تعیین الگوی بهینه تولید و واردات گندم در ایران: کاربرد برنامه‌ریزی آرمانی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری

2 گروه اقتصاد کشاورزی، دانشکده مهندسی زراعی، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری

3 دانشجوی دکتری رشته اقتصاد کشاورزی، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری

4 گروه اقتصاد کشاورزی، دانشکده مهندسی زراعی، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری، ایران

چکیده

هدف از این پژوهش، تعیین الگوی بهینه اقتصادی تولید و واردات گندم با در نظر گرفتن شرایط خطرپذیری موجود، در ایران می­باشد. به این منظور، با توجه به بررسی چند هدف به­طور همزمان، مدل برنامه­ریزی آرمانی به­کار گرفته شد. آرمان­های مد نظر در این پژوهش مشتمل بر آرمان­های سود، ریسک تولید و ریسک قیمت می­باشند. اطلاعات مورد نیاز برای انجام این پژوهش از مرکز آمار ایران، وزارت جهاد کشاورزی، سازمان خوار بارکشاورزی (فائو) در سال 1399گرد­آوری شد. از نرم­افزار GAMS برای برآورد مدل استفاده شد. نتایج بررسی از برآورد مدل آرمانی نشان داد با درنظر گرفتن همه­ی هدف­ها مدنظر، استان‌های خوزستان، فارس، آذربایجان شرقی و غربی، اردبیل، خرسان رضوی و شمالی، کردستان، کرمانشاه، گلستان، لرستان، همدان، ایلام، بوشهر، اصفهان، مرکزی و سیستان و بلوچستان برای گندم آبی وارد الگوی کشت بهینه شدند. همچنین استان‌های آذربایجان شرقی و غربی، کردستان، خوزستان، اردبیل، زنجان، خراسان رضوی، گلستان برای گندم دیم به­عنوان تولیدکننده در نظر گرفته شدند. بنابر نتایج به­دست آمده، استان­های خراسان رضوی و کردستان با سطح زیرکشتی معادل با 5/886371 و 3/509971 بالاترین سطح زیرکشت را به­ترتیب برای گندم آبی و گندم دیم به­خود اختصاص دادند.  همچنین برابر با نتایج الگوی بهینه واردات، کشورهای استرالیا، قزاقستان، روسیه، سوئیس، امارات متحده عربی، هلند، اتریش و آلمان به­عنوان واردکننده گندم وارد الگوی نهایی شدند. با توجه به نتایج بررسی، به­منظور رسیدن به هدف خودکفایی و حذف کامل واردات برمبنای چشم‌انداز مورد نظر کشور، می­توان پیشنهاد کرد که تولیدکنندگان و سیاست‌گذاران به­سمت استان‌های واردشده در الگو حرکت کنند و دولت سرمایه کافی برای تولید گندم در این استان‌ها را فراهم سازد. همچنین با توجه به تأثیر ریسک در تصمیم­گیری، توسعه ابزار رویارویی با ریسک پیشنهاد و تاکید می­شود.

