ارزیابی تاثیر طرح‬های آبیاری تحت فشار بر افزایش بهره‬وری در بخش کشاورزی مطالعه موردی: استان خراسان رضوی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استاد گروه اقتصاد کشاورزی دانشگاه فردوسی مشهد

2 پژوهشگر

3 کارشناس ارشد گروه اقتصاد کشاورزی دانشگاه فردوسی مشهد

4 کارشناس سازمان جهاد کشاورزی استان خراسان رضوی

چکیده

به منظور غلبه بر چالشهای بخش کشاورزی استان خراسان رضوی به ویژه در حوزه منابع آب، سازمان جهاد کشاورزی این استان اقدام به اجرای چندین طرح در حوزه های آب و خاک نموده که بخش عمده ای از آنها طرحهای آبیاری تحت فشار بوده است. یکی از مهمترین‏‏ هدف­های این طرحها با توجه به اسناد فرادستی، افزایش بهرهوری بخش کشاورزی عنوان شده است. در همین راستا هدف اصلی بررسی حاضر ارزیابی تاثیر اجرای طرحهای آبیاری تحت فشار بر افزایش بهرهوری در بخش کشاورزی استان بوده است. برای ‏رسیدن به این هدف از ترکیبی از روشهای شاخص بهرهوری مالم-کوئیست و جورسازی استفاده شده  ‏است. داده های مورد نیاز برای این ارزیابی با استفاده از روش نمونه گیری خوشه ای دو مرحله ای در قالب دو گروه تیمار  (87 مزرعه) و کنترل (71 مزرعه) و همچنین برای دو سال زراعی ‏خاص که یک سال پیش (سال زراعی 1390) و سال دیگر پس از اجرای پروژه (سال زراعی 1392) بوده است جمعآوری گردیده است. نتایج تحقیق نشان داد که اجرای طرحهای آبیاری تحت فشار رشد ‏‏30 درصدی بهرهوری را در پی داشته است. افزون بر این برای افزایش  بهرهوری اجرای برنامههای سختافزاری (شامل انواع طرحهای عمرانی) بر برنامههای نرمافزاری (آموزش و ترویج) اولویت خواهند داشت. 

