شناسایی و اولویت‌بندی ریسک‌های زنجیره تأمین در شرکت شهرک‌های کشاورزی استان مازندران

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 عضو هیأت علمی گروه مدیریت توسعه روستایی دانشگاه یاسوج

2 دانشگاه یاسوج، یاسوج، ایران

چکیده

عواملی گوناگونی نظیر نوسانات شدید تقاضا، تغییرات سریع تکنولوژی، ناپایداری در حوزه‌های مالی و حوادث طبیعی موجب افزایش عدم قطعیت و بروز ریسک هایی در زنجیره تأمین، بویژه محصولات کشاورزی می‌شود. مدیریت چنین ریسک‌هایی، جهت کاهش آسیب‌پذیری زنجیره تامین، ضروری می‌باشد. در همین راستا هدف پژوهش حاضر نیز شناسایی و رتبه‌بندی ریسک‌های زنجیره تأمین شرکت شهرک‌های کشاورزی در استان مازندران بود. به این منظور با استفاده از نظرات 10 خبره که بصورت هدفمند و از ابعاد مختلف زنجیره مذکور انتخاب شدند، استفاده گردید. به منظور شناسایی ریسک‌ها از رویکرد دلفی فازی و به منظور رتبه‌بندی ریسک‌های شناسایی شده نیز از تحلیل سلسله‌مراتبی فازی بهره‌گیری شد. نتایج نشان داد که ریسک‌های قیمت محصول با وزن استاندارد 094/0 و افزایش قیمت مواد اولیه با وزن استاندارد 091/0 و بودجه نامناسب و تأمین مالی طرح‌ها با وزن استاندارد 083/0 در رتبه‌های اول تا سوم مجموعه‌ ریسک‌های زنجیره تأمین شرکت شهرک‌های کشاورزی استان مازندران قرار گرفتند.

کلیدواژه‌ها

موضوعات