بررسی تاثیر متغیرهای اقتصاد کلان (تولید داخلی، قیمت‌های نسبی و نرخ ارز) بر صادرات زعفران

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشگاه تربیت مدرس تهران - ایران

2 استادیار گروه اقتصاد کشاورزی دانشگاه تربیت مدرس

3 دانشیار گروه اقتصاد کشاورزی دانشگاه تربیت مدرس

چکیده

چکیده
زعفران یکی از محصولات صادراتی است، و ایران با 8/88 درصد تولید جهان، بزرگترین و اصلی‌ترین تولید کننده و صادرکننده زعفران در دنیا می‌باشد. بررسی روند صادرات جهانی نشان می‌دهد که افزایش و یا کاهش مقدار صادرات ایران به گونه مستقیم و کاملا آشکار بر روند جهانی صادرات زعفران تاثیر گذار بوده و در صورت کاهش و یا افزایش تولید و صادرات زعفران به وسیله جمهوری اسلامی ایران روند صادرات این محصول کاملا متأثر می‌شود. لذا در این مطالعه به بررسی تاثیر تغییرات تولید در نتیجه تغییر سطح زیر کشت، قیمتهای نسبی و نوسانات نرخ از بر صادرات زعفران پرداخته شده است. بدین منظور توابع تولید، قیمت صادرات و عرضه صادرات این محصول در قالب معادلات همزمان و به روش 3sls و برای دوره زمانی 1395-1351 برآورد و ضرایب بدست آمده در قالب مدل برنامه ریزی ریاضی مدل‌سازی شد. نتایج نشان می‌دهد که عواملی چون نرخ واقعی ارز، تولید داخلی، و قیمت‌های نسبی صادرات زعفران ایران را تحت تاثیر قرار می‌دهند. به طوری‌که تغییر در تولید داخلی ناشی از نغییر سطح زیر کشت و تغییرات نرخ ارز اثر مثبت و معنی‌دار بر عرضه صادرات زعفران ایران دارد در حالی‌که تغییر در قیمت‌های نسبی در نتیجه تغییرات قیمت داخلی اثر منفی بر صادرات زعفران دارد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


Abdul Hafeez. (2011) "Determinants of Exports in Pakistan, An Empirical Analysis", Master's Thesis, Faculty of Social Science and Humanities, Allama Iqbal Open University, Islamaba
Adeli, j. and anabestani, A. (2015) Consideration of Reasons of Saffron's Plantation at Golestan (Mord, Vaman Village). Publications of Cuitivation a Development of Saffron. 3, (2): 144-133. (In Farsi)
Arize, A. C. (1996) The impact of exchange-rate uncertainty on export growth: evidence from Korean data. International Economic Journal, 10(3), 49-60.
Azhdari, S. Mortazavi, S. A and Vakilpour, M. H (2011) Consideration of Effect's Bread and Flour of Wastage Upon Welfare of Consumers in the country, Thesis of Master's of Science of Agricultural Economics. Faculty of Agriculture, Tarbiat Modarres University. (In Farsi)
Basse, J., Van Huylenbroeck, G., Vanslembrouck, I. and Vanrolleghem, P. (2005) Simulating the influence of management decisions on the nutrient balance of dairy farms, Agricultural Systems, 86(2): 333-348.
Cui, L. (2010). Trade Factors Affecting Apple Exports from China to Thailand. In Annual Meeting.
Dass, S. R. (1991) Economic aspects of India's international trade in coffee. Indian Journal    of Agricultural Economics, 46(2): 142.
Dehgani, A. (2006). Microeconomics. Publication of Tarmehr, Second Edition. 375. (In Farsi)
Ebrahimi, M. S. (2012) Office of Rural Development. Amokhteh Release . Ebrishami, m. H. (2011) Saffron from yesterday to today. Amir Kabir Publications. Pages 254-465. (In Farsi)
Giasi, c. (2015) Consideration of Elements Impacts to Supply and Analysis of Transfer in Saffron Market in Iran.Thesis of Master's of Science's Liberal Arts. College of Economic Sciences, Mashhad's University. (In Farsi)
Gujarati, Damodar (2008). The Basics of Econometrics. Translator: Hamid Ebrahimami. Tehran.
Hatef, h. And Sorori, a. (2010) Supply and Demand of Saffron and Forecast of welfare changes. Journal of Advancement and Training in Agriculture. Copy 3, (1).
Hazell, P.B.R. and Norton, R.D. (1986) Mathematical programming for economic analysis in agriculture, Macmilln, NewYork. (In Farsi)
Karbasi, A. and Akbarzadeh, J. (1387) Estimating of Supply and Demand Function of Iranian Saffron Export with Simultaneous Equation System. Agricultural Economics and Development, 16, (62). (In Farsi)
Khan, M. S. and Knight, M. D. (1981) Stabilization programs in developing countries: a formal framework. Staff Papers, 28(1): 1-53. Garshasbi, A. and Yousefi Deinddalo, M. (2016) Consideration of International Sanction's Effects at Iran's Economics Huge changers. Searches of Economic design. 25: 189-129.
Khoshnevis Yazdi, S. and Rajabzzadeh, R. (2017) Effect of Real Exchange Rate Changes on non-oil Exports of Iran. Search of Economic's Jobs. 8, (14): 43-59. (In Farsi)
Kochak Zadeh, C. And Karbasi, A. (2015) Consideration of Effective Elements at Iran's Saffron Trade. Publications of Cuitivation a Development of Saffron. 3, (3): 217-227. (In Farsi)
Mohammadi, H. And Sakhi Hani, F. (2015) Effective Element in Iran's the Supply of Pistachio Exports in Iran. Journal of Agricultural Economics Research. 7, (26): 63-81. (In Farsi)
Mohammadi, H. Saghaeean, S. H. Tohidi, A. (2015) Consideration of Transfer and Vacillation of Foreign Exchang in Pistachio Exchang Price. Economic Researches in Iran. 20 (65). (In Farsi)
Mojtahedi, F. And Mortazavi, S. A. (2015) Transffering effect of exchange rate on date export price in Iran: application of ARDL model. Iranian .Journal of Agricultural Economics and Development. 49, (4): 719-728. (In Farsi)
Molaee, M. And Riazat, m. (2015) Consideration of effect's actual price of foteign exchange at supply and demand of exports of various industrial activities in Iran. Experimental studies of Iran's economy. First Number.(In Farsi)
Mosavi,C. H. And Esmaeeli,A. (2011) Analysing impact of policy's Imports of Rice at deficiency and Social Welfare in cities and village. Agriculture Economy, (5), 3: 143-167. (In Farsi)
Pesaran, M. H. and Pesaran, B. (1997) Working with Microfit 4.0: An interactive econometric software package (DOS and Windows versions).
Sohrabi Athar, F. and titschang, A. (2017) Effects of Selected Macroeconomic Variables and Post-Revolutionary Development Plans on Export Supply of Agricultural Products. Agricultural Economics Research. Vol 9, (3): 249-260. (In Farsi)
Zada, N., Muhammad, M. and Bahadar, K. (2011) Determinants of Exports of Pakistan: A Country-wise Disaggregated Analysis. The Pakistan development review. 715-732.
Zheng, Z., Saghaian, S. and Reed, M. (2012) Factors affecting the export demand for US pistachios. International Food and Agribusiness Management Review, 15(3): 139-154.