تحلیل نیازمندی‎ها و انتظارهای بیمه ‎گذاران صندوق بیمه کشاورزی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار گروه عمومی بیمه، پژوهشکده بیمه، تهران،ایران

2 دانشیار گروه مدیریت،دانشگاه الزهرا،تهران،ایران.

چکیده

صندوق بیمه کشاورزی در نظام کشاورزی کشور نقش کلیدی داشته، خطرات این بخش را تحت پوشش قرار داده و خسارات وارده را جبران می‏کند. به‌منظور ارتقای عملکرد و بهبود در ارائه خدمات به جامعه بیمه‎گذاران، نوسازی راهبردی صندوق ضروری میباشد. هدف این مطالعه شناخت و تحلیل نیازها و انتظارات بیمه‎گذاران به‎عنوان ذی‏نفع اصلی صندوق میباشد. حصول به این شناخت با رویکرد آسیب‌شناسانه، از طریق نظرسنجی از کشاورزان بیمه‌گذار انجام شده است. روش تحقیق از لحاظ داده توصیفی و از لحاظ هدف، کاربردی است. ابزار تحقیق، پرسش‏نامه بوده و از روش‌های تحلیل آماری برای تحلیل داده‎های پرسش‎نامه‌ای استفاده شده است. در مجموع، 134 پرسشنامه معتبر دریافت و تحلیل شده است. نتایج پژوهش حاکی از شکاف‎های قابل توجه در زمینه‌های مختلف بین نیازها و انتظارات بیمه‎گذاران و وضعیت موجود صندوق است. همچنین، رضایت از خدمات ارائه شده توسط صندوق در حد متوسط می‏باشد. در نهایت، راهکارها و پیشنهاداتی جهت رفع شکاف‎های شناسایی شده و درنتیجه، افزایش رضایت‎مندی بیمه‎گذاران ارائه شده که جنبه‌های مختلفی اعم از طراحی محصول، تسویه خسارت، فرهنگ‌سازی، مدیریت ارتباط با مشتری، ارتقای توانمندی بازاریابی کارگزاران و دیجیتال سازی فرایندها را شامل می‎شود. نتایج این تحقیق می‎تواند در تدوین برنامه نوسازی صندوق مورد استفاده قرار گیرد.

کلیدواژه‌ها


Behvand, M. (2016) Evaluation and analysis of the demands and expectations of stakeholders in order to protect civil rights (Iran Oil Terminals Company). 12th International Management Conference. (In Farsi)
Carroll, A.B. (1996) Business and society: ethics and stakeholder management, New York: Routledge.
Chevalier, J. & Buckles, D. (2008) A guide to collaborative inquiry and social engagement. Co-published with SAGE Publications.
Dehghani, M. et al. (2021) Knowledge-Based Urban Development Stakeholder Analysis (Case Study: Isfahan City). Human Geography Research. 1:323-341. (In Farsi)
Freeman, R. (1984) Strategic management: A stakeholder approach. Boston: Pitman.
GhaziNoori, S. et al. (2013) Improvement of QFD Process by Stakeholder Analysis, an Efficient Method in National Strategic Planning Process Case-Study: The Comprehensive Scientific Map of IRAN. Public Management Researches. 6:35-56. (In Farsi)
Gilson, L. et al. (2012) Using stakeholder analysis to support moves towards universal coverage: lessons from the SHIELD project. Health Policy Plan, 1:64-76.
Huang, Fischer & Xu, (2016) The stakeholder analysis for SEA of Chinese foreign direct investment: the case of ‘One Belt, One Road’ initiative in Pakistan. Impact Assessment and Project Appraisal. 3:158-171.
Khadivar, A. et al. (2021) Strategic renovation in the Agricultural Insurance Fund. Insurance Research Center. (In Farsi)
Khadivar, A. & Niakan. (2022) Identifying and strategically analyzing the needs and expectations of insurance industry stakeholders. Journal of Strategic Management Studies 50: 61-84. (In Farsi)
Klievink, Janssen and Tan. (2012) A stakeholder analysis of business–to-government information sharing: the governance of a public-private platform. International Journal of Electronic Government Research, 8(4):54-64.
Manteghipour, M. et al. (2019) Commercially insurable risks in the agricultural sector. Insurance Research Center. (In Farsi)
Roberts, R. & Mahoney, L. (2004) Stakeholder conceptions of the corporation: their meaning and influence in accounting research. Business Ethics Quarterly 14(3):399-431.
Schmeer, K. (2000) Stakeholder analysis guidelines. Researchgate net.
SheikhBaghloo, Z. et al. (2020) Identification and analysis of stakeholders of the Food and Drug Administration of the Ministry of Health using Demetel technique. Journal of Healthcare Management Research. 3:33-44. (In Farsi)
Vogler, Macey and Sigouin. (2017) Stakeholder analysis in environmental and conservation planning. Lessons in Conservation. 7:5–16.