برآورد تمایل به پرداخت برای ایجاد و استفاده از خدمات باغ‌های اجتماعی در شهرستان کرج

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجو دکترا دانشگاه شهید بهشتی

2 استادیار دانشگاه شهید بهشتی،تهران،ایران.

3 استاد دانشگاه شهید بهشتی،تهران،ایران.

4 دانشیاردانشگاه شهید بهشتی،تهران،ایران.

چکیده

باغ اجتماعی قطعه زمینی که در منطقه شهری توسط گروهی از مردم مورد کشت و شهروندان در آن به باغبانی مشغول می‌شوند. یکی از راه‌های حفظ باغ‌ها و فضای سبز شهری، تبدیل آنها به باغ اجتماعی است. ایجاد، حفظ و توسعه باغ‌ اجتماعی برای دولت دشوار و هزینه‌بر بوده و نیاز به مشارکت مردم دارد. در همین راستا سنجش و ارزیابی میزان مشارکت مردم در تامین هزینه‌های نگهداری و استفاده از خدمات باغ اجتماعی بسیار حایز اهمیت است. در این تحقیق، تمایل به پرداخت افراد برای احداث و استفاده از باغ اجتماعی در شهر کرج با استفاده از روش ارزش گذاری مشروط و تکنیک انتخاب دوگانه دو بعدی برآورد شد. برای بررسی عوامل موثر بر تمایل به پرداخت خانوارها از الگوی لاجیت و روش برآوردحداکثر راستنمایی استفاده شد. داده‌های مورد نیاز این تحقیق از طریق تکمیل پرسشنامه توسط 183 نفر از سرپرستان خانوار شهر کرج در سال 1400-1399 گردآوری شد. نتایج مدل لاجیت نشان داد که متغیرهای تحصیلات با اثرنهایی 09/0، تفریح و گردش با اثرنهایی 003/0، علاقه‌مندی به عضویت در سازمان‌های محیط زیستی با اثرنهایی 34/0 و تعداد اعضای خانوار با اثر نهایی 064/0 و قیمت پیشنهادی با اثر نهایی000008/0 - اثرات معنی‌داری بر تمایل به پرداخت افراد پاسخگودارند. نتایج مطالعه نشان داد که متوسط تمایل به پرداخت ماهانه هر خانواده 111 هزار تومان برای بهره‌برداری از خدمات باغ اجتماعی است که این مبلغ می‌تواند یک منبع درآمد پایدار برای شهرداری و سایر دستگاههای ذیربط بوده و همچنین باعث حفظ و توسعه باغ‌ها و فضای سبز شهری شود.