کلیدواژه‌ها


Abadie, A., Drukker, D., Herr, J. L. and Imbens, G. W. (2004) Implementing matching estimators for average treatment effects in Stata. Stata journal, 4: 290-311.
Abolhasani, L., Shahnoushi, N., Taherpour, H., Fatemi, M., Allameh, A. (2017). An Investigation on Influencing Factors of Effectiveness of Water Transport Projects Financed by Agriculture Organization in Khorasan Razavi Province of Iran. Village and Development, 20(3), 111-134. (In Farsi)
Alizadeh, A. (2006). Calculating total factor productivity for Khorasan agriculture products. Agricultural Sciences And Technology. 3, X-X. (In Farsi)
Ebrahimi, H. (2006). Analysis and Evaluation of simplified irrigation systems in Khorasan. Agricultural Science. 12(2), 577-589. (In Farsi)
Eshraghi, F., and Ghasemian, S. (2012). Evaluating Economic Productivity of Water Use (Case study: Golestan province). Journal of Water Research in Agriculture, 26.3(3), 317-322. (In Farsi)
Gholami, Z., Ebrahimian, H., and Noory, H. (2015). Investigation Of Water-Energy Productivity And Economic Productivity Of Energy In Sprinkler And Surface Irrigation Systems Under Using Groundwater (Case Study Of Qazvin Plain, Iran). Journal Of Agricultural Engineering Research, 16(3),31-43. (In Farsi)
Hakimipour, N., Evazalipour, M., and Ghaemi, Z. (2012). Evaluating Productivity Changes of Entire Production Factors for Large Industries in the Provinces of Iran, Using Malmquist Productivity Index. Management Researches, 5(15), 135-161. (In Farsi)
Heidarpoor, F., and Dehghani, F. (2009). Assessment of Efficiency, Ranking and Productivity in the Insurance Organization (Tamin-e-Ejtemae) with Data Envelopment Analysis and Malmquist Approach. Management Accounting, 2(1), 11-23. (In Farsi)
Hoseini, M. H. (2012). Measuring productivity change in electricity generation management companies using DEA model and malmquist index. Journal of Industrial Management Perspective, 2(Issue 2, Summer 2012), 129-150. (In Farsi)
Jafari, A.M., Bahramlu, R. and Rezvani, S.M. (2005). Measurement of productivity in under pressure irrigation systems. (Case study: Hamedan province). 5th conference of Iranian Agricultural Economics Society. Systan and Baluchestan University. (In Farsi)
Khaligh Khiavi, P., Moghaddasi, R., and Eskandarpour, B. (2012). Analysis of Total Factor Productivity growth of Sugar beet in Iran Using Malmquist approach. Journal of Sugar Beet, 28(1), 105-195. (In Farsi)
Khorasan Razavi water profile, (2015). Khorasan Regional Water Company. Director of planning and management improvement. Chamber of budget and water planning. (In Farsi)
Lin, B. and Fei, R., (2015) Regional differences of CO2 emissions performance in China’s agricultural sector: A Malmquist index approach. European Journal of Agronomy, 70: 33-40.
Linh, V. H. (2009). Vietnam’s agricultural productivity: a Malmquist index approach. In Vietnam Development Forum, Working Paper (Vol. 903).
Lotfalipour, M. R., and Razmara, A. (2006). Evaluation Of Technical Efficiency And Productivity Trend In Iran's Industry (Case Study Of Fifty And More Employee Firms). Knowledge And Development, 18, 55-88
MohammadZadeh, P., Mohseni Zonouzi, F. S., and Rahnomay Gharamaleki, G. (2012). The Impact of Human Capital on Total Factor Productivity in Iran’s Medium and Large Industries. Journal of Economics and Modeling, 2(7-8), 118-148.
Mojaverian, M. (2004). Non-Parametric Measurement Of Total Factor Productivity, Technical Efficiency And Technological Progress In Agricultural Strategic Products. Eqtesad-E Keshavarzi Va Towse'e, 11(43-44), 143-162.
Najafi Mod, M.H., Montazer, A.A., and Behdani, M.A. (2007). The evaluavtion of sprinkle and trickle irrigation systems in Khorasan Razavi. Agricultural Science and natural Resources. 14(1),  x-x.
Nazari, A., Manafi Azar, R., and Abdolahi, A. (2014). Evaluating the influences of pressurized irrigation system on the charging of farming structure, cropping pattern and yield. Journal of Studies of Human Settlements Planning, 8(25), 147-161.
Sadeghi Shahdani, M., and Tavakkolnia, M. R. (2011). Analysis Of Dynamics Of The Effects Of Structural Reform On The Productivity In Electricity Industry Of Iran. Journal Of Economic Research And Policies, 19(60), 59-80. (In Farsi)
Safarnia, H., Zeynali, S., and Bastani, R. (2013). Measuring Productivity Of Hospitals Affiliated To Iran's Social Security Organization Using Malmquist Index During 2006-2009. Hakim Research Journal, 16(1), 65-71. (In Farsi)
Sedaghat, N., Pirdashti, H., A, R., and Mousavi, Y. (2015). Effect of Different Irrigation Methods on Rice Water Productivity. Journal of Water Research in Agriculture, 28.1(1), 1-9. (In Farsi)
Sekhon, J.S. (2011) Multivariate and Propensity Score Matching Software with Automated Balance Optimization: The Matching package for R. Journal of Statistical Software, 42: 1–52.
Shahnoushi, N., and Shabanzadeh, M. (2012). The Effect of Credits of Early Return Firms on Total Factor Productivity in Agricultural Sector Case Study: Babol County. Iranian Journal of Agricultural Economics and Development Research, 43(3), 511-521. (In Farsi)
Song, W., Han, Z. and Deng, X.,(2016) Changes in productivity, efficiency and technology of China's crop production under rural restructuring. Journal of Rural Studies.
Yu, C., Shi, L., Wang, Y., Chang, Y. and Cheng, B., (2016) The eco-efficiency of pulp and paper industry in China: an assessment based on slacks-based measure and Malmquist–Luenberger index. Journal of Cleaner Production, 127: 511-521.
Zare, A., Chizari, A. and Peykani, G. (2005). An analysis on the cotton productivity growth in Iran. (5th conference of Iranian Agricultural Economics Society. Systan and Baluchestan University. (In Farsi)