ارزیابی مؤلفه‌های اثرگذار بر تجارت درون صنعت بخش کشاورزی ایران با شرکای تجاری آسیایی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 عضو هیئت علمی گروه اقتصاد کشاورزی دانشگاه فردوسی مشهد

2 دانشگاه کنتاکی

3 گروه اقتصاد کشاورزی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه فردوسی مشهد

چکیده

تجارت درون صنعت در مقایسه با تجارت بین صنعت هزینه کم‌تری را بر اقتصاد یک کشور تحمیل می‌کند، از این‌رو شناسایی مؤلفه‌های اثرگذار بر آن اهمیت بالایی دارد. از آن‌جایی که بخش کشاورزی ایران از توان تولیدی و تجاری بالایی برخوردار است، هدف پژوهش حاضر شناسایی عوامل مؤثر بر تجارت درون صنعت بخش کشاورزی میان ایران و شرکای تجاری آسیایی و همچنین ارزیابی این عوامل در موافقت‌نامه‌های اکو (شامل ایران) و آسه‌آن (فاقد ایران) در دوره زمانی 2014-2001 است. برای دستیابی به اهداف پژوهش، از الگوی جاذبه استفاده شده است. نتایج گویای این است که متغیرهای تفاوت درآمد سرانه، تفاوت زمین کشاورزی و موافقت‌نامه تجاری اثری مثبت و معنادار و متغیرهای فاصله و مرز مشترک اثری منفی و معنادار بر تجارت درون صنعت کشاورزی میان ایران و شرکای آسیایی دارد. بنابر نتایج به دست آمده، متغیرهای تفاوت درآمد سرانه، تفاوت اقتصادی و مرز مشترک از عوامل کاهنده تجارت درون صنعت ایران با اکو بوده، در حالی‌که تفاوت درآمد سرانه و تفاوت زمین‌های کشاورزی اثری فزاینده بر تجارت درون صنعت بخش کشاورزی ایران با کشورهای آسه‌آن دارد. از این رو پیشنهاد می‌شود که سیاست‌های مناسبی همچون عضویت در موافقت‌نامه‌های تجاری بزرگ‌تر به منظور تقویت تجارت درون صنعت بخش کشاورزی ایران اتخاذ و اجرایی شود.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