کلیدواژه‌ها


ALIVAND, R., NOORI, O., Deihimfard, R., VEISI, H. (2022). Investigating the services and functions of community gardens: A synthsis analysis. Journal of Natural Environment
Albaladejo-García, J. A , Francisco Alcon, Jos´e M. Martínez-Paz.(2021) Economic valuation of allotment gardens in peri-urban degraded agroecosystems: The role of citizens’ preferences in spatial planning. Sustainable Cities and Society 68 (2021) 102771.
Alkon, A., and Agyeman, J., (2011) Cultivating Food Justice: Race, Class and Sustainability. Cambridge, MA: MIT Press.American Planning Association Policy Guide on Community and Regional Food Planning; American Planning Association: Chicago, IL, USA, 2007; Available online: www.planning.org/ policy/guides/adopted/food.htm (accessed 19 July 2010).
Amirnejad, H. & S. Amirtaimoori, (2017) Comparison of two approaches (Double-Bounded and One- Half Bounded Dichotomous Choice methods) in Valuation of Rrecreational Rresources: Case Study of Jiroft Konar Sandal hill. Journal of agricultural economics research, 9(34): 175-192. (In Farsi)
Azunre, G. A., Amponsah, O., Peprah, C., Takyi, S. A., & Braimah, I. (2019) A review of the role of urban agriculture in the sustainable city discourse. Cities, 93, 104–119.
Baniasadi, M., (2012) Effective factors on willingness to adoption for insurance of selected fruit trees in Kerman province. Ph.D thesis, Department of Agricultural Economics, Faculty of Economics & Agricultural Development, University of Tehran. (In Farsi)
Beatley, T. (2011) Biophilic cities: Integrating nature into urban design and planning. Island Press.
Bockarjova, M., & Botzen, W. J. W. (2017) Review of economic valuation of nature-based solutions in urban areas. Technical Report, Naturvation Project.
 Bockarjova, M., Botzen, W. J., & Koetse, M. J. (2020) Economic valuation of green and blue nature in cities: A meta-analysis. Ecological Economics, 169, Article 106480.
 Botelho, A., Pinto, L. M., Lourenço-Gomes, L., Valente, M., & Sousa, S. (2016) Social sustainability of renewable energy sources in electricity production: An application of the contingent valuation method. Sustainable Cities and Society, 26, 429–437.
Chen, B., & Qi, X. (2018) Protest response and contingent valuation of an urban forest park in Fuzhou City, China. Urban Forestry & Urban Greening, 29, 68–76.
 Contesse, M., van Vliet, B. J., & Lenhart, J. (2018) Is urban agriculture urban green space? A comparison of policy arrangements for urban green space and urban agriculture in Santiago de Chile. Land Use Policy, 71, 566–577.
Cooper, J.C., M. Hanemann & G. Signorello, (2002) One-and-one-half-bound dichotomous choice contingent valuation. Review of Economics and Statistics, 84(4): 742-750.
Daams, M. N., Sijtsma, F. J., & Veneri, P. (2019) Mixed monetary and non-monetary valuation of attractive urban green space: A case study using Amsterdam house prices. Ecological Economics, 166, Article 106430.
Emmet, R., (2011) Community gardens, ghetto pastoral, and environmental justice. Interdisciplinary Studies in Literature and Environment , 18(1), 67–86.
Ferreira, A. J. D., Guilherme, R. I. M. M., & Ferreira, C. S. S. (2018). Urban agriculture, a tool towards more resilient urban communities? Current Opinion in Environmental Science & Health, 5, 93–97.
Food and Agriculture Organization (FAO). (2020) .
Gren, Å., & Andersson, E. (2018) Being efficient and green by rethinking the urban-rural divide—Combining urban expansion and food production by integrating an ecosystem service perspective into urban planning. Sustainable Cities and Society, 40, 75–82.
 Guitart, D.; Pickering, C.; Byrne, J.(2012) Past results and future directions in urban community gardens research. Urban For. Urban Green. 2012, 11, 364–373.
He, J., Yi, H., & Liu, J. (2016) Urban green space recreational service assessment and management: A conceptual model based on the service generation process. Ecological Economics, 124, 59–68.
Hoyos, D., & Mariel, P. (2010). Contingent Valuation: Past, Present and Future. Prague Economic Papers, 4, 329–343.
Johnston, R. J., & Ramachandran, M. (2014) Modeling spatial patchiness and hot spots in stated preference willingness to pay. Environmental & Resource Economics, 59(3), 363–387.
Kin, S.S., K.F. Wong & M. Cho, (2007) Assessing the economic value of a Word Heritage site and willingness-to-pay determinants: A case of Changedeok Palace. Tourism Management, 28: 317-322.
 Lee, C.K. & S.Y. Han, (2002) Estimating the use and preservation values of national parks’ tourism resources using a contingent valuation method. Tourism management, 23(5): 531-540.
Meng, Y. E. (2019) Demand and spatial planning of allotment gardens in Metropolitan Areas of China. Doctoral Dissertation (p. 288).
Mitchell, R.C. & R.T. Carson, (2013) Using surveys to value public goods: the contingent valuation method. Rff Press.
Muganu, M.; Balestra, G.M.; Senni, S.(2010) THE IMPORTANCE OF ORGANIC METHOD IN SOCIAL HORTICULTURE. In ISHS Acta Horticulturae 881: II International Conference on Landscape and Urban Horticulture; ISHS: Leuven, Belgium, 2010; pp. 847–849.
 Moran, N., & Fernandez, J. L. (2014) A desalambrar. Agricultura urbana, huertos comunitarios y regulaci´on urbanística. H´abitat y Sociedad, 7, 31–52.
 Mougeot, L. J. (2000) Urban agriculture: Definition, presence, potentials and risks. In Growing cities, growing food: Urban agriculture on the policy agenda, p.42.
Orsini, F., Kahane, R., Nono-Womdim, R. and Gianquinto. G. (2013) Urban agriculture in the developing world: A review. Agron. Sustain. Dev. 33:695–720
Perez-Vazquez, A., Anderson, S., Wiltshire, R., & Fraser, R. (2006) Valuing non-market benefits derived from allotments in southeast England: A contingent valuation study. The International Journal of Sustainable Development and World Ecology, 13(2), 103–112.
Perni, A., Martínez-Carrasco, F., & Martínez-Paz, J. M. (2011) Economic valuation of coastal lagoon environmental restoration: Mar Menor (SE Spain). Ciencias Marinas, 37(2), 175–190.
Ribeiro, A., Carvalho, R., & Madureira, L. (2020) Establishing urban gardens on vacant land while considering international good practices: A legal case study from Portugal. Sustainability and law. Cham: Springer. https://doi.org/10.1007/978-3-030-42630-9_35.
Sattout, E.J., S.N. Talhouk & P.D.S. Caligari, (2011) Analysis economic value of Ceder Relice in Ebanon: An application of contingent valuation method for conversation. Ecological Economics, 61: 315-322. 27.
Scott, A., Dean, A., Barry, V., & Kotter, R. (2018). Places of urban disorder? Exposing the hidden nature and values of an English private urban allotment landscape. Landscape and Urban Planning, 169, 185–198.
Slavica, C., Tomicevic-Dubljevic, J., & Zivojinovic, I. (2020) Is there a demand for collective urban gardens? Needs and motivations of potential gardeners in Belgrade. Urban Forestry & Urban Greening, Article 126716.
Spyra, M., La Rosa, D., Zasada, I., Sylla, M., & Shkaruba, A. (2020) Governance of ecosystem services trade-offs in peri-urban landscapes. Land Use Policy, 95, Article 104617.
Tiraieyari, N., Ricard, R. M., & McLean, G. N. (2019) Factors influencing volunteering in urban agriculture: Implications for recruiting volunteers. Urban Forestry & Urban Greening, 45, Article 126372.
 VAN VEENHUIZEN, R. (2006) Introduction: cities farming for the future. Introduction. In Cities Farming for the Future: Urban Agriculture for Green and Productive Cities (Ed. R. van Veenhuizen), pp. 1–18.
Wesener., A., Runrid, F. K., Martin S., Daniel, M,(2020) Factors that Support or Obstruct the Development of Urban Community Gardens. Sustainability 2020, 12, 657; doi:10.3390/su12020657.
Ye, M., & Yoshida, T. (2019) Users’ behaviors and evaluations of allotment gardens. Urban and Regional Planning Review, 6, 1–21.
Zabala, J. A., Martínez-Paz, J. M., & Alcon, F. (2021) A comprehensive approach for agroecosystem services and disservices valuation. The Science of the Total Environment, 768, Article 144859..
 Zasada , i.,( 2011) Multifunctional peri-urban agriculture—A review of societal demands and the provision of goods and services by farming.Land Use Policy 28(4):639-648.