بررسی پایداری اقتصادی و زیست محیطی معیشت عشایر استان فارس با استفاده از منطق فازی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشگاه شیراز

2 استاد اقتصاد کشاورزی دانشگاه شیراز

چکیده

در سال­های اخیر، معیشت عشایر با اختلال­های بیرونی مانند خشکسالی، تغییر اقلیم و تخریب مرتع­ها رو به رو شده است. از آنجاکه تغییرپذیری­های اقلیمی، خدمات بوم سامانه­ای را که عشایر به آن وابسته هستند تحت فشار قرار می­دهند، بنابراین برای کمک به عشایر برای حفظ معیشت خود به ابزارهای کارآمدی نیاز است. در این راستا، چارچوب معیشت پایدار می­تواند در بررسی زمینه، راهبردها و پیامدهای معیشتی، مساعدت کند. هدف این پژوهش بررسی پایداری اقتصادی و زیست­محیطی ناشی از اتخاذ راهبردهای معیشتی مختلف در جامعه­های عشایری استان فارس با استفاده از سامانه نتیجه­گیری فازی (FIS) است. بر مبنای نظرسنجی از 393 خانوار عشایری قشقایی، که از طریق روش نمونه­گیری خوشه­ای چند مرحله­ای گزینش شده­اند، دامداری سنتی به­عنوان الگوی معیشت پایه برای عشایر می­باشد و ارتباط اقتصادی و فرهنگی خود را با عشایر حفظ کرده است. یافته­های پژوهش نشان داد که شیوه­ی معیشت مبتنی بر دامداری سنتی منجر به وضعیت اقتصادی فقیر برای خانوارها و شرایط زیست­محیطی ناپایدار برای مرتع­های طبیعی می­شود. درحالی­که کاهش سهم درآمد دامداری و افزایش علوفه مصرفی سرانه، کاهش فقر و بهبود کیفیت مرتع­ها را به دست می­آورد. نتایج مدل فازی طراحی شده گویای این است که دستیابی به پایداری اقتصادی و زیست­محیطی مشروط به ترکیب درست و بهینه دارایی­های معیشتی است.

