ارزیابی تأثیر سیاست‌های اعتباری بر نابرابری درآمدی در مناطق روستایی ایران

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

استادیار گروه توسعه روستایی ،دانشکده کشاورزى،دانشگاه صنعتی اصفهان،اصفهان،ایران

چکیده

افزایش نابرابری و تمرکز درآمدها در طبقه‌های بالاتر درآمدی دلیل اصلی تنزل استانداردهای زندگی افراد در طبقه‌های پایین‌تر درآمدی به‌شمار می‌آید. بنابراین، اتخاذ سیاست‌های رویارویی با افزایش نابرابری در پراکنش درآمدها ارتباط مستقیمی با کاهش گسترش فقر در جامعه‌های فقیرتر و گروه‌های کم‌درآمد خواهد داشت. در این بررسی، با استفاده از مدل خودتوضیح با وقفه‌های گسترده و داده‌های دوره زمانی سال‌های 1397-1365 به ارزیابی تأثیر سیاست‌های اعتباری بر نابرابری درآمدی در منطقه‌های روستایی ایران پرداخته شد. نتایج نشان داد که اجرای سیاست‌های اعتباری بر کاهش نابرابری‌های درآمدی در منطقه‌های روستایی در کوتاه‌مدت و بلندمدت تأثیر معنی‌داری داشته است. همچنین، نتایج نشان داد که افزایش موجودی سرمایه حقیقی بخش کشاورزی و افزایش سهم درآمدها از هزینه‌های زندگی روستایی باعث کاهش نابرابری‌های درآمدی در منطقه‌های روستایی در ایران می‌شود. با این وجود، رشد حقیقی بخش کشاورزی و یارانه اقلام کشاورزی از عامل‌های افزایش نابرابری‌های درآمدی در مناطق روستایی ایران شناخته شد. در نهایت، به منظور کاهش میزان نابرابری‌های درآمدی در منطقه‌های روستایی کشور همزمان با تحقق رشد بخش کشاورزی، آسانگری فرایندهای افزایش سرمایه در بخش کشاورزی با تمرکز بر برخورداری بهره‌برداران خرده‌پا به سبب پشتوانه‌سازی دریافت اعتبارات برای آنان و تقویت و تداوم اجرای سیاست‌های اعتباری به عنوان پیشنهادهای سیاستی مستخرج از نتایج این بررسی ارائه شد.  

