تحلیل ساختار بازار صادراتی سیب ایران با رهیافت رفتار قیمت گذاری برای بازار (PTM)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانش آموخته کارشناسی ارشد گروه اقتصاد کشاورزی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه تربیت مدرس

2 استادیار گروه اقتصاد کشاورزی دانشگاه تربیت مدرس

چکیده

سیب از جمله محصولات باغی صادراتی به شمار می‌آید که از جایگاه بالایی در زمینه اشتغال‌زایی و ارزآوری برخوردار است. در مطالعه حاضر، به تجزیه و تحلیل تجربی عمده بازارهای صادراتی سیب ایران با رهیافت رفتار قیمت‌گذاری برای بازار (PTM)، تحت شرایط دو نرخ ارزهای اسمی و واقعی پرداخته شد. در این راستا از داده‌های سالانه 1372 تا 1394 استفاده گردید. تجزیه و تحلیل اقتصاد سنجی با استفاده از مدل پانل تصحیح خطای استاندارد (PCSE) نشان داد که رفتار PTM فقط تحت تاثیر اثرات نرخ ارز است و تاثیر اثرات کشوری در رفتار صادرکنندگان سیب مشاهده نمی‌شود. رفتار PTM با نرخ ارز واقعی بهتر پیش بینی شد. تجزیه و تحلیل اثرات نامتقارن نرخ ارز نیز نشان داد که این اثرات، در صادرات به کشور هلند نامتقارن است. با توجه به علامت منفی ضریب حاصل از تخمین مدل اثرات نامتقارن، می‌توان نتیجه گرفت که تاثیر کاهش ارزش ریال در انتقال نوسانات نرخ ارز به بازارهای سیب هلند، از افزایش آن بیشتر است. بنابراین پیشنهاد می‌شود کارشناسان حوزه اقتصادی بر اساس کشش‌های بازارها، به تعیین بازار هدف بپردازند. توصیه می‌شود در کشورهایی که بازار محصول رقابتی و باکشش است با شناسایی رفتار سایر رقبا و کاهش قیمت صادرات به رقابت با سایر کشورهای صادرکننده‌ی پرداخته شود.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


Amirnejad, H. Mazraeh, F., Navidi, H. (2015). The investigation of affecting factors on Iran’s medicinal plants export (Case study: Cumin). Iranian Journal of Agricultural Economics and Development Research, 46(1), 75-81. (In Farsi).
Byrne, J.P., Chavali, A.S., Kontonikas, A. (2010) Exchange rate pass through to import prices: Panel evidence from emerging market economies. Business School - Economics, University of Glasgow. 19: 1–31.
Byrne, J.P., Kortava, E., MacDonald, R. (2013) A new approach to tests of pricing-to-market. J. Int. Money Finan. 32: 654–667.
Carew, R. (2000) Pricing to market behavior: Evidence from selected Canadian and U.S. agri food exports. J. Agric. Resour. Econ. 25: 578–595.
Central Bank of the Islamic Republic of Iran. (2016). < www.cbi.ir> (In Farsi).
Falk,M., Falk, R. (2000) Pricing tomarket of German exporters: Evidence from panel data. Empirica. 27: 21–46.
Food and Agriculture Organization (FAO). (2017)
Islamic Republic of Iran Customs. (2017), < www.irica.gov.ir> (In Farsi).
Iran Trade Development Organization. (2016) (In Farsi).
Jin, H. J., Miljkovic, D. (2008) Competitive structure of US grain exporters in the world market: A dynamic panel approach. J. Int. Econ. Stud. 12: 33–63.
Kazeroni, A. Asgharpur, H And Farzi, N. (2016), Transition of exchange rate effect on the domestic price of the car market, with emphasis on the impact of import share from domestic market, Journal of Economic Research. 1(51), 205-228. (In Farsi).
Khoshnevis Yazdi, S., Rajabzadeh, R. (2016) The effect of real exchange rate changes on non-oil exports of Iran, Economic and Business Journal. 8(14): 43-59. (In Farsi)
Knetter, M.M. (1989) Price discrimination by US and German exporters. Am. Econ. Rev. 79: 198–210.
Knetter,M.M. (1993) International comparisons of pricing-to-market behavior. Am. Econ. Rev. 83: 473–486.
Krugman, P. (1987) Pricing to market when the exchange rate changes. In: Arndt, S.W. & Richardson, J.D. (Eds), Real Financial Linkages among Open Economies. MIT Press,Cambridge. 49–70.
Mallick, S., Marques, H. (2012) Pricing to market with trade liberalization: The role of market heterogeneity and product differentiation in India’s exports. J. Int. Money Finan. 31: 310–336.
Miljkovic, D., Brester, G. W., Marsh, J.M. (2003) Exchange rate pass-through, price discrimination, and US meat export prices. Appl. Econ. 35: 641–650.
Mortazavi, S.A., Mojtahedi, F. (2016). Exchange rates translation effect on export price of dates Iran: Application Model ARDL. Iranian Journal of Agricultural Economics and Development Research, 46(4). 719-728. (In Farsi).
Pall, Z., Perekhozhuk, O., Teuber, R., Glauben, T. (2013) Are Russian wheat exporters able to price discriminate? Empirical evidence from the last decade. J. Agric. Econ. 64: 177–196.
Pesaran, M. H. (2004) General diagnostic tests for cross section dependence in panels. CES ifo Working Paper Series No. 1229; IZA Discussion Paper No.1240.
Pesaran, M.H. (2007) A simple panel unit root test in the presence of cross section dependence. J. Appl. Econ. 22: 265–312.
Piraee, KH., Tassan, M., Daneshniya, M. (2015) The Effect of Foreign Direct Investment, Real Exchange Rate, and Economic Liberalization on Non-oil Exports in Iran (Toda Yamamoto's Proportional Test), Quarterly Journal of Economic Research. 50(1): 75-98. (In Farsi).
Silvente, F.R. (2005) Price discrimination and market power in export markets: The case of the ceramic tile industry. J. Appl. Econ. 8: 347–370.
Tabaian, N., Ajili, A. & Rezaei moghaddam, K. (2010), Factors Affecting Adoption of Apple Crop Insurance among Apple Growers in Semirom City: Multiplicity Model. Iranian Journal of Agricultural Economics and Development Research, 41(1). 379-391. (In Farsi).
The World bank. (2016) .
Varma, P., Issar, A. (2016) Pricing to market behaviour of India’s high value agri-food exporters: an empirical analysis of major destination markets. Agric. Econ. 47: 129-137.
Vergil, H. (2011) Does trade integration affect the asymmetric behavior of export prices? The case of manufacturing exports of Turkey. African J. Bus. Manage. 5: 9808–9813.
Wooldridge, J. (2002) Econometric Analysis of Cross Section and Panel Data, MIT Press, Business & Economics,752 pages.
Zare Mehrjerdi, M., Tohidi, A. (2013) Transitional Exchange Rate in Iranian Pistachio Export Markets: Panel Data Approach, Journal of Agricultural Economics Research. 18(5), 165-185. (In Farsi).