راهکار کاهش آلودگی هوا با استفاده از مالیات سبز (مطالعه موردی: شهرستان اردکان)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار گروه اقتصاد کشاورزی دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه اردکان

2 اقتصاد کشاورزی، دانشگاه اردکان

3 اقتصاد کشاورزی، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری

4 اقتصاد کشاورزی، دانشگاه تهران

چکیده

با توجه به مشکلات و بیماری‌های ناشی از آلودگی آلاینده‌ها که به‌علت وجود مراکز صنعتی در شهرستان اردکان می‌باشد، نیاز است که راه‌حل‌هایی نظیر نصب فیلتر هوا، وضع مالیات بر آلاینده‌ها و افزایش قیمت سوخت برای رفع یا کاهش آلودگی، با توجه به سودآوری شرکت‌ها در نظر گرفته شود. از این‌رو هدف از پژوهش حاضر، ارائه راه‌حل اخذ مالیات سبز برای کاهش مخاطرات زیست‌محیطی است. در این پژوهش از روش ارزش‌گذاری مشروط در غالب تکنیک دوگانه دوبعدی و الگوی اقتصادسنجی لوجیت استفاده شد. همچنین برای جمع‌آوری داده‌ها از 608 پرسشنامه به‌صورت تمایل به پرداخت افراد در سال 1396 در دو بخش آلودگی هوای ناشی از کارخانجات و نصب تابلو و بنر در سطح شهر به منظور تشویق افراد به استفاده از وسایل حمل و نقل عمومی و شناسایی خودروهایی که نقص فنی دارند، در شهرستان اردکان استفاده شد. نتایج نشان داد میزان تمایل به پرداخت افراد برای کاهش آلودگی هوای ناشی از کارخانجات 32800 ریال و برای کاهش آلودگی هوای ناشی از حمل و نقل نیز 28650 ریال به‌صورت ماهانه برای هر فرد است. متغیرهای جریمه خودرو آلوده‌کننده هوا و افزایش قیمت سوخت اثر مثبت و معنادار بر تمایل به پرداخت افراد دارند. همچنین متغیرهای مبلغ پیشنهادی و درآمد از مهمترین عوامل اثرگذار در هر دوبخش هستند. در مجموع میزان مالیات سبز حاصل از دو بخش آلوده‌کننده صنایع و حمل و نقل در شهرستان اردکان بالغ بر 72235 میلیون ریال در سال می‌باشد که می‌تواند در جهت تاسیس موسسه‌ای مردم نهاد، در جهت کاهش آلودگی هوا استفاده شود.

