بررسی امکان استفاده از بیمه درآمد کل مزرعه در شهرستان زنجان

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 عضو هیات علمی مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان زنجان

2 دانشیار گروه اقتصاد کشاورزی دانشگاه تبریز

3 استاد گروه اقتصاد کشاورزی، دانشگاه تبریز

چکیده

بیمه درآمد کل مزرعه، برنامه جدیدی است که می‌تواند برخی از نارسایی‌های بیمه سنتی را برطرف کند. در این برنامه، به‌ جای بیمه عملکرد یا بیمه درآمد یک محصول، درآمد کل مزرعه کشاورز شامل محصولات مختلف تحت حمایت بیمه قرار می‌گیرد. این پژوهش ضمن معرفی برنامه بیمه درآمد کل مزرعه، اقدام به برآورد حق‌بیمه این برنامه بیمه‌ای کرده و امکان ارایه و تدوین این برنامه در شهرستان زنجان را نیز سنجش کرده است. بدین منظور، تابع توزیع چگالی احتمال داده‌های دوره زمانی عملکرد و قیمت محصولات عمده شهرستان شامل گندم، جو و یونجه طی دوره 1982-2013 برآورد و میزان هر یک از آن‌ها برای سال آتی پیش‌بینی شد. سپس غرامت انتظاری بیمه‌گر، درآمد تضمینی و شبیه‌سازی شده کشاورزان با به‌کارگیری رهیافت فراسنجه‌ای (پارامتری) و روش تجزیه چلسکی محاسبه شد. در نهایت، حق‌بیمه و نرخ حق‌بیمه در سه حالت کشت تک‌محصولی، دومحصولی و چندمحصولی محاسبه و با هم مقایسه شد. نرخ حق‌بیمه برای گندم، جو، یونجه، گندم- جو، گندم- یونجه، جو- یونجه و گندم- جو- یونجه در سطح پوشش 75 درصد به ترتیب به میزان 20.9، 0.5، 5، 6.7، 1.9، 1.8 و 3.7 درصد محاسبه شد. نتایج نشان داد که بیمه درآمد کل مزرعه، غرامت انتظاری و حق‌بیمه کمتری نسبت به بیمه عملکرد و بیمه درآمد جداگانه برای محصولات، ارایه می‌کند و هزینه‌های اجرایی کمتری نیز دارد، بنابراین برای مدیریت خطرپذیری (ریسک) کشاورزی، گزینه مناسب‌تری است. از این رو پیشنهاد می‌شود که صندوق بیمه محصولات کشاورزی این برنامه بیمه‌ای را در اولویت‌های اجرایی خود قرار دهد و از آن به عنوان مکمل یا جایگزین برنامه بیمه مرسوم استفاده کند.

