بررسی محدودیت نقدینگی و دور باطل فقر در مناطق پسته‌کار استان کرمان

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار پژوهش و رئیس گروه تحقیقاتی، پژوهشکده پسته، موسسه تحقیقات علوم باغبانی، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی

2 استادیار پژوهش، پژوهشکده پسته، موسسه تحقیقات علوم باغبانی، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی،

چکیده

هدف از این تحقیق بررسی محدودیت نقدینگی در دسترس و دور باطل فقر در منطقه های پسته کاری و روستایی استان کرمان بود. شاخص ترنکوئیست تیل، مدل بهره وری جزئی، ضریب جینی، شاخص نابرابری درآمدی، فرمول آستانه فقر مطلق، روش رگرسیون چند متغیره و تجزیه واریانس، برای بررسی و تحلیل موضوع تحقیق به کار برده شد. داده های مورد نیاز طی دوره زمانی 1397-1378 با استفاده روش نمونه‌گیری خوشه ای تصادفی چند مرحله ای و تکمیل پرسشنامه از 200 باغ دار پسته کار در استان کرمان جمع آوری گردید. نتایج نشان داد که میانگین بهره وری کل تولید پسته طی سالهای مورد بررسی به طور متوسط سالیانه 11 درصد کاهش یافته است. سطح زیر کشت در آستانه فقر مطلق ، برای سال های 1378، (‌94-91) و 1397 به ترتیب3/ 0 ،  43/1 و 66/2 هکتار برآورد شد. با توجه به میزان سطح زیر کشت کنونی باغ داران، کشاورزان کوچک و حتی متوسط دچار فقر مطلق می باشند و نتایج موید روند فزاینده فقر مطلق و تشدید این شرایط نامناسب با گذشت زمان است. لذا محدودیت نقدینگی در دسترس و دور باطل فقر در مناطق روستایی و کشاورزی استان کرمان وجود دارد. در پایان برای برون رفت از این شرایط نامساعد یکپارچه سازی مدیریت باغ های همجوار، آموزش کشاورزان، اختصاص بودجه دولتی برای ریشه کنی فقر مطلق و به کار گیری مدیریت فراگیر و کارآمد بر مبنای کشاورزی قراردادی توصیه می شود.

کلیدواژه‌ها


Abrishami, H. and Mehrara, M.(2002).Applied Econometrics: New Approaches. Tehran University Press. [In Persian].
Agriculture Ministry.(2019). Agriculture Statistics: Horticultural produces, Information- Communication Technology Center, Deputy of Programming and Economic Affairs. [In Persian]
Alvanchi M and Saboohi, M. (2007).The growth of productivity in Iranian wheat production: an empirical study. Sixth conference of Agricultural Economics of Iran. Proceeding book, 156.[In Persian].
Bahramian, S. and Karami, A. (2018). The study of poverty trend in rural areas of Iran. Journal of Agricultural Economics Research 10(4): 195-214. [In Persian].
Hasanisadi, H.( 2019). Pistachio production cost in 2018. [In Persian]. www.iranpistachio.org.
Iran Pistachio association. (2019). Data on Pistachio production and export. [In Persian]. www.iranpistachio.org.
Iran trade promotion organization. . (2019). Data on Pistachio export. [In Persian]. www.tpo.ir
Islamic Republic of Iran Customs. (2019). Data on Pistachio export. [In Persian]. www.irica.gov.ir
Islam, N. (2000). An analysis of productivity growth in western Australian Agriculture .www .agencon. Lib. Edu / ch4. Pdf.
Islamic Consultative Assembly Research Center. (2018). Investigating absolute poverty in rural and urban areas of Iran. News publication. [In Persian].
Jabari, M. (2005). Comparative study of income distribution in Hamadan Province and Iran. Ms. Thesis. Islamic Azad University Arak Branch. [In Persian].
Jafari Samimi, A. (1992). Public Economic Sector (13th edition), Semat Publication. pp. 400. [In Persian].
Jirvand, A. (1996). Economic Development. Molavi Publication, Tehran.[In Persian].
Karbasi, A. Taheri Saffar, M and Ajory Ayask, A.A. (2013). The estimation of total factor productivity of agriculture sector in Iran. International Journal of Agronomy and Plant production. 4: 3748-3755.
Khodadad kashi, F and Shamsi, S. (2012). Investigation the impact of supportive policies on reducing poverty in Iran. Quarterly Journal of Quantitative Economics.2 (33):153-171.
Lashkari, M. (2010) Programming and Economic Development. Pyamnoor Publication. Tehran. [In Persian].
Najafi, B. and Soltani, Gh. (1983).Agricultural Economics. Shiraz University Publication, Shiraz. [In Persian]
Rosegrant, M.V and Evenson, R.E. (1992). Agricultural productivity and sources of growth in south Asia
Sedaghat, R. (2018a). Economic investigation of poverty and income distribution in pistachio cultivating areas of Kerman province. Journal of Nuts 9(1): 67-76
Sedaghat, R. (2018b). Investigation of factors affecting farmers ‘poverty and income distribution in Kerman province. Final project report, Pistachio research center, Horticultural sciences research institute).[In Persian].
Sedaghat, R. (2019).Investigation of factors affecting Pistachio farms productivity in Kerman province. Journal of Nuts. 10(1): 57-70.
Sedaghat, R. (2002). The study of the economic theory around the continuum of poverty and undeveloped in the pistachio regions of Iran. Scientific Quarterly Journal of Agricultural Economics and Development. 10(39):187 –202. [In Persian]
Sedaghat, R. (2009). The economic study of investment in production and processing of pistachio crop: the case study of Rafsanjan. Scientific Journal of Agricultural Economics. 2(4):257- 276. [In Persian]
Sedighi, H. and Esmaeeli, A. (2017). Effect of Agricultural research on productivity and rural poverty .Evidence from Iran. Journal of Agricultural Science and Technology. 19(1):  21 -32.
Soltani, Gh. Najafi, B and Torkamani, J. (1992).Agricultural Management. Shiraz University Publication. Shiraz.[In Persian].
Taheri, Sh. (1997). Economic Development and Programming. Arvin Publication, Tehran.[In Persian]
Tripathi, A. (2008). Total factor productivity in Indian agriculture. Institute of Economic Growth. University of Delhi.Delhi.