سنجش اثر اجرای سیاست قیمت تضمینی جو: بکارگیری رهیافت جورسازی بر اساس نمره تمایل (PSM)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار گروه اقتصاد کشاورزی دانشگاه تبریز

2 دانشگاه تبریز

3 دانشیار اقتصاد کشاورزی دانشگاه تبریز

چکیده

قانون خرید تضمینی محصولات اساسی کشاورزی به عنوان یک سیاست حمایتی با هدف ایجاد تعادل در نظام تولید، جلوگیری از ضایعات محصولات و زیان کشاورزان برای تعدادی از محصولات کشاورزی به اجرا در آمده است. با این حال که سیاستی پرهزینه بوده، اما هر سال دنبال می‌شود. از این رو در چارچوب ماده 33 قانون افزایش بهره‌وری، برای جایگزینی سیاست خرید تضمینی، سیاست قیمت تضمینی پیشنهاد گردید. این سیاست برای نخستین بار در سال 1394 برای محصول جو استان کرمانشاه به صورت آزمایشی اجرا گردید. هدف مطالعه حاضر، مقایسه تغییر قیمت جو در اثر اجرای سیاست مذکور است. یکی از چالش‌های پراهمیت در ارزیابی سیاست، پاسخ به این پرسش است که اگر سیاست قیمت تضمینی اجرا نمی‌شد، قیمت جو در مناطق مجری به چه سطحی میرسید. برای بررسی این مسئله، از رهیافت جورسازی بر اساس نمره تمایل (PSM) استفاده گردید. مشاهدات استان کرمانشاه (استان مجری) با شش استان عمده تولیدکننده جو کشور (خراسان رضوی، فارس، همدان، اصفهان، لرستان و مرکزی) با استفاده از داده‌های سال 1394 مقایسه گردید. نتایج رهیافت PSM بیانگر آن است که اجرای سیاست مذکور باعث شده که تولیدکنندگان جو در استان کرمانشاه به طور متوسط جو را 847 ریال بالاتر از قبل اجرای سیاست قیمت تضمینی به فروش برسانند. با توجه به نتایج، اولا ادامه اجرا و همچنین پیگیری اجرای این سیاست برای سایر محصولات کشاورزی پیشنهاد می‌شود، چراکه اجرای چنین سیاستی یک عامل تشویقی جهت افزایش بهره‌وری عوامل تولید بخش کشاورزی محسوب می‌شود.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