کلیدواژه‌ها


Agresti, A. (2002) Categorical Data Analysis, Second Edition, Wiley Interscience, New York.
Boero, R., Bianchini, L. and Pasqualini, D. (2015) Vulnerability and adaptation to severe weather events in the American southwest. Weather and Climate Extremes, 8: 12–25.
Cao, J., Adamowski, J.F., Deo, R.C., Xu, X., Gong, Y. and Feng, Q. (2019) Grassland degradation on the Qinghai-Tibetan plateau: Reevaluation of causative factors. Rangeland Ecology & Management, 72(6): 988-995.
Carr, E.D. (2014) From description to explanation: Using the livelihoods as intimate government (LIG) approach, Applied Geography, 52: 110–122.
Davis, J. and Lopez-Carr, D. (2014) Migration, remittances and smallholder decision-making: Implications for land use and livelihood change in Central America. Land Use Policy, 36: 319–329.
Ellis, F. (2000) Rural livelihoods and diversification in developing countries. Oxford University Press, Oxford.
Farimani, S.M., Raufirad, V., Hunter, R. and Lebailly, P. (2017) Coping strategies during drought: The case of rangeland users in Southwest Iran. Rangelands, 39(5): 133–142.
FRW (2016) Rangelands. Available at: http://frw.org.ir/00/Fa/StaticPages/ Page.aspx?tid=1501, Accessed date: 13 March 2019.
Githu, D.W. (2020) Range reseeding dynamics and the heterogeneity of pastoralists from Lake Baringo, Kenya. Master's Theses, University of Arizona, USA.
Hua, X., Yan, J. and Zhang, Y. (2017) Evaluating the role of livelihood assets in suitable livelihood strategies: Protocol for anti-poverty policy in the Eastern Tibetan Plateau, China. Ecological Indicators, 78: 62-74.
IPCC (2014). Summary for policymakers. In: Edenhofer, O., Pichs-Madruga, R., Sokona, Y., Farahani, E., Kadner, S., Seyboth, K., Adler, A., Baum, I., Brunner, S., Eickemeier, P., Kriemann, B., Savolainen, J., Schlömer, S., von Stechow, C., Zwickel, T. and Minx, J.C. (Eds.), Climate change 2014: Mitigation of climate change. Contribution of Working Group III to the Fifth Assessment Report of the Intergovernmental Panel on Climate Change. Cambridge University Press, Cambridge, United Kingdom and New York, NY, USA.
Jamsranjav, C., Reid, R.S., Fernández-Giménez, M.E., Tsevlee, A., Yadamsuren, B. and Heiner, M. (2018) Applying a dryland degradation framework for rangelands: The case of Mongolia. Ecological Applications, 28(3): 622–642.
Jodoin, E., Andrés Peña Reyes, C. and Sanchez, E. (2006) A method for the fuzzification of categorical variables. IEEE International Conference on Fuzzy Systems, Sheraton Vancouver Wall Centre Hotel, Vancouver, BC, Canada.
Karimi, V., Karami, E. and Keshavarz, M. (2018) Vulnerability and adaptation of livestock producers to climate variability and change. Rangeland Ecology & Management, 71(2): 175-184.
Keshavarz, M., Karami, E. and Zibaie, M. (2014) Adaptation of Iranian farmers to climate variability and change. Regional Environmental Change, 14 (3): 1163–1174.
Martin, R., Linstadter, A., Frank, K. and Muller, B. (2014) Livelihood security in face of drought-Assessing the vulnerability of pastoral households, Environmental Modelling & Software, 75: 414–423.
Porro, R., Lopez-Feldman, A. and Vela-Alvarado, J.W. (2015) Forest use and agriculture in Ucayali, Peru: Livelihood strategies, poverty and wealth in an Amazon frontier. Forest Policy and Economics, 51: 47-56.
Safaei, M., Jafari, R., Bashari, H. and Esfahani, S.F. (2018) Mapping and monitoring of the structure and function of rangeland ecosystems in central Zagros, Iran. Environmental Monitoring and Assessment, 190(11): 662.
Scheaffer, R.L., Mendenhall-III, W., Lyman-Ott, R. and Gerow, K. (2012) Elementary Survey Sampling. (7th ed.). Boston, USA.
Shah, K.U., Dulal, H.B., Johnson, C. and Baptiste, A. (2013) KUnderstanding livelihood vulnerability to climate change: Applying the livelihood vulnerability index in Trinidad and Tobago. Geoforum, 47: 125–137.
Soltani, A., Angelsen, A., Eid, T., Noori-Naieni, M.S. and Shamekhi, T. (2012) Poverty, sustainability, and household livelihood strategies in Zagros, Iran. Ecological Economics, 79: 60-70.
Tilahun, M., Maertens, M., Deckers, J., Muys, B. and Mathijs, E. (2016) Impact of membership in frankincense cooperative firms on rural income and poverty in Tigray, Northern Ethiopia. Forest Policy and Economics, 62: 95-108.
Tsegaye, D., Vedeld, P. and Moe, S.R. (2013) Pastoralists and livelihoods: A case study from northern Afar, Ethiopia. Journal of Arid Environments, 91: 138-146. 
Tuyen, T.Q., Lim, S., Cameron, M.P. and Huong, V.V. (2014) Farmland loss and livelihood outcomes: A micro econometric analysis of household surveys in Vietnam.  Journal of the Asia Pacific Economy, 19(3): 423-444.
Van den Berg, J. (2004) Fuzzy methodologies for evaluating sustainable development. In: ICMCS Conference, Nigeria, Lagos.
World Bank (2019) Sustainable land management and restoration in the Middle East and North Africa region—Issues, challenges, and recommendations. Washington, DC.
Yan, J., Wu, Y., Zhang, Y. and Zhou, S. (2010) Livelihood diversification of farmers and nomads of eastern transect in Tibetan Plateau. Journal of Geographical Sciences, 20(5): 757-770.
Yang, Z., Jiu, C., Ruth, H.M., Du, J., Bai, P. and Du, G. (2019) Adaptive strategies adopted by herders against the decollectivization of rangeland in the Qinghai–Tibetan Plateau in China. Mountain Research and Development, 39(4).
Zhang, Q., Wang, Y., Tao, S., Bilsborrow, R.E., Qiu, T., Liu, C., ... Song, C. (2020) Divergent socioeconomic-ecological outcomes of China’s conversion of cropland to forest program in the subtropical mountainous area and the semi-arid Loess Plateau. Ecosystem Services, 45: 101167.