabama 35197.
Mousavi, S. R.  and Mir Mohammad Sadeghi, J. (2012) Factors affecting labor productivity in producing major crops in central region of Mamasani township, Fars Province, Iran. Journal of Agricultural Economic Research, 4(14): 155-174 (In Farsi).
OECD/FAO (2020) OECD-FAO Agricultural Outlook 2020-2029, FAO, Rome/OECD Publishing, Paris, <https://doi.org/10.1787/1112c23b-en>.
Olarinre. A. A. & Omonona. B. T. (2018) Effect of land fragmentation on the productivity of rice farmers in Osun State, Nigeria. Applied Tropical Agriculture, 23(1): 105-11.
Salami, H. (1997). Concepts and measurement of productivity in agriculture, Journal of Agricultural Economic and Development, 5 (18): 7-32 (In Farsi).
Sattar, A., Khan, F. H. and Tahir, A. R. (2003) Impact of precision land leveling on water saving and drainage requirement. Journal of Agricultural Mechanization, 34:39-41.
Sharifi, M. A., Sardar Shahraki, A., Dadashi, M. A. and Asgari, M. H. (2019) Review the integration process of agricultural lands and its economic impact, Case study: Rice farmers in Guilan province, Journal of Agricultural Research, 11(41): 217-236 (In Farsi).
Tahami Pour, M., Saleh, I. and  Nemati, M. (2014) Measure and decompose total factor productivity growth in varieties of rice in Iran. Applied Field Crop Research, 27(103): 96-104.
Tavasoli, M. (1999) Study of the effect of new operations, equipping and renovation and consolidation of land in Paddy Fields of Mazandaran Province on yield of rice, M.S. thesis, Center of public management education, North region (In Farsi).
Teimuri, M. and Mousavi, S. R. (2018) Analyze the factors affecting labor productivity in producing grapes (Case study: Grape growers doshman Zeyari region of Mamasani township, Fars province, Iran). Agricultural Extention and Education Research, 3(39): 1-10 (In Farsi).
Tohidianfar, S. and Rezaei-Moghaddam, K. (2013) Economic and agronomic impacts of laser land leveling in Fars province, Journal of Agricultural Economics, 7(1): 61-84 (In Farsi).
Yasuri, M., Javan, J. and Sabunchi, Z. (2007) Economic analysis of land consolidation projects, case study: Arak city, Geographical Journal, Iranian Geographical Association, 5(14 &15): 68-84 (In Farsi).
Zeng, S., Zhu, F., Yu, M., Zhang, S., and Yang. Y. (2018) Assessing the impacts of land consolidation on agricultural technical efficiency of producers: A survey from Jiangsu province, China. Sustainability, 10(7): 2490.