کلیدواژه‌ها


Andersson, J. J. (2019). Carbon taxes and CO2 emissions: Sweden as a case study. American Economic Journal: Economic Policy, 11(4), 1-30. http://doi:10.1257/pol.20170144
Arabmzar, A., Zamanzadeh, A. and Shayesteh, Z. (2013). An Investigation on the Effect of Taxes on the Private Investors’ Behavior: With an Emphasis on Tax Policy in the Fifth Development Plan. Journal of Economics & Modelling, 4(14,15):25-45. (In Farsi).
Baumol, W.J. and Oates, W.E.(1988). The Theory of Environmental Policy. Cambridge University Press, Cambridge, UK. https://doi.org/10.1017/CBO9781139173513
Bostan, Y., Fatahi Ardakani, A., & Tabesh, M R. (2021). Estimating the economic value of organic rice. The International Journal of Agricultural Management and Development (IJAMAD), (Accepted to Online Publish).
Bostan, Y., Fatahi Ardakani, A., Fehresti Sani, M., & Sadeghinia, M. (2020). A comparison of stated preferences methods for the valuation of natural resources: the case of contingent valuation and choice experiment. International Journal of Environmental Science & Technology (IJEST), 17(9). https://doi.org/10.1007/s13762-020-02714-z
Bostan, Y., Fatahi Ardakani, A., Fehresti Sani, M., Sadeghinia, M. and Arab, M. (2020). Preference analysis and investigating the propose price’s quarters for protection from Rangeland Ecosystem (case study : Rangeland Ecosystem Sheikh Mousa. Iranian Journal of Range and Desert Research,27(1):177-191. (In Farsi). https://dx.doi.org/10.22092/ijrdr.2020.122162
Bostan, Y., Fatahi Ardakani, A., Sadeghinia, M. and Fehresti Sani, M. (2019). Estimation and ranking of conservation value of selected Rangeland Ecosystem Services from the perspective of Population Preference (Case Study: Sheikh Mousa Rangeland Ecosystem). Journal of Range and Watershed Management, 72(4):889-909. (In Farsi). https://dx.doi.org/10.22059/jrwm.2020.281734.1384
Bostan, Y., Fatahiardakani, A., Fehresti Sani, M., Sadeghinia, M. (2018). A Pricing Model for Value of Gas Regulation Function of Natural Resources Ecosystems (Case Study: Sheikh Musa Rangeland, Mazandaran Province, Iran). Journal of Rangeland Science, 8(2), 186-200.
Carattini, S., Baranzini, A., Thalmann, P., Varone, F., & Vöhringer, F. (2017). Green taxes in a post-Paris world: are millions of nays inevitable?. Environmental and Resource Economics, 68(1), 97-128. https://doi.org/10.1007/s10640-017-0133-8
Fatahi Ardakani, A., & Fazlolahi, E. (2015). Compare general preferences and willingness to pay of tourists and residents of the city of Surrey for the protection of the Caspian Sea. J Agric Econ, 9(1), 135-152. (In Farsi).
Fatahi Ardakani, A., Alavi, C. and Arab, M. (2017). The comparison of discrete payment vehicle methods (dichotomous choice) in improving the quality of the environment. Int. International Journal of Environmental Science and Technology, 14: 1409–1418. https://doi.org/10.1007/s13762-017-1246-x
Fatahi, A., Bostan, Y., & Arab, M. (2016). The comparison of methods of discrere payment vehicle (dichotomous choice) in improving the quality of the environment (a case study of air pollution in Tehran). In 3rd International Conference on Research in Engineering, Science and Technology, Batumi, Georgia.
Gerami, M. and Karami, M. (2011). Green tax in developed countries. Economic Journal - A Monthly Review of Environmental Issues and Policies, 11(3,4): 125-134. (In Farsi).
Ghanavati, H., Fatahi Ardakani, A. and Neshat, A. (2018). Economic evaluation of environmental dust phenomenon damage (case of study: Ardakan city). Journal of Environmental Sciences, 16(1): 141-158. (In Farsi).
Ghorbani, M. and Firuz Zare. (2010). Investigating the effective factors on Willingness to Accept (WTA) of people in the conditions of not reducing air pollution (Case study: Mashhad). Fourth Conference and Specialized Exhibition of Environmental Engineering, Tehran, https://civilica.com/doc/93087. (In Farsi).
Gupta, M. (2015). Willingness to pay for carbon tax: A study of Indian road passenger transport. Journal homepage: Transpoart policy, 45: 46-54. https://doi.org/10.1016/j.tranpol.2015.09.001
Hajali Akbari, N. (2017). Investigation and imposition of green tax on environmental pollutants (Case study: Ardakan city). Master Thesis, Department of Agricultural Economics, Faculty of Agriculture and Natural Resources, Ardakan University. (In Farsi).
Hanemann, W. M. (1994). Valuing the Environment through Contingent Valuation. Journal of Economic Perspectives, 8(4): 19-43. http://doi.10.1257/jep.8.4.19
Hill, M. (1999). Green tax reform in Sweden: The second dividend and the cost of tax exemptions. Beijer International Institute of Ecological Economics.
Hosseini, S., Amirnejad, H., Oladi, J. (2017). The Valuation of Functions and Services of Forest Ecosystem of Kiasar National Park. Agricultural Economics, 11(1), 211-239. (In Farsi). http://doi:10.22034/iaes.2017.22637
Jalalian, K. and Pajoyan, J. (2009). The relationship between government policies on environment, expenditures and Good Governance. Journal of financial economics,2(7):9-25. (In Farsi).
Lotfealipor, M., Hoshmand, M., Elami, E., & Bostan, Y. (2018). Effects of the Industrial Sector Economic Growth on the Quality of the Environment in Iran (Application of the Self Explanatory Model with Extensive Pauses). Environmental Researches, 8(16), 103-114. (In Farsi). https://dorl.net/dor/20.1001.1.20089597.1396.8.16.14.2
Moghimi, M., Shahnushi, N., Danesh, Sh., Akbari, B. and Daneshvar, M.(2010). The Survey of Welfare and Environmental Effects on the Green Tax & Decline Subsidy on Fuels in Iran by Using a Computable General Equilibrium Model. Journal of Agricultural Economics and Development, 19(75):79-108. (In Farsi).
Oberhofer, P. and  Fürst, E. (2013). Sustainable development in the transport sector: influencing environmental behaviour and performance. Journal of Business Strategy and the Environment, 22(6): 374-389. https://doi.org/10.1002/bse.1750
Orlov, A. & Grethe, H. (2014). Introducing Environmental Taxes in Russia: Relevance of Tax-Interaction Effects. The B.E. Journal of Economic Analysis & Policy, 14(3), 723–754. https://doi.org/10.1515/bejeap-2013-0006
Paitakhti, A., & Nahidi, M. (2007). Environmental taxes (green taxes): Theoretical foundations, experiences. Sixth Iranian Agricultural Economics Conference. (In Farsi).
Proença, S. and Aubyn, M.S. (2013). Hybrid modeling to support energy-climate policy: Effects of feedin tariffs to promote renewable energy in Portugal. Journal of Energy Economics, 38: 176-185. https://doi.org/10.1016/j.eneco.2013.02.013
Rules, A., Regulations, R. and Schedule, T. (2011). Greenhouse Gas Fee; Bay Area Air Quality Management District: San Francisco, CA, USA. Available online: http://www.baaqmd.gov/?sc_itemid=D39A3015-453E-4A0D-9C76-6F7F4DA5AED5.
Statistical Center of Iran (AMAR). (2016) https://www.amar.org.ir/.(In Farsi).
Whittington, D. (2002). Improving the performance of contingent valuation studies in developing countries. Journal of Environmental & Resource Economics, 22(1,2): 323–367. https://doi.org/10.1023/A:1015575517927