کلیدواژه‌ها


Abdollahi, M. and Bakhshoudeh, M. (2007) Investigating the possibility of area yield insurance for agricultural crops in Iran: A case study on Pistachio. Journal of Agricultural Science, 30 (1): 37-50. (In Farsi).
Aref Eshghi, T., Ghahremanzadeh, M., Raheli H., and Dashti Gh. (2017) Modeling yield risk using parametric and nonparametric methods: A  case  study  of  wheat  and  barley in East Azerbaijan province of Iran. Journal of Agricultural Economics and Development, 31 (1):14-26. (In Farsi).
Berg, E. (2002) Assessing the farm level impacts of yield and revenue insurance: an expected value-variance approach. Contributed Paper Submitted for The Xth Congress of the European Association of Agricultural Economists (EAAE), 28-31 August, Zaragoza, Spain.
Bielza, M., and Garrido, A. (2009) Evaluating the potential of whole-farm insurance over crop-specific insurance policies. Spanish Journal of Agricultural Research, 7 (1): 3-11.
Borzoo, F., Mehrabi Boshrabadi, H. and Kianirad, A. (2011) Designing revenue insurance pattern for maize and potato in Kerman province. Agriculture Economics and Development, 19 (75): 39-52. (In Farsi).
Box, G.E.P. and Cox, D.R. (1964) An analysis of transformations. Journal of the Royal Statistical Society, Series B, 26: 211–252.
Chalise, L., Coble, K.H., Barnett, J.B. and Miller, J.C. (2017) Developing area-triggered whole-farm revenue insurance. Journal of Agricultural and Resource Economics, 42 (1):27–44.
Coble, K.H., Chalise, L., Barnett, B.J. and Miller, J.C. (2013) Developing a feasible whole-farm insurance product. The 2nd International Agricultural Risk, Finance and Insurance Conference (IARFIC), Vancouver, British Columbia, Canada, June 16-18.
Field, J. E., Misra, S. K. and Ramirez, O. (2003) Evaluating crop and revenue insurance products as risk management tools for Texas cotton producers. Journal of Agricultural and Applied Economics, 35(1): 39-52.
Goodwin, B.K. and Ker, A.P. (1998) Nonparametric estimation of crop yield distributions: implications for rating group-risk crop insurance contracts. American Journal of Agricultural Economics, 80 (1): 139-153.
Goodwin, B.K. and Mahul, O. (2004) Risk modeling concepts relating to the design and rating of agricultural insurance contracts. World Bank Policy Research, Working Paper 3392.
Hart, C.E., Hayes, D.J. and Babcock, B.A. (2006) Insuring eggs in baskets: should the government insure individual risks? Canadian Journal of Agricultural Economics, 54 (1):121-137.
Hennessy, D.A., Babcock, B.A and Hayes, D. (1997) The Budgetary and producer welfare effects of revenue insurance. American Journal of Agricultural Economics, 79 (3): 1024-1034.
Johnson, M. and Tenenbein, A. (1981) A bivariate distribution family with specified marginals. Journal of the American Statistical Association, 76 (1):198-201.
Management and Planning Organization of Zanjan Province. (2017) Agricultural statistics yearbook of Zanjan province in year 2016. Deputy of Information and Statistics, Zanjan, Iran. (In Farsi).
Marković, T. and Kokot, Z. (2018) Whole Farm Revenue Insurance as a New Model of Risk Management in Agriculture, Ratarstvo I Povrtarstvo, 55 (1): 22-28.
Meuwissen, M. P. M., Skees, J.R., Black, J.R., Huirne, R.B.M. and Dijkhuizen, A.A. (2000) An analytical framework for discussing farm business interruption insurance for classical swine fever, selected paper, (AAEA Annual Meetings, Tampa, Fl, July 30–August 2).
Ozaki, V.A., Goodwin, B.K. and Shirota, R. (2008) Parametric and nonparametric statistical modeling of crop yield: implications for pricing crop insurance contracts. Applied Economics, 40 (9): 1151-1164.
Poudel, M.P. (2013) Area yield insurance of rice, maize, and wheat in Nepal: parametric and nonparametric approaches. PhD Dissertation, Department of Tropical Agriculture and International, Cooperation, National Pingtung University of Science and Technology, Taiwan.
Rahmati, A., Kohansal, M.R. and Ghorbani, M. (2012) Estimation of the insurance premiums and indemnity amount for two new yield and revenue insurance and comparing with the current insurance (case study of Mashhad city). Proceedings of the 8th Iranian Agricultural Economics Biennial Conference. May 10-11, Shiraz, Iran. (In Farsi).
Ramirez, O.A., McDonald, T.U. and Carpio, C.A. (2010) A flexible parametric family for the modeling and simulation of yield distributions. Journal of Agricultural and Applied Economics, 42 (2):1-17.
Richardson J.W., Klose S.L. and Gray A.W. (2000) An applied procedure for estimating and simulating multivariate empirical probability distributions in farm-level risk assessment and policy analysis. Journal of Agricultural and Applied Economics, 32 (2): 299-315.
Richardson, J.W., Schumann, K. and Feldman, P. (2008) SIMETAR: Simulation for Excel To Analyze Risk. Department of Agricultural Economics, Texas A&M University, College Station, Texas, USA.
Roshanfar, M.A. (2010) Designing a revenue insurance for crops using the multivariate simulation in Sistan district. Unpublished MSc thesis, Department of Agricultural Economics, University of Zabol, Zabol. Iran.
Salami, H., Ghahremanzadeh, M., Hosseini, S.S. and Yazdani, S. (2008) Revenue insurance; A Way to Reduce Productivity Risks and Price fluctuations in the Iranian poultry industry. Agricultural Economics, 3 (4): 1-30. (In Farsi).
Sherrick, B.J., Lanoue, C.A., Woodard, J., Schnitkey, G.D. and Paulson, N.D. (2014) Crop yield distributions: fit, efficiency, and performance. Agricultural Finance Review, 74 (3): 348- 363.
Torkamani, J. and Vazirzadeh, S. (2007) Determination of Agricultural insurance premiums: application of nonparametric method. Agricultural Economics, 1 (1): 83-100. (In Farsi).
Turvey, C.G. (2010) Whole-farm income insurance in a Canadian context. Paper Presented at the AAEA, CAES and WAEA Joint Meeting, Denver, CO, July 25–27.
Yazdani, S. and Kianirad, A. (2004) Revenue insurance; a new model in agricultural risk management. Journal of Agricultural Economics and Development, 12 (47): 47-67.
Yu, K. (2015) Principles of Mathematical Economics. Lakehead University, Thunder Bay, Ontario, Canada.
Zhu, Y., Goodwin, B.K. and Ghosh. S.K. (2011) Modeling yield risk under technological change: dynamic yield distributions and the US crop insurance program. Journal of Agricultural and Resource Economics, 36 (1):192–210.