Ambroziak, Ł. (2012) FDI and intra-industry trade: theory and empirical evidence from the Visegrad Countries. International Journal of Economics and Business Research, 4(1): 180-198.
Aquino, A. (1978) Intra-industry Trade and Inter-industry Specialization as Concurrent of International Trade in Manufactures. Weltwirtschaftliches Archiv, 114: 275-296.
Balassa, B. (1966) Tariff Reductions and Trade in Manufacturers among Industrial Countries. American Economic Review, 56: 466-473.
Bojnec, S. and Fertö, I. (2006) The pattern of agricultural trade between Hungary and Slovenia. Jahrbuch der Österreichischen Gesellschaft für Agrarökonomie, 15: 1–9.
Bojnec, S. and Fertö, I. (2007) The Catching-up Process of European Enlargement: Hungarian and Slovenian Agricultural, Food and Forestry Trade. Eastern European Economics, 45(5): 5–34.
Brülhart, M. (2009) An account of global intra‐industry trade, 1962–2006. World Economy, 32(3): 401-459.
Centre d'Etudes Prospectives et d'Informations Internationales (CEPII). (2017)
Ecochard, P., Fontagné, L., Gaulier, G., and Zignago, S. (2006) Intra-industry trade and economic integration. In East Asia’s De Facto Economic Integration (pp. 32-79). Palgrave Macmillan, London.
Emami, K., Mohamadi, T. and Shabani, N. (2010) Investigating the effective factors on Intra Industry Trade between Iran and countries in the Southwest Asia (case study of the chemical industry). Applied Economics, 1(2): 99-133.
Food and Agricultural Organization of the United Nations (FAO). (2017)
Fertö, I. (2005) Vertically differentiated trade and differences in factor endowment: The case of agri-food products between Hungary and the EU. Journal of Agricultural Economics, 56: 117–134.
Fertö, I. (2007) Intra-industry trade in horizontally and vertically differentiated agri-food products between Hungary and the EU. Acta Oeconomica, 57(2): 191-208.
Fertö, I. (2015) Horizontal intra-industry trade for agri-food products in the enlarged European Union. Studies in Agricultural Economics, 117(2): 86-92.
Fertö, I. and Jambor, A. (2013) Vertical Intra-Industry Trade and the EU Accession: The Case of Hungarian Agri-Food Sector. 87th Annual Conference of the Agricultural Economics Society, University of Warwick, United Kingdom, 8 - 10 April 2013.
Fertö, I. and Jambor, A. (2015) Drivers of vertical intra-industry trade: the case of the Hungarian agri-food sector. Agricultural Economics, 46: 113-123.
Fertö, I., and Podruzsik, S. (2016) Intra-industry Trade in the Beer Industry within the Enlarged European Union. In Brewing, Beer and Pubs (pp. 74-96). Palgrave Macmillan UK.‏
Fertö, I., Podruzsik, S., and Balogh, J. (2016) Intra-industry trade in the wine sector in the enlarged European Union. Review of Agricultural, Food and Environmental Studies, 97(3): 159-172.
Gabrisch, H. (2009) Vertical intra-industry trade, technology and income distribution: A panel data analysis of EU trade with Central-East European countries. Acta Oeconomica, 59(1): 1-22.
Grubel, H. and Lloyd, P. (1975) Intra-industry trade: the theory and measurement of international trade in different products, London: Macmillan.
Im, K., Pesaran, H. and Shin, Y. (2003) Testing for unit roots in heterogeneous panels. Journal of Econometrics, 115(1): 53-74.
Ito, T., and Okubo, T. (2012) New Aspects of Intra‐industry Trade in EU Countries. The World Economy, 35(9): 1126-1138.
Jambor, A. (2014) Country‐Specific Determinants of Horizontal and Vertical Intra‐industry Agri‐food Trade: The Case of the EU New Member States. Journal of Agricultural Economics, 65(3): 663-682.
Jambor, A. (2015) Country- and industry-specific determinants of intra-industry trade in agri-food products in the Visegrad countries. Studies in Agricultural Economics, 117: 93-101.
Jambor, A., Balogh, J., and Kucsera, P. (2016) Country and industry specific determinants of intra-industry agri food trade in the Baltic Countries. Agricultural Economics (Zemědělská Ekonomika), 62(6): 280-291.
Kahouli, B., and Omri, A. (2017). Foreign direct investment, foreign trade and environment: New evidence from simultaneous-equation system of gravity models. Research in International Business and Finance, 42: 353-364.
Kawecka-Wyrzykowska, E., Ambroziak, Ł., Molendowski, E., and Polan, W. (2017) Intra-Industry Trade of the New EU Member States: Theory and Empirical Evidence. Wydawnictwo Naukowe PWN.
