قیمت‌گذاری اختیار معامله آسیایی با استفاده از شبیه‌سازی مونت‌کارلو: مطالعه موردی کنجاله سویا

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری اقتصاد کشاورزی

2 دانشیار گروه اقتصاد کشاورزی دانشگاه تبریز

3 دانشیار اقتصاد کشاورزی دانشگاه تبریز

چکیده

به‌کارگیری ابزارهای نوین مالی و به‌طور خاص قراردادهای اختیار معامله به‌عنوان ابزاری برای مدیریت ریسک و ایجاد سودآوری، می‌تواند به رونق بورس و کاهش مشکلات بخش کشاورزی کمک کند. باوجود نوسانات قیمت محصولات کشاورزی، می‌توان گفت از بین انواع قراردادهای اختیار معامله، اختیار معامله آسیایی می‌تواند نقش مؤثرتری در کاهش ریسک این قراردادها ایفا نماید. با توجه به این امر، هدف مطالعه حاضر تعیین قیمت قرارداد اختیار معامله آسیایی برای دارایی پایه کنجاله سویا می‌باشد. جهت تعیین قیمت از روش شبیه‌سازی مونت‌کارلو استفاده گردید. اطلاعات مورد نیاز شامل داده‌های تاریخی مربوط به قیمت هفتگی کنجاله سویا در سال‌های 95-92 می‌باشد. نتایج به‌دست‌آمده نشان می‌دهد که این نوع اختیار معامله نسبت به اختیار معامله اروپایی ساده (مدل بلک شولز) ارزان‌تر می‌باشد. علاوه بر روش مونت‌کارلو استاندارد، از دو روش متغیر کنترلی و متغیر متضاد جهت کاهش واریانس شبیه‌سازی استفاده گردید که نتایج حاکی از آن است که روش متغیر کنترلی در کاهش واریانس شبیه‌سازی مونت‌کارلو کارایی بسیار خوبی دارد و واریانس را به مقدار قابل‌توجهی کاهش می‌دهد. همچنین اثر تغییر در متغیرهایی همچون قیمت جاری دارایی، نرخ بهره بدون ریسک و نوسان قیمت دارایی بر قیمت اختیار معامله مثبت ارزیابی گردید.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


Abdollahi Ezzatabadi, M. And Najafi, Bhd (1382). Investigating the Possibility of Using Futures Markets and Optional Dealing to Reducing Price fluctuations in Agricultural Products in Iran: A Case Study of Pistachio Product. Agricultural Economics and Development, 11 (41 and 42), 25-1.
Animal Tradition Support Company (1395). www.iransalal.com
Boyle, Ph & Potapchik, A. (2008) Price and sensitivities of Asian options: A survey. In surance: Mathematics and Economics, 42, 189-211.
Carr, P. & Madan, D. (1999) Option Valuation Using The Fast Fourier Transform. Journal of Computational Finance, 2(40), 61-73.
Chung, S.F., and Wong, H.Y. (2014) Analytical pricing of discrete arithmetic Asian options with mean reversion and jump. Journal of Banking & Finance, Accepted Manuscript.
Fusai, G., Marena, M. and Roncorono, A. (2008) Analytical pricing of discretely monitored Asian-style options: Theory and application to commodity markets. Journal of Banking & Finance, 32, 2033-2045.
Hull, J.C. (2009). Fundamentals Of Futures & Options Markets. 7th Edition.
Iran Commodity Exchange Co., Brief Report on Future Contract of Soybean Meal (1393). www.ime.co.ir
Jaakko, R., Samu, K., Markus, K. and Tuomas, R. (2014) The pricing of Asian commodity options. Aalto University School of Science, Seminar on Case Studies in Operations Research, Mat-2.4177.
Kemna, A., & Vorst, A. (1990) A pricing method for options based on average asset values. Journal of Banking and Finance, 14, 113–130.
Kimiagari, AS And Afarideh Sani, O. (2008) A Collaborative Method for Disclosure Pricing Based on Two Black-Scholes and Double Tree Models (A Case Study of the Stock Market of Iran). International Journal of Industrial Engineering and Production Management, Iran University of Science and Technology, 19 (4), 127-119.
Levy, E. (1992) Pricing European average rate currency options. Journal of International Money and Finance, 11, 474–491.
Nebavi Cheshmi, SA And Qasemi Chali, c. (1393) Application of Binomial Tree in Calculating Risk Sensitivity Parameters and Discount Price on Stock Exchanges. Management Quarterly. 11th year (34), 101119.
Soleimani Sarvestani, h. And Ebrahimi, SA (1391), Binomial Tree Method for Asian Options in the Jump Model, Third Conference on Financial Mathematics and Applications, Semnan, Semnan University.
Turnbull, S. & Wakeman, L. (1991) A quick algorithm for pricing European average options. Journal of Financial and Quantitative Analysis, 26, 377–389.
United States Department of Agriculture (USDA). (2015) <www.usda.gov>
Yahisada, m And Hassannejad, M. (2005) Feasibility Study on Trading Option in Iranian Capital Market. Message from management. (17 and 18), 107-85.
Zhanh, H. (2009) Pricing Asian Options using Monte Carlo Methods. Project Report, Uppsala University.