نقش اقتصاد دانش بنیان در رشد کشاورزی برخی از کشورهای منتخب با تأکید بر کشور ایران

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

اقتصاد کشاورزی، دانشگاه جیرفت

چکیده

بهبود و افزایش بهره­وری کشاورزی نتیجه انتقال از نظام­های تولید منبع محور به نظام­های تولید دانش­بنیان است. در بررسی حاضر سعی شده است با استفاده از روش مدل اثرهای ثابت و ارزیابی دانش بانک جهانی، در طی دوره 2017-  2008به بررسی نقش اقتصاددانش­بنیان در رشد کشاورزی برخی از کشورهای منتخب با تأکید بر کشور ایران پرداخته شود. نتایج روش اثرهای ثابت نشان داد متغیرهای موجودی سرمایه، اشتغال و شاخص ترکیبی اقتصاددانش­بنیان تأثیر مثبت و معنی­داری بر رشد کشاورزی کشورهای منتخب دارند. از بین کشش­های موجودی سرمایه (26/0)، اشتغال (075/0) و شاخص ترکیبی اقتصاددانش­بنیان (90/0)، بیشترین کشش مربوط به شاخص اقتصاد دانش­بنیان است و این موضوع اهمیت دانش­بنیان شدن بخش کشاورزی را نشان می­دهد. بنابراین با توجه به اینکه اقتصاد دانش­بنیان یکی از مؤلفه­های اقتصاد مقاومتی است، هماهنگی میان فعالیت­های آموزشی و پژوهشی بخش کشاورزی، به­منظور حرکت از کشاورزی منبع­محور به کشاورزی دانش­محور ضروری می­باشد

کلیدواژه‌ها


Azizi, F and Moradi, F. (2018). Calculation of basic and subsidiary indicators of knowledge Based Economy for Iran.85:243-270. (In Farsi).
Behbodi, D. Mirani, N. and Moharam Judi, N. (2015). Investigation The Effect of Dimension of the Knowledge-Based Economy (KBE) on Output Growth in Iran by Using Gravitational Search Algorithm and Firefly Algorithm. Quarterly Journal of Economic Progress, (8):65-93. (In Farsi).
Chen, D. and C. Dahlman. (2004) Knowledge and Development: A Cross-Section Approach, Washington DC: The World Bank. Competitive Advantage: Evidence from the Sector. European Management Journal.27(2): 129-141.
Danaie Fard, H. (2004). Knowledge-based economics and maintaining the university's institutional integrity. Research and Planning in Higher Education. 10:163-193. (In Farsi).
Food and Agriculture Organization (FAO). (2008-2016) .
Hosseini, S.M. and Sharifzadeh K, A. (2014). Knowledge Development, Knowledge Management, Technology and Innovation in Agriculture. Jahad University Press, Tehran. (In Farsi).
 Leyva, S.L and Montezuma, A.M. (2017) Knowledge-Based Economy as a Foundation for the Economic Development of Countries. Management Dynamics I the Knowledge Economy. 5(4): 481-501.
Lucas, Robert. E., Jr, (1988). On the Mechanics of Economic Development, Journal of Monetary Economics: 22;3-42.
Maghabl, R., Naderi, K., Mohammadi, M and Yaghubi Farani, A. (2017). Investigating the Role of the Innovative Technology System in Agricultural Knowledge Development, Quarterly Journal of Agricultural and Natural Resources Engineering. (47): 1-6. (In Farsi).
Mansfield, E. (1991). Academic research and industrial innovation. Research policy. 20(1): 1-12
Mirani, N., Sheykh Esmaeili, S and Mirani, M. (2013). Investigating the Effects of Knowledge Based Economics on Productivity Growth in Iran. Industrial Management, Special Issue Number. 77-90.
Molaei, K and Mirtalebi, S.H. (2012). Application of Information and Communication Technology in the Development of Agricultural and Rural Areas, The First National Conference on Sustainable Development in Arid and Semi-Arid Areas, Abarkuh, Islamic Azad University, Abarkuh Branch.
Monavarian, A. Askari, N and Ashena, M. (2009). Structural and Content Dimensions of Knowledge-Based Organizations. Tehran: First National Knowledge Management Conference
OECD, (1998) Possible Meeting of the CSTP at Ministerial Level Statistical Compendium. DSTI/EAS/STP/NESTI (98) 8, Paris: OECD.
Romer, D. (1986). Advanced Macroeconomics, McGraw Hill.
Shahabadi, A and Bashiri Monazam, F. (2011). The Effect of Knowledge Components on Iran's Agricultural Sector growth, Quarterly Journal of Rural and Development, (4): 105-125. (In Farsi).
Shahabadi, A and Safaei, M. (2017). The Effect of Knowledge Components on Iran's Agricultural Sector Exports, Quarterly Journal of Commerce Research, (84): 1-26.
Solow, R.M. (1956). “A Contribution to the Theory of Economic Growth.” Quarterly Journal of Economics, 70:65–94.
Tan, H.B. and Hooy, C.W. (2007) The development of East Asian countries towards a knowledge-based economy: a DEA analysis. Journal of the Asia Pacific Economy, 12(1): 17-33.
The Central Bank of the Islamic Republic of Iran, Economic Data Bank of the Times, 2008-2017.
Tocan, M. C. (2012) Knowledge Based Economy Assessment, Journal of Knowledge Management, Economics and Information Technology, 2(5): 167-177.
Tokgoz S. (2003). R&D Spillovers in Agriculture: Results from a Trade Model. Center for Agricultural and Rural Development, Working Paper 03-WP 344.
Vahidi, P. (2004). Knowledge-based economy and the role of research and development in it. Tehran: Conference of Challenges and Perspectives of Iran's Development. (In Farsi).
World Bank. (2008) “Measuring Knowledge in the World „s Economies”, Knowledge for Development, World bank Institute. The World Banks Knowledge Assessment Methodology. available at: www.worldbank.org/kam.
World Bank. (2012) “Knowledge Assessment Methodology (KAM)”, World Bank Institute. available at: www.worldbank.org/kam.