کلیدواژه‌ها


Ahmadi, A. M. Mehregan, N. (2006). the impact of economic adjustment policies on income distribution in Iran. Journal of Economic Research (Tahghighat-E-Eghtesadi). 40(3): 209-232. (In Persian)
Bagherzadeh, A. Komijani, A. (2010). The analysis of the domestic and international R&D impact of agricultural TFP in Iran. Quartery Journal of Economical Modeling. 4(11): 93-119. (In Persian)
Baoosh, M. Shiani, M. Mousaei, M. (2018). Analysis of Socio-economic Factors Affecting Poverty and Health Inequalities During the Years 2011-2015. Social Welfare Quarterly. 17(67): 71-108
Chang, K. Zeng, Y. Wang, W. Wu, X. (2019). The effects of credit policy and financial constraints on tangible and research & development investment: Firm-level evidence from China's renewable energy industry. Energy Policy. 130: 438-447.
Dong, F. Liu, J. Featherstone, A. (2010). Effects of credit constraints on productivity and rural household income in China. CARD Working Papers. 507.
Engle RF. Granger CW. (1987). Co-integration and error correction: representation, estimation, and testing. Econometrica, Journal of the Econometric Society. 251-76.
Farahanifard, S. Feshari, M. Khanzadeh, Y. (2016). The impact of islamic banking and non-banking financial institutions on economic growth in Iran – a generalized method of moments (GMM). Quartery Journal of Economical Modeling. 9(31): 21-41. (In Persian)
Fatthi Aghababa, M. Azizi, KH. Mahmmodzade, M. (2020). The impact of bank facilities in different areas of economy on the growth of the added values in industry, services, agriculture, building construction and housing. Quarterly Journal of Economical Modeling. 14(50): 77-102.
(In Persian)
Hartarska, V. Nadolnyak, D. Shen, X. (2015). Agricultural credit and economic growth in rural areas. Agricultural Finance Review. 75(3) 302-312.
Hoshmand, M. Daneshnia, M. (2012). Impact of Financial Development on Economic Growth in Iran. Journal of Monetary & Financial Economics. 18(2): 45-61. (In Persian)
Jaberi Khosroshahi, N. Mohamadvand Nahidi, M. R. Noroozi, D. (2012). The effect of financial development on income inequality in Iran. Iranian Journal of Economic Growth and Development research. 2(6): 173-208.
Johansen, S. Juselius, K. (1994). Identification of the long-run and the short-run structure an application to the ISLM model. Journal of Econometrics. 7-36.
Karagiannaki, E. (2017). The empirical relationship between income poverty and income inequality in rich and middle income countries. Working Paper. Centre for Analysis of Social Exclusion; London School of Economics.
Karbasi, A. R. Rastegaripour, F. (2008). Investigating the factors affecting farm size distribution in Iran. Agricultural Economics. 2(3): 183-195.
(In Persian)
Khaledi, K. Sadralashrafi, S. M. (2005). Investigating the interrelationship between economic growth in agriculture and income distribution in rural areas of Iran. Agricultural Science. 11(2): 25-39. (In Persian)
Khan, M. K. Teng, J. Z. H. Khan, M.I. (2019). Cointegration between macroeconomic factors and the exchange rate USD/CNY. Financial Innovation. 5(5): 1-15.
Mohsani, H. Shahiki Tash, M. N. Pahlavani, M. Mirjalili, H. (2019). The effect of credit easing policy on macroeconomic variables in Iran. Quarterly Journal of Applied Economics Studies in Iran.8(31): 67-93. (In Persian)
Pesaran, M. H. Shin, Y. (1999). An Autoregressive Distributed Lag Modelling Approach to Cointegration Analysis. In S. Strom, (ed) Econometrics and Economic Theory in the 20th Century: The Ragnar Frisch Centennial Symposium, Cambridge University Press, Cambridge.
Pesaran, M. H. Shin, Y. Smith, R. J. (2001). Bounds testing approaches to the analysis of level relationships. Journal of Applied Economics. 16(3): 289–326.
Pishbahar, E. Pakzad, B. Ghahremanzadeh, M. Survey of the interaction relationship between rural income inequality and agricultural sector growth in Iran: using Panel-VAR. Agricultural Economics. 13(4): 19-54. (In Persian)
Rezagholizadeh, M. Aghaei, M. (2015). Investigating the effect of direct tax on the income distribution in Iran. Majlis & Rahbord. 22(84): 129-156. (In Persian)
Rosida, L. (2018). Rural and urban poverty in developing countries. Media Bina Ilmiah. 13(1): 835-844.
Seyfipour, R. Aminrashti, N. Navabizand, K. (2019). Investigating the effects of microcredit policy on income distribution index by provinces. Quarterly Journal of Financial Economics. 12(45): 127-146.
(In Persian)
Shahnazi, R. Shahsavar, M. R. Mobasheri, M. H. (2014). Income Distribution and Households' Welfare before and after Subsidies Targeting. Social Welfare Quarterly. 14 (54) :167-199. (In Persian)
Sharifi Renani, H. Tavakoli, A. Honarvar, N. (2013.). Effect of Agricultural Credit Banks on the Value Added of Agricultural Sector in Iran. Journal of Agricultural Economics and Development. 21(84): 201-227. (In Persian)
Tousi, A. Ghasemi, A. Dehghan Shourkand, H. (2019). Criticisms of current financial and trade policies to support Iranian products in selected sectors. Critical Studies in Texts and Programs of Human Sciences. 9(61): 219-245. (In Persian)
Twumasi, M. A. Jiang, Y. Ameyaw, B. Danquah, F. O. Acheampong, M. O. (2020). The impact of credit accessibility on rural households clean cooking energy consumption: The case of Ghana. Energy Reports. 6: 974-983.
Yasharel, S. Habibian Naghibi, M. (2016). Analyzing the impacts of targeted subsidies on income distribution and poverty in Iran: a general equilibrium model of labor supply. The Journal of Economic Modeling Research. 6(23) :159-196. (In Persian)
Zhai, P. Ma, R. (2017). Does ownership structure affect trade credit policy in small- and medium-sized firms? Evidence from China. Essays on Economic Policy. 35(83): 130-138. (In Spanish)