طراحی الگوی تحقق کشاورزی دانش‌بنیان با رویکرد تئوری زمینه‌ای در استان کرمانشاه

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

گروه اقتصاد، دانشکده علوم اجتماعی، دانشگاه رازی، کرمانشاه ، ایران

چکیده

تغییر الگوی تولید به عنوان اساس تمام تحولات صورت‌گرفته در انقلاب‌های اقتصادی از ابتدای زندگی بشر تا کنون شناخته شده است. بنابراین، ریشه تمام مشکلات کشورهای در حال توسعه را می‌توان در الگوی تولید آن‌ها جست‌وجو نمود. انقلاب دانش‌بنیان طی چند دهۀ اخیر تمام مناسبات اقتصادی و اجتماعی را دگرگون نموده و فرصت کم‌نظیری را برای دستیابی به رشد و پیشرفت پیش‌روی جوامع در حال توسعه قرار داده است. اما هیچ انقلابی به خودی خود، همه جوامع را دربر نمی‌گیرد و بهره‌مندی از ظرفیت‌های ایجاد شده، نیازمند تطابق با الگوی تولید جدید است. استان کرمانشاه دارای ظرفیت‌های چشمگیری در بخش کشاورزی است. با این حال، به دلیل تبعیت از الگوی تولید سنتی که ناکارآمد بوده و دارای بهره‌وری ناچیزی است، فعالیت‌های کشاورزی در این استان، دارای دستاوردهای اندکی است. پژوهش حاضر به طراحی الگوی تحقق کشاورزی دانش‌بنیان در استان کرمانشاه، اختصاص یافته است. برای دستیابی به هدف پژوهش، از روش کیفی تئوری زمینه‌ای بر مبنای رویکرد نظام‌مند، شامل سه مرحلۀ اصلی کدگذاری باز، کدگذاری محوری و کدگذاری انتخابی، استفاده شد. اطلاعات مورد نیاز از طریق 31 مصا‌حبه‌‌ی عمیق و هدفمند با خبرگان بخش کشاورزی گردآوری شد. یافته‎های تحقیق نشان می‌دهد که توسعۀ فناوری در قلب کشاورزی دانش‌بنیان قرار دارد. نگرش نسبت به کشاورزی دانش‌بنیان، رویه‌های قانونی و فرآیندهای مدیریتی ناکارآمد از مهم‌ترین عوامل بازدارنده توسعۀ فناوری هستند. آموزش کارشناسان و کشاورزان، حمایت‌های مالی ویژه بنگاه‌های کوچک و اصلاح رژیم تجاری برای حمایت از شرکت‌های دانش‌بنیان به توسعۀ کشاورزی دانش‌بنیان در استان کرمانشاه کمک می‌نماید.

