سیاستهای مدیریت و نظارت برتولید و عرضه خشخاش در افغانستان: مطالعه موردی بخش کیتی استان دایکندی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناسی ارشد بخش اقتصاد کشاورزی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه شیراز، شیراز، ایران

2 استاد بخش اقتصاد کشاورزی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه شیراز، شیراز، ایران

3 استادیار بخش اقتصاد کشاورزی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه شیراز، شیراز، ایران

چکیده

با توجه به اهمیت بین المللی موضوع کشت خشخاش، در مطالعه حاضر به بررسی سیاست‌های جایگزین کشت خشاش بر اساس گروه ‌های متفاوت اجتماعی اقتصادی افغانستان با استفاده از مدل برنامه ریزی ریاضی مثبت (PMP) و مدل برنامه‌ریزی خطی پرداخته شد. داده‌های مورد نیاز از کشاورزان خشخاش کار استان دایکندی بخش کیتی به روش نمونه‌گیری خوشه‌ای جمع آوری شد. در مرحلۀ اول هفت آبادی انتخاب و در مرحلۀ دوم، با استفاده از روش نمونه‌گیری تصادفی ساده، 132 زارع خشخاش کار انتخاب شدند. سیاست‌های همچون سناریوهای ورود ذرت هیبرید به الگوی کشت با و بدون کشت خشخاش، افزایش عملکرد گندم و سیاست کشت جایگزین زعفران در کنار سیاست‌های قیمتی همچون افزایش قیمت گندم درنظر گرفته شد. نتایج نشان داد که استفاده از محصولاتی مانند ذرت هیبرید می‌تواند تا حدودی این کاهش درآمد (تقریبا 45%) را جبران کند و سیاست‌های افزایش قیمت و عملکرد گندم نشان داد که اثر افزایش عملکرد روی سطح زیرکشت خشخاش بسیار مؤثرتر از سیاست افزایش قیمت گندم می‌باشد و اعمال سیاست‌های توأم افزایش قیمت و عملکرد گندم، تأثیر بیشتری بر کاهش کشت خشخاش دارد. همچنین زعفران، تحت شرایط کنونی، یک جایگزین جدی برای خشخاش بخصوص برای مزرعه نماینده گروه دو می‌باشد اما اگر قیمت سرمزرعه خشخاش بالاتر از 80 هزار افغانی به ازای هر من (شود، زعفران هم نمی‌تواند یک محصول جایگزین باشد بنابراین تنها با سیاست‌های طرف عرضه امکان حذف کشت خشخاش وجود ندارد و بایستی سیاست‌های کنترل تقاضا نیز مورد توجه قرار گیرد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


Atance, M. I. and H. J. Barreiro. (2006) CAP MTR versus environmentally targeted agricultural policy in marginal arable areas: Impact analysis combining simulation and survey data. Agricultural Economics. 34: 303-313.
Bittner, B., Kerekgyarto, A.M. Orosz, T. and Borsos, J. (2009) Difficulties of diversification and alternative crops to tobacco in the European union. 4th Aspects and Visions of Applied Economics and Informatics. March 26 – 27, Debrecen, Hungary.
Buysse, J., G. V. Huylenbroeck and L. Lauwers. (2007) Normative, positive and econometric mathematical programming as tools for incorporating of multifunctionality in agricultural policy modeling. Agriculture, Ecosystem and Environment. 120: 70-81.
Golan, A., G. and Perloff, J. M. (1996) Maximum entropy econometrics: Robust Estimation with Limited Data. John Wiley & Sons, New-York.
Hadi, P.U. Kustiari, R. and Anugrah, I.S. (2008) Case study of tobacco cultivation and alternate crops in Indonesiab.research paper. Indonesian center for agricultural socio-economic and policy studies. Department of Agriculture, Jakarta.    
Heckelei, T. and Britz, W. (2000) Positive mathematical programming with multiple data points: A cross-sectional estimation procedure. Cahiers d'Economie et Sociologie Rurales. 57: 28-50.
Howitt, R.E. (1995) Positive mathematical programming. American Journal of Agricultural Economics. 77: 329-342.
Howitt, R. E. (2002) Optimization model building in economics. Department of Agricultural Economics. University of California, Davis: [Online].<www.agecon.ucdavis.edu/people/faculty/facultydocs/Howitt/252notes.pdf<
Howitt, R. E. and Reynaud, A. (2003) Spatial disaggregation of agricultural production data using maximum entropy. European Review of Agricultural Economics. 30(3): 359-378.
Manos, B., T. Bournaris, J. Papathanasiou, P. and Chatzinikolaou, P. (2008) Evaluation of tobacco cultivation alternatives under the EU common agricultural policy (CAP). Journal of Policy Modeling. 31: 225–238.
Mohseni, A. (2008) Analysis of the Consequences of Increasing the Rangeland Area and Related Policies in Waddan Plain of Fars Province: Application of Positive Planning Model. Master thesis, Shiraz University, Shiraz.
Paris, Q. and Howitt, R.E. (1998) An analysis of ill-posed problems using maximum entropy. American Journal of Agricultural Economics. 80(1): 124- 138.
Planning Expert Provincial Afghanistan. (2007). Daikundi province.
Persian Dari Radio website. (2006) The political conference on the importance of alternative drug cultivation in Afghanistan.
Röhm, O. and Dabbert, S. (2003) Integrating agri-environmental programs into regional production models: An extension of positive mathematical programming. American Journal of Agricultural Economics. 85(1): 254-265.
Soltani, Gh.R., Zibaei, M., and Kahkha, A. (1999) Application of mathematical planning in agriculture. Agricultural Research, Education and Promotion Organization, Tehran, Iran
Zibaei, M., Soltani, Gh.R and Kahkha,. A. (1998) Investigating the Consequences of Increasing the Surface Area and Income of Farmers in Fars Province. Science and Technology of Agriculture and Natural Resources, Volume 2, (4): 31-15.
 UNODC (United Nations Office on Drugs and Crime) and Ministry Of Counter Narcotics, (2013, 2016) Afganistan Opium Survey, 2013,. retrieved from / www.unodc.org/
United Nations, (2010 and 2016) United Nations Office on Drugs and Crime. Annual drug screening in Afghanistan.