کلیدواژه‌ها


Agricultural Jihad Organization of Mazandaran Province. (2020). https://www.maj.ir
Ahmadvand, M. and Najafpour, Z. (2010). Investigating the level of cultivation, production and supportive policies of wheat during the first to fourth development plans. Economics Research and Policies. 18(53): 59-76. (In Farsi)
Alipour, A., Mosavi, S. H., Khalilian and S, Mortazavi, A. (2019). Wheat Self-Sufficiency and Population Growth in Iran's 1404 Perspective (Investigating the Role of the Guaranteed Purchase Policy). Iranian Journal of Agricultural Economics and Development. 49(4): 635-649. (In Farsi)
Amid, J. (2007). The dilemma of cheap food and self-sufficiency: The case of wheat in Iran. Food Policy, 32: 552-567.
BeikZadeh, S. and MehdiPour, A. 2006. Investigating the effect of exclusive (guaranteed) purchase of wheat by the government on the free barley rate. Fifth Iranian Agricultural Economics Conference. (In Farsi)
Carriquiry, M. and Elobeid, A. (2016). Analyzing the Impact of Chinese Wheat Support Policies on U.S. and Global Wheat Production, Trade and Prices. A Study Prepared for the U.S. Wheat Associates. Global Agricultural Market and Policy Research Services.
Charnes, A. and Cooper, W.W. (1957). Management Model and Industrial Application of Linear Programming. Management Science. 4(1): 38- 91.
Elsheikh, O. Elbushra, A. Salih, A. (2015). Economic impacts of changes in wheat’s import tariff on the Sudanese economy. Journal of the Saudi Society of Agricultural Sciences. 14: 68-75.
Ghorbani, A. and Paluj, M. (2015). An overview of mandatory approaches in wheat production. Institute for Research in Planning, Agricultural Economics and Rural Development. 1-38. (In Farsi)
Haji Rahimi, M. (2014). Investigating the effects of government monopoly on the market and marketing of wheat products: Application of policy analysis matrix. Journal of Marketing Management. 1(2): 89-102. (In Farsi)
Hasan Shahi, M. (2007). The effect of risk on cultivation pattern and farmers' income (Case study of Arsanjan agricultural sector). Research and construction. 20(4): 2-9. (In Farsi)
Ignizio, J.P.(1976). Goal Programming and Extension, Lexington Book, Lexington, MA.
Iran State Trading Company. Different years. Collection of unpublished reports. https://gtc.ir
Jolai, R and Jeiran, A. (2008). Comparative Advantage or Self-Sufficiency? Applied Research for Determining Wheat Production Strategy in Iran. Agricultural Economics and Development. 16(62): 147-165. (In Farsi)
Kahan, D. (2013). Managing Risk in Farming. Food and Agriculture Organization of the United Nations.
Kozicka, M. Kalkuhl, M. Brockhaus, J. (2017). Food Grain Policies in India and their Implications for Stocks and Fiscal Costs: A Dynamic Partial Equilibrium Analysis. Journal of Agricultural Economics, 68(1): 98–122.
Motelavi Taher, F., Paydar, M. M. and Emami, S. (2020). Wheat supply chain network design. Iranian Journal of Supply Chain Management, 21(65): 47-59. (In Farsi)
Mosavi, S. H. and Khalilian, S. (2005). Evaluating technical efficiency factors of wheat production. Agricultural Economics and Development. 13(52): 45-60. (In Farsi)
Mirbagheri, S. Sh., Rafiee, H. and Akbarpour, H. (2019). Ranking Production Areas of Irrigated and Rainfed Wheat in Iran Based on Production Advantage Indexes. Agricultural Economics and Development. 27(105): 91-118. (In Farsi)
Mirzai, A., Noshad, M. and Alizadeh Behbahani, B. (2019). The effect of farmer’s enterprises risk on farms optimal cropping pattern: application of TARGET-MOTAD risk programming. National Conference on Agricultural Industry and Commercialization. (In Farsi)
Pourmohammadi, F., Teimoury, E., & Gholamian, M. (2020). A scenario-based stochastic programming approach for designing and planning wheat supply chain (A case study). Decision Science Letters, 9(4), 537-546.
Roustaei, B., Kazemnejad, M., Rabiei, M. and Hosseini, S.Z. (2020). Study the Impact of Guaranteed Price and Guaranteed Purchase policies on Cultivation Area and Production of Wheat. Agricultural Economic and Development. 28(111): 229-259. (In Farsi)
Riyahi, F., Najafi Alamdarlo, H. and Vakilpoor, M.H. (2018). Welfare Effects of Sustainable Self-Sufficiency on Iran's Wheat Market. Agricultural Economic and Development, 26(101): 125-143. (In Farsi)
Salvatore, D. (2010). International Economics: Trade and Finance, 10th Edition. John Willy.
Shakeri Bostan abad, R., Rafiee, H. and Haji mirza, H. (2019). Investigating the Role of Risk Grouping in Analyzing. The Effects of Government Policies on. The Cultivation Pattern of Nahavand and Bahar in Hamedan Province. Iranian Journal of Agricultural Economics and Development, Volume: 49(4): 607-619. (In Farsi)
Sheikhi, A. and Nazemian, H. (2003). Provide a model for planning the temporal and spatial distribution of the country's wheat imports. Journal of Trade Studies. 8(29): 73-102. (In Farsi)
Taghizadeh, S., Navid, H., Fellegari, R. Fakheri Fard, A. (2013). Changing of Optimum Cropping Pattern Analysis Considering Risk Factor and New Limitations of Kurdistan Regional Water Company (Case study: 200 Hectares of Farm Area in Dehgolan Field). Journal of Agricultural Science and Sustainable Production. 23(1): 71-84. (In Farsi)
World Bank. (2005). https://www.worldbank.org
Yazdani, S. and Sasouli, M.R. (2008). Effects of New Inputs on Production of Rice in Shaft Region of Gilan Province. Agricultural Economics. 2(1): 35-46. (In Farsi)