بررسی اقتصادی کشت نشاء و پیش اندازی رطوبتی بذر در مقایسه با کشت مرسوم بذر در ذرت دانه‌ای:مطالعه موردی دراستان البرز

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار پژوهش تحقیقات اقتصاد کشاورزی، موسسه تحقیقات اصلاح و تهیه نهال و بذر، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی، کرج، ایران

2 استادیار پژوهش تحقیقات ذرت، موسسه تحقیقات اصلاح و تهیه نهال و بذر سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی، کرج، ایران

چکیده

 یکی از عامل‌های تاثیرگذار در بهبود بهره­وری مصرف آب و کوتاه کردن مدت زمان لازم برای تکمیل رشد گیاهان، اعمال مدیریت صحیح کشاورزی همچون تغییر شیوه کاشت می­باشد. دراین پژوهش به منظور بررسی اقتصادی روش­های کشت نشایی و پیش­اندازی رطوبتی (hydropriming) در مقایسه با کشت مرسوم بذر ذرت­دانه­ای، آزمایشی به صورت کرت‌های خرد شده فاکتوریل ( factorial split plot) در قالب طرح بلوک‌های کامل تصادفی با سه تکرار در مزرعه مؤسسه تحقیقات اصلاح و تهیه نهال و بذر در استان البرز طی سال­های 1396 و 1397 اجرا شد. در این آزمایش چهار تاریخ کاشت (10 تیر، 20 تیر، یک مرداد و 10 مرداد) در کرت اصلی و سه روش کاشت (کشت مستقیم بذر، بذر پیش­اندازی­شده رطوبتی و کشت نشایی) و دورگ (هیبرید) سینگل کراس ذرت (704 و 260 ) به صورت فاکتوریل در کرت­‌های فرعی ارزیابی شدند. تحلیل اقتصادی این پژوهش با استفاده از روش بودجه­بندی جزیی، تحلیل هزینه و درآمد، سود خالص نهایی تیمارها و بازده فروش محصول انجام شد. بنابر نتایج، میانگین عملکرد ذرت رقم 704 در روش کشت مستقیم بذر در تاریخ کاشت 10 تیرماه دارای بیشترین عملکرد و برابر 7/12245 کیلوگرم در هکتار بود. البته میانگین درآمد خالص روش کشت مستقیم بذر ذرت رقم 704 در تاریخ کشت 10 تیر 6/123 میلیون ریال در هکتار و بازده فروش محصول 2/70 درصد بوده که نسبت به روش­های دیگر برتری داشته است، بنابراین کشت مستقیم بذر رقم 704 در تاریخ کشت 10 تیر به عنوان اولویت نخست در منطقه توصیه می­شود. 

کلیدواژه‌ها


Ahmadi, K., Ebadzadeh, H.R, Hatamami, F., Abdshah, H., and Kazemian, A. (2019).  Agricultural Statistics of 2017-2018. First volume. Crops. Tehran. Ministry of Agriculture publication, 95 page (In Farsi).
 Asadi, H. (20O4). Economic comparison of Silage of Corn of planting. Pajouhesh and Sazandegi, 63: 30-36 (In Farsi).
Abbasdokht, H. and Edalatpisheh, M.R. (2012). Effect of seed priming and different levels of urea on yield and yield component of two corn hybrids. Iranian Journal of Crop Science, 3: 381-389.
Duman, I. (2006). Effect of seed priming with PEG and K3PO4 on germination and seedling growth in Lettuce. Pakistan Journal of Biology Science, 9(5): 923-928.
Ghias-Abadi, M., Khajeh-Hosseini, M. and Mohammad-Abadi, A.A. (2014). Effects of transplanting date on growth and yield of forage maizen (Zea Mays L.) in Mashhad. Iranian Journal of Field Crops Research 12(1): 137-145. 
Fanadzo M., Chiduza, C. and Mnkeni, P.N, S. (2009). Comparative responses of direct seeded and transplanted maize to nitrogen fertilization at Zanyokwe irrigation scheme, Eastern Cape, South Africa. African Journal of Agricultural Research, 4(8): 689-694. 
Harris, D., Pathan, A.K., Gothkar, P., Joshi, A., Chivasa, W. and Nyamudeza, P. (2001). On-farm seed priming: using participatory methods to revive and refine a key technology.  Agricultural Systems Journal, 68: 151-164.
Harris, D., Pathan, A.K., Gothkar, P., Joshi, A., Chivasa, W. and Nyamudeza, P. (2001). On-farm seed priming: using participatory methods to revive and refine a key technology.  Agricultural Systems Journal, 68: 151-164.
Jamshidi, KH., Mardani, R. and Yousefi, A.R. (2015). Evaluation of grain yield and grain yield components under the influence of density, pattern and planting date Journal of Agricultural Knowledge and Sustainable Production  25 (4): 59-69 (In Farsi).
Khan, A.A. (1992). Pre-plant physiological seed conditioning. Horticultural.  Reviews. 14: 131-181.
Kochaki, E. (1997). Agronomy and plant breeding dry farming. Ferdowsi University, Mashhad, Iran. 
Mc-Donald, M. B. (1999). Seed deterioration: Physiology, repair and assessment. Seed Science and  Technology, 27: 177-237.
Naderi, F., Ataollah, S. and Rafiei, M. (2010). Effect of planting date and plant density on grain yield and yield components of two maize hybrids as the second crop in Khorramabad. Journal of Crop Science , 12 (1): 203-214 (In Farsi).
Rashid, A., Harris, D., Hollington, P. A. and Rafiq, M. (2006). Improving the yield of mungbean (Vignaradiata) in the North West Frontier Province of Pakistan using on-farm seed priming. Experimenral Agriculture, 40(2): 233.244.
Sadegi, F., Noroozi, N., Lotfi, A. and Jalilian, R. (2018). Effects of seed hydropriming and planting method on yield and yield components of corn under deficit irrigation conditions.. Seed and Plant, 33 (1): 53-71 (In Farsi).
Shahnoushi, N., Fakari Sardehi, B. and  Kojouri Gashniani, M. (2012). Investigation of corn price fluctuations and its price cycle using GARCH and harmonic pattern. Agricultural Economics. 6 (2): 63-81 (In Farsi).
Shiri, M.R., Moharran Nejad, S., Hanifeh Zadeh, M. and Bandeh Hagh, A. (2016). Evaluation of corn grain yield stability under planting date in Moghan region.  Journal of Agricultural Knowledge and Sustainable Production , 26 (2): 203-214 (In Farsi).
Shikh Zineddin, A. and Fathi, F. (2020). Sustainable production management of corn in Iran: An approach of social benefits. Agricultural Economics Research , 13 (1): 63-88 (In Farsi).
Vantine, M. and Verlinden, S. (2003). Growing organic vegetable transplants. West verginia university.
Wien, H.C. (2003). The physiology of vegetable crops transplanting department of fruit and vegetable science, Cornell University, Plant Science Bulding, Ithaca, New York. 4853-5908, U.S.A.