تمایل به پرداخت مصرف‌کنندگان برای گوشت مرغ سلامت محور در شهر شیراز

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشگاه شیراز- دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی داراب

2 استاد بخش اقتصاد کشاورزی دانشگاه شیراز

چکیده

در این مطالعه با ایجاد بازار فرضی و منظور کردن سه ویژگی عدم مصرف آنتی‌بیوتیک در فرآیند پرورش، مرغ با وزن استاندارد (مرغ سایز) و مرغ بهداشتی، گوشت مرغ سلامت محور برای مصرف‌کنندگان در شهر شیراز تشریح و تبیین گردید. به منظور بررسی تمایل به پرداخت مصرف‌کنندگان برای این محصول از روش ارزشگذاری مشروط و سوالات انتها- باز استفاده گردید. داده‌های مورد نیاز با تکمیل پرسش‌نامه از یک نمونه تصادفی 440 نفری از شهروندان شیرازی در خرداد ماه سال 1396 بدست آمد. از مدل دو مرحله‌ای هکمن برای تشخیص عوامل مؤثر بر انتخاب و تخمین میزان تمایل به پرداخت اضافه برای مرغ سلامت محور نسبت به مرغ معمولی استفاده شد. تحلیل داده‌ها نشان داد که حدود 3/87% افراد حاضر به پرداخت مبلغ اضافه جهت خرید مرغ سلامت محور هستند. متوسط تمایل به پرداخت اضافه مصرف‌کنندگان برای هر کیلوگرم گوشت مرغ سلامت محور مبلغ 19650ریال بدست آمد. نتایج نشان داد که احتمال انتخاب مرغ سلامت محور توسط خانوارهای با درآمد متوسط نسبت به خانوارهای کم درآمد، 11% بیش‌تر است. از طرف دیگر سن و بعد خانوار اثر منفی و معنی‌داری بر تمایل به پرداخت برای مرغ سلامت محور دارند و سطح تحصیلات، درآمد و متأهل بودن فرد، میزان تمایل به پرداخت را به طور مثبت و معنی‌داری تحت تأثیر قرار می‌دهند.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