احمدوند، م. ر. و نجف­پور، ذ. ا. (1386) ارزیابی عملکرد سیاست خرید تضمینی محصولات کشاورزی با استفاده از رابطه مبادله. مجله اقتصادی­ها، دوره 7، (66، 65): 14-1.
آمارنامه کشاورزی. (1393) وزارت جهاد کشاورزی، معاونت برنامه­ریزی و اقتصادی، مرکز فناوری اطلاعات و ارتباطات. قابل دسترس در سایت www.maj.ir
باریکانی، ح. و آذری، آ. (1391) اثرپذیری سیاست­های حمایتی کشور بر تولید برنج در ایران. مجله تحقیقات اقتصاد کشاورزی، 4 (3): 205-185.
بخشوده، م. و شفیعی، ح. (1385) بررسی اثرات حمایتی سیاست خرید تضینی روی سطح زیر کشت و عملکرد پنبه، سیب­زمینی و پیاز در استان فارس. علوم و فنون کشاورزی و منابع طبیعی. 10 (3): 264-257.
فریادرس، و. جیران، ع. و جهادگر، ر. (1394) تحلیل اقتصادی و اثر بخشی سیاست خرید تضمینی شیر. وزارت جهادکشاورزی، موسسه پژوهش‌های برنامه‌ریزی، اقتصادکشاورزی و توسعه روستایی.
فریزنی، ز. و مقدسی، ر. (1392) تحلیل پویای اثرات سیاست خرید تضمینی بر قیمت محصولات کشاورزی مطالعه موردی (سیب زمینی، پیاز، گندم، برنج). اولین همایش ملی الکترونیکی کشاورزی و منابع طبیعی پایدار.
کشاورز حداد، غ. (1395) اقتصادسنجی داده­های خرد و ارزیابی سیاست. انتشارات نشر نی، چاپ اول، تهران.
کشاورز حداد، غ. ر. و حیدری، ه. (1394) ارزیابی سیاست نوع وثیقه در ارزش اعتباری شرکت­ها و جیره­بندی وام: رویکرد جفت و جور سازی امتیاز. فصلنامه پژوهش­های پولی و بانکی، 1 (25): 354-331.
نجف­پور، ذ. ا. و اسکندری، م. (1393) نگاهی به مزایا و محدودیت­های اجرای سیاست قیمت تضمینی (اجرای ماده 33 قانون افزایش بهره­وری بخش کشاورزی و منابع­طبیعی). معاونت اقتصادی وزارت امور اقتصادی و دارایی.
نجفی، ب. (1379) بررسی سیاست های دولت در زمینه برنج: مسائل و رهیافت­ها. مجلهاقتصادکشاورزیوتوسعه، 8 (31): 29-7.
Bryson, A. Dorsett, R. and Purdon, S. (2002) The use of propensity score matching in the evaluation of labor market policies. Working Paper No. 4, Department for Work and Pensions.
Caliendo, M. and Kopeinig, S. (2005) Some practical guidance for the implementation of propensity score matching. IZA discussion paper No, 1588.
Chudgar, A. and Quin, E. (2012) Relationship between private schooling and achievement: Results from rural and urban India. Economics of Education Review, 31: 376– 390.
Dehejia, R.H. and Wahba, S. (1999) Casual effects in non-experimental studies: reevaluating the evaluation of training programs. Journalof the American Statistical Association, 94: 1053–1062.
Dehejia, R.H. and Wahba, S. (2002) Propensity score matching for non-experimental causal studies. Review of economics and statistics, 84: 151–161.
Ganawardana, P.J. and Oczkowski, E.A. (1992) Government policies and agricultural supply response: paddy in Seri Lanka. Journal of Agricultural Economics, 43(2): 231-242.
Heckman, J.J. and Vytlacil, E.J. (1999) Local instrumental variables and latent variables models for identifying and bounding treatment effects. Proceedings of the National Academy of Sciences of USA, 96: 4730-4734.
Heckman, J.J. Ichimura, H. and Todd, P.E. (1997) Matching as an econometric evaluation estimator: evidence from evaluating a job training program. Review of Economic Studies, 64: 605-654.
Houck, J.P. and Ryan, M.E. (1972) The impact of changing government program. American Journal of Agricultural Economics, 54: 184-191.
List, J. Daniel, L. Millimet, D. L. Fredriksson, P. and Warren McHone, W. (2003) Effects of environmental regulations on manufacturing plant births: evidence from a propensity score matching estimator. The Review of Economics and Statistics, 85: 944–952.
Mendola, M. (2006) Agricultural technology adoption and poverty reduction: A propensity-score matching analysis for rural Bangladesh. Food policy, 32: 372-393.
Myles, A.E. and Carter, R. (2011) Economic impact of the 32nd annual peter anderson arts and crafts festival. Ocean Springs, Mississippi. Southern Agricultural Economics Association. 2012 Annual Meeting. February 4-7. Birmingham. Alabama.
Pan, D. (2014) the impact of agricultural extension on farmer nutrient management behavior in Chinese rice production: a household-level analysis. Sustainability,6: 6644-6665.
Pufahl, A. and Weiss, C.R. (2008) Evaluating the effects of farm programs: Results from propensity score matching. 12th Congress of the European Association of Agricultural Economists – EAAE 2008.
Rosenbaum, P.R. and Rubin, D.B. (1983) The central role of propensity score in observational studies for causal effects. Biometrica, 70: 41-55.
Smith, J.A. and Todd, P.E. (2005) Does matching overcome LaLonde's critique of non-experimental estimators? Journal Econometrics, 125: 305-353.
Takahashi, D. and Honma, M. (2009) Evaluation of the Japanese rice policy reforms under the WTO agreement on agriculture. International Association of Agricultural Economists. 2009 Conference. August 16-22. Beijing. China.
Yang, S. and Ku, W. (1994) Impact of removing fertilizer subsidy and procurement program on the Indonesian rice economy. Agriculture Economics Report, 321: 1-18.
Yoshihisa, G. (2012) Evaluation of Japanese agricultural policy reforms under the WTO agreement on agriculture. International Association of Agricultural Economists. 2012 Conference. August 18-24. Foz do Iguaçu. Brazil.
Zhao, Z. (2000) Data issues of using matching methods to estimate treatment effects: an illustration with new data set. Working Paper, China Centre for Economic Research.