کلیدواژه‌ها


Apergis, N., Economidou, C., & Filippidis, I. (2008). International Technology Spillovers, Human Capital and Productivity Linkages: Evidence from the Industrial. Discussion Paper Series/Tjalling C. Koopmans Research Institute, 8(30).
Asian Development Bank. (2007). Moving Toward Knowledge- Based Economiies: Asian Experiences. Regional and Sustainable Development Department.
Azimi (Arani), H. (2012). Development, Planning, Politics and Culture (Collection of Articles and Lectures). Tehran: Ney Publishing. (In Farsi)
Bastani, Mehdi, Hoseini, SeyedSafdar, Salami, Habibollah, Saeid Yazdani & Hormoz Asadi, (2020). Pattern of Knowledge Based Economy in Agricultural Production: An Approach to Consider Knowledge in Production, Iranian Journal of Agricultural Economics and Development, 51(1), 15-31.
Benini, R. (2016). Some key policy issues related to technology change, knowledge and absorption capacities in a country comparison perspective. Economic Change and Restructuring, 49(2-3), 95-112.
Benini, R. (2016). Some key policy issues related to technology change, knowledge and absorption capacities in a country comparison perspective. Economic Change and Restructuring, 49(2-3), 95-112.
Brom, F. W., Chaturvedi, S., Ladikas, M., & Zhang, W. (2015). Institutionalizing ethical debates in science, technology and innovation policy: a comparison of Europe, India and China. In Science and Technology Governance and Ethics (pp. 9-23). Springer, Cham.
Chatterjee, D., Dinar, A., & González-Rivera, G. (2018). An empirical knowledge production function of agricultural research and extension: The case of the University of California Cooperative Extension. Technological Forecasting and Social Change, 134, 290-297.
Chaturvedi, S., & Srinivas, K. R. (2015). Science and technology for socio-economic development and quest for inclusive growth: emerging evidence from India. In Science and Technology Governance and Ethics (pp. 83-97). Springer, Cham.
Fielke, S., Taylor, B., & Jakku, E. (2020). Digitalisation of agricultural knowledge and advice networks: A state-of-the-art review. Agricultural Systems, 180, 102763.
Fleming, A., Jakku, E., Lim-Camacho, L., Taylor, B., & Thorburn, P. (2018). Is big data for big farming or for everyone? Perceptions in the Australian grains industry. Agronomy for Sustainable Development, 38(3), 1-10.
Floriańczyk, Z., Janc, K., & Czapiewski, K. (2012). The importance and diffusion of knowledge in the agricultural sector: the Polish experiences. Geographia Polonica, 85(1), 45-56.
Jamshidi, Alireza, Aali, Samd & Alireza Bafandeh Zendeh, (2019). Study the Development of Knowledge-based Employment in the Agricultural Cooperative with Grounded Theory, Co - Operation and Agriculture, 8(31), 27-56. (In Farsi)
Janc, K., Czapiewski, K., & Wójcik, M. (2019). In the starting blocks for smart agriculture: The internet as a source of knowledge in transitional agriculture. NJAS-Wageningen Journal of Life Sciences, 90, 100309.
Jasanoff, S (2005) Designs on nature: science and democracy in Europe and the United States.
Princeton University Press, Princeton
Kao, J. S. (2004). Knowledge economics in the Information Age (Doctoral dissertation, The Claremont Graduate University).
Lall, S. (1992). Technological capabilities and industrialization. World development, 20(2), 165-186.
Lall, S. (2006). Technology Policy and Market Stimulation. Translated by the Office of Industrial Policy, Sharif University of Technology, Tehran: Rasa. (In Farsi)
Ma, Y., Zhao, Y., & Liao, M. (2015). The values demonstrated in the constitution of the People’s Republic of China. In Science and Technology Governance and Ethics (pp. 73-81). Springer, Cham.
Management and Planning Organization of Kermanshah (2018). Spatial planning of Kermansha. of Kermanshah. (In Farsi)
Mardanshahi, Mohammad Mehdi (2018). Investigation of Factors Affecting Information and Communication Technology (ICT) Development in Agricultural Knowledge-Based business (Case Study: Tabarestan Technology Incubator), Roshd -e- Fanavari, 13(52), 24. (In Farsi)
Momeni, F., Najafi, S. M. B., & Fathollahi, J. (2012). The necessity of economic structural transformation in developing countries toward a knowledge-based economy case study: Iran.
Momeni, Farshad & Nayeb, Saeid (2015). Describing Iran's Future Economy: Comparing the New Institutional Framework with Scenario-Based Model, Biannual Journal Eqtesad-e Tatbigi, 1(1), 161-195. (In Farsi)
Momeni, Farshad, Nayeb, Saeed (2016), Technology changes and the Future of Development in Iran, First Edition, Tehran: Nahadgara Publishing. (In Farsi)
Naghavi, Somayeh (2019). the role of knowledge-based economic in the agriculture growth of selected countries with an emphasis on Iran, Agricultural Economics, 13(2), 83-105. (In Farsi)
OECD. (1999). OECD Science, Technology and Industry Scoreboard 1999: Benchmarking Knowledge-based Economies. OECD.
Omulo, G., & Kumeh, E. M. (2020). Farmer-to-farmer digital network as a strategy to strengthen agricultural performance in Kenya: A research note on ‘Wefarm’platform. Technological Forecasting and Social Change, 158, 120120.
Popkova, E. G., Ragulina, Y. V., & Bogoviz, A. V. (Eds.). (2019). Industry 4.0: Industrial revolution of the 21st century (p. 253). Springer.
Poppe, K., Wolfert, J., Verdouw, C. N., & Renwick, A. (2015). A European perspective on the economics of big data. Farm Policy Journal, 12(1), 11-19.
Rerimassie, V., Ying, M., Srinivas, K. R., & Ladikas, M. (2015). Public perceptions of science and technology in Europe, China and India. In Science and Technology Governance and Ethics (pp. 25-37). Springer, Cham.
Rose, D. C., Sutherland, W. J., Barnes, A. P., Borthwick, F., Ffoulkes, C., Hall, C., ... & Dicks, L. V. (2019). Integrated farm management for sustainable agriculture: Lessons for knowledge exchange and policy. Land Use Policy, 81, 834-842.
Savoie, R. A. (2009). A Model for Regional Technology-Based Economic Development. (Doctoral dissertation).  Available from ProQuest Dissertations and Theses database. UMI Number: 3361221.
Saxenian, A., Motoyama, Y., & Quan, X. (2002). Local and Global Networks of Immigrant Professionals in Silicon Valley. Public Policy Institute of California, San Francisco.
Sharifzadeh, F., Alvani, S. M., Rezaei Manesh, B. & Mokhtarianpour, M. (2013). Implementation Barriers of the Cultural Policies of the First to Fourth Development Programs: A Review of the Experiences of Cultural Managers. Strategic management Thought, 7(1): 33-77. (In Farsi)
Statistical Center of Iran (2018). Data and Statistics. National and Regional Accounts & Population and Housing Censuses. https://www.amar.org.ir. (In Farsi)
Strauss, Anselm & Corbin, Juliet (1990). Basics of Qualitative Research: Techniques and Procedures for Grounded Theory, Tehran: Nashr-e Ney. (In Farsi)
van Ewijk, E., & Ros-Tonen, M. A. (2021). The fruits of knowledge co-creation in agriculture and food-related multi-stakeholder platforms in sub-Saharan Africa–A systematic literature review. Agricultural Systems, 186.
Verdouw, C., Wolfert, S., & Tekinerdogan, B. (2016). Internet of Things in agriculture. CAB Reviews: Perspectives in Agriculture, Veterinary Science, Nutrition and Natural Resources, 11(35), 1-12.
Walter, A., Finger, R., Huber, R., & Buchmann, N. (2017). Opinion: Smart farming is key to developing sustainable agriculture. Proceedings of the National Academy of Sciences, 114(24), 6148-6150.
Wolfert, S., Ge, L., Verdouw, C., & Bogaardt, M. J. (2017). Big data in smart farming–a review. Agricultural systems, 153, 69-80.
World Bank (1998). World Development Report: Knowledge for Development, New York: Oxford University Press.
World bank (2018). available at: http://databank.worldbank.org/data/indicator
Zhao, Y., Fautz, C., Hennen, L., Srinivas, K. R., & Li, Q. (2015). Public engagement in the governance of science and technology. In Science and Technology Governance and Ethics (pp. 39-51). Springer, Cham.