بهروزی، آ.، مشایخی، س. و عسگری جعفرآبادی، ق. (1394) دیدگاه پرورش‌دهندگان مرغ گوشتی نسبت به تولید مرغ بدون پادزی (مطالعه موردی استان تهران). بهداشت مواد غذایی، جلد 20، (4): 55-65.
پرتال سازمان جهاد کشاورزی استان اصفهان، (1395). طرح تولید و توزیع مرغ سایز با دوره پرورش 42 روزه. <www.agri-es.ir>
پرتال وزارت جهاد کشاورزی. (1395) <www.maj.ir>.
حیاتی، ب.؛ پیش‌بهار، ا. و حق جو، م. (1390) تحلیل تعیین کننده‌های گرایش به پرداخت اضافی مصرف‌کنندگان برای میوه‌ها و سبزیجات عاری از آفت‌کش در شهر مرند. فصلنامه اقتصاد و توسعه کشاورزی، جلد 25، (4):  469-479.
دباغ مقدم، آ.، بشاشتی، م.، حسینی شکوه، ج. و هاشمی، ر. (1396) بررسی باقی مانده‌های پادزیی در گوشت مرغ و تخم‌مرغ مصرفی ارتش جمهوری اسلامی ایران. بهداشت مواد غذایی، جلد 26، (1): 69-83.
دیانت، ر. و تعالی، ع. (1392) مرغ گوشتی بدون مصرف پادزی در طول دوره پرورش. پایگاه خیری تحلیلی آژند دام.<www.ajandam.ir/fa/news/421>
صندوقی، ع. ؛ امینی، ا. م. و یوسفی، ع. (1394) سنجش عوامل مؤثر بر انتخاب مصرف‌کنندگان برای خیار معمولی، سالم و ارگانیک در شهر اصفهان با استفاده از روش انتخاب تجربی. فصلنامه اقتصاد و توسعه کشاورزی، جلد 29، (2): 139-149.
مرکز آمار ایران. (1396) نتایج آمارگیری از هزینه و درآمد خانوارهای شهری سال 1394.
نیکوکار، ا. و بزی، ر. (1395) بررسی گرایش به پرداخت مصرف‌کنندگان برای گوشت مرغ بدون پادزی در شهر مشهد. اقتصاد کشاورزی، جلد 10، (3): 65-87.
Boyle, K. J., Johnson, F. R., McCollum, D. W., Desvousges, W. H., Dunford, R. W. and Hudson, S. P. (1996) Valuing public goods: discrete versus continuous contingent-valuation responses. Land Economics, 381-396.
Cameron, A. C. and Trivedi, P. K. (2005) Microeconometrics: methods and applications.1th Edition, Cambridge University Press, New York.
Castanon, J. I. R. (2007) History of the use of antibiotic as growth promoters in European poultry feeds. Poultry Science, 86(11): 2466-2471.
Cox, L. A. and Ricci, P. F. (2008) Causal regulations vs. political will: why human zoonotic infections increase despite precautionary bans on animal antibiotics. Environment International, 34(4): 459-475.
Dettmann, R. L. and Dimitri, C. (2009) Who's buying organic vegetables? Demographic characteristics of US consumers. Journal of Food Products Marketing, 16(1): 79-91.
Donaghy, P., Rolfe, J. and Bennett, J. (2003) Consumer demands for organic and genetically modified foods. In 47th Annual Conference of the Australian Agricultural and Resource Economics Society, 12-14.
Govindasamy, R. and Italia, J. (1999) Predicting willingness-to-pay a premium for organically grown fresh produce. Journal of Food Distribution Research, 30: 44-53.
Gunduz, O. and Bayramoglu, Z. (2011) Consumer’s willingness to pay for organic chicken meat in Samsun province of Turkey. Journal of Animal and Veterinary Advances, 10(3): 334-340.
Hu, W., Woods, T., Bastin, S., Cox, L. and You, W. (2011) Assessing consumer willingness to pay for value-added blueberry products using a payment card survey. Journal of Agricultural and Applied Economics, 43(2): 243-258.
Huang, C. H. and Lee, C. H. (2014) Consumer willingness to pay for organic fresh milk in Taiwan. China Agricultural Economic Review, 6(2): 198-211.
Kealy, M. J. and Turner, R. W. (1993) A test of the equality of closed-ended and open-ended contingent valuations. American journal of agricultural economics, 75(2): 321-331.
Nagle, T. T., Hogan, J. and Zale, J. (2016) The Strategy and Tactics of Pricing: New International Edition, Routledge.
Romano, K. R., Finco, F. D. B. A., Rosenthal, A., Finco, M. V. A. and Deliza, R. (2016) Willingness to pay more for value-added pomegranate juice (Punica granatum L.): An open-ended contingent valuation. Food Research International, 89: 359-364.
Sakagami, M. and Haas, R. (2012) Consumer Preferences for Organic Products in Austria Using Stated Preference Methods. Current Nutrition and Food Science, 8(2): 122-125.
Shi, L., Gao, Z. and Chen, X. (2014) The cross-price effect on willingness-to-pay estimates in open-ended contingent valuation. Food Policy, 46: 13-21.
Steiner, M. and Hendus, J. (2012) How consumers’ willingness to pay is measured in practice: An empirical analysis of common approaches' relevance. Available at SSRN: https://ssrn.com/abstract=2025618.
Thompson, G. D. and Kidwell, J. (1998) Explaining the choice of organic produce: cosmetic defects, prices, and consumer preferences. American Journal of Agricultural Economics, 80(2): 277-287.
Tobin, J. (1958) Estimation of relationships for limited dependent variables. Econometrica,26: 24-36.
Urena, F., Bernabeu, R. and Olmeda, M. (2008) Women, men and organic food: differences in their attitudes and willingness to pay. A Spanish case study. International Journal of Consumer Studies, 32(1): 18-26.
Walsh, R. G., Loomis, J. B. and Gillman, R. A. (1984) Valuing option, existence, and bequest demands for wilderness. Land Economics, 60(1): 14-29.
Wang, Q. and Sun, J. (2003) Consumer preference and demand for organic food: Evidence from a Vermont survey. In American agricultural economics association annual meeting, Montreal, Canada, p.12.
Wooldridge, J. M. (2015) Introductory econometrics: A modern approach. 2th Edition, Nelson Education.
Zaikin, A. A. and McCluskey, J. J. (2013) Consumer preferences for new technology: apples enriched with antioxidant coatings in Uzbekistan. Agricultural Economics, 44(4-5): 513-521.