Łapińska, J. (2016) Determinant Factors of Intra-Industry Trade: the Case of Poland and Its European Union Trading Partners. Equilibrium. Quarterly Journal of Economics and Economic Policy, 11(2): 251-264.
Leitão N.C. (2011) Intra-industry trade in the agriculture sector: The experience of United States. African Journal of Agricultural Research, 6: 186–190.
Leitão N.C., and Faustino H. (2008) Intra-industry trade in the food processing sector: the Portuguese case. Journal of Global Business and Technology, 4: 49–58.
Levin, A., Lin, C. and Chu, C. (2002) Unit root tests in panel data: asymptotic and finite sample properties. Journal of Econometrics, 108(1): 1-24.
Michaely, M. (1962) Multilateral Balancing in International Trade. American Economic Review, 52: 685-702.
Ouma, D. O. (2017) Intra-Regional Agricultural Exports in the East African Community. African Journal of Economic Review, 5(1): 14-31.
Pittiglio, R. (2014) An Essay on Intra-Industry Trade in Intermediate Goods. Modern Economy, 5: 468-488.
Qasmi, B. A., and Fausti, S. W. (2001) NAFTA intra‐industry trade in agricultural food products. Agribusiness, 17(2): 255-271.‏
Rasekhi, S. (2008) The study of intra industry trade in agricultural products of Iran. American-Eurasian Journal of Agricultural & Environmental Sciences, 12-19.
Rasekhi, S., and Shojaee, S.S. (2012) Determinant factors of the vertical intra-industry trade in agricultural sector: a study of Iran and its main trading partners. Agricultural Economics  (Zemědělská Ekonomika), 58(4): 180-190.
Reuben, J., Arene, C. J. and Nweze, N. J. (2013) Theoretical, Analytical, and Methodological Issues on Regional Integration and Bilateral Trade in the ECOWAS Sub-Region: Evidence from Literature on the Gravity Model of Trade. Journal of Agriculture and Sustainability, 3(2): 144-164.
Salari Bardsir, M., Khalilian, S. and Mousavi, H.A. (2017) Factors Affecting Trade of Agricultural Products with Emphasis on Oil Revenues. Journal of Agricultural Economics Researches, 9(3): 33-56.
Sawyer, W. C., Sprinkle, R. L., and Tochkov, K. (2010) Patterns and determinants of intra-industry trade in Asia. Journal of Asian Economics, 21(5): 485-493.‏
Shahbaz, M., Leitão, N. C. and Butt, M. S. (2012) Pakistan Intra-Industry Trade: A Panel Data Approach. International Journal of Economics and Financial Issues, 2(2): 225-232.
Silva, J. S., and Tenreyro, S. (2006) The log of gravity. The Review of Economics and statistics, 88(4): 641-658.‏
Sledziewska, K. and Czarny, E. (2016) Determinants of Intra-Industry Trade of the New Member States. Journal of Economic and Social Development, 3(1): 147-156.
Soori, A. (2015) Analysis of the factors affecting the Iran’s Intra-industry Trade convergence with selected regional blocks. Quantitatives Economics, 10(2) :41-69.
Soori, A. and Tashkini A. (2014) Intra-industry Trade between Iran and Regional Blocs. The Economic Reseach, 14(1) :193-216.
Sudsawasd, S. (2012) Trade Integration in East Asia: An Empirical Assessment. Modern Economy, 3: 319-329.
Tinbergen, J. (1962) Shaping the world economy: Suggestions for an international economic policy. New York, NY: Twentieth Century Fund.
Toossi, M., Moghadasi, R. Yazdani, S. and Ahmadian, M. (2011) Regionalism and Iran's Agricultural Trade Promotion in Economic Cooperation Organization (ECO). Agricultural Economics, 4(4): 131-157.
Turkcan, K., and Ates, A. (2010) Structure and determinants of intra-industry trade in the US auto-industry. Journal of International and Global Economic Studies, 2(2): 15-46.
Varma, P. (2012) An analysis of India’s bilateral intra-industry trade in agricultural products. International Journal of Economics and Business Research, 4(1): 83-95.
Verdoorn, P. J. (1960) The Intra-bloc Trade of Benelux, in: E.A.G. Robinson (Ed.). Economic Consequences of the Size of Nations, 291-329.
Vona, S. (1991) On the Measurement of Intra-industry Trade: Some Further Thoughts. Weltwirtschaftliches Archiv, 127: 678-700.
Wang, J. (2009) The analysis of intra-industry trade on agricultural products of China. Frontiers of Economics in China, 4(1): 62- 75.
World Bank World Development Indicators Database. (2017)
World Trade Organization (WTO). (2017)