بررسی مقایسه‌ای تأثیر برخی عوامل نهادی بر بهره‌وری در صنعت مرغ گوشتی استان‌های ایران

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجو دکترا گروه اقتصاد، دانشکده علوم اجتماعی، دانشگاه رازی، کرمانشاه، ایران

2 دانشیار گروه اقتصاد، دانشکده علوم اجتماعی، دانشگاه رازی، کرمانشاه ، ایران

3 استادیار گروه اقتصاد، دانشکده علوم اجتماعی، دانشگاه رازی، کرمانشاه ، ایران

چکیده

امنیت غذایی، همواره از دغدغه‌های بشر بوده و با افزایش شدید جمعیت در دو سده اخیر تأمین امنیت غذایی پیچیده‌تر از هر زمان دیگری شده است. نرخ رشد مثبت جمعیت کره زمین نشانگر گسترده‌تر شدن ابعاد این مسئله در آینده است. از این رو، یکی از چالش‌های پیش رو، افزایش تولید غذا همزمان با کاهش آلودگی و افزایش کیفیت آن و دستیابی همه به آن است. گوشت، یا به طور ویژه گوشت مرغ و تخم مرغ از جمله منبع‌های مهم غذایی انسان است. صنعت تولید گوشت مرغ در ایران، از نارسایی‌های بسیاری رنج می‌برد که باعث بهره‌وری پایین در این صنعت شده است. هدف این پژوهش، شناخت عامل‌های موثر بر بهره‌وری صنعت مرغ گوشتی در ایران با تاکید بر متغیرهای نهادی است. بدین منظور با استفاده از مدل اقتصادسنجی داده‌های ترکیبی یا تابلویی (پانل دیتا) و داده‌های سرشماری مرغداری‌های استان‌های مختلف و دیگر اطلاعات کلان کشور، رابطه بین بهره‌وری و متغیرهای مستقل برآورد شد. یافته‌ها نشان می‌دهد: 1) تراکم مرغداری‌ها در استان‌ها رابطه مستقیم و معنی‌داری با بهره‌وری سرمایه و نیروی کار دارد. 2) با افزایش بخش‌ها و مرکزهای مرتبط با ساختار تشکیل دهنده‌ی زنجیره تأمین و تولید گوشت مرغ در یک استان، بهره‌وری سرمایه هم‌ افزایش یافته است. 3) تأثیر افزایش درآمد سرانه بر بهره‌وری سرمایه و نیروی کار متفاوت است.

کلیدواژه‌ها


Abbasian, A. and Mehregan, N. (2007). Measuring the productivity of the factors of production of the economic sectors of the country by data envelopment analysis (DEA) method. Journal of Economic Research.  
Abdeshahi, A.; Ghorbani, M.R. (2019). Estimating Technical and Scale Efficiency of Broiler Chiken Units in Khuzestan Province. Journal of Agricultural Economics and Development. Vol. 33, No. 3, Fall 2019, p. 299-311. DOI: 10.22067/JEAD2.V33I3.28145. (In Farsi)
Abu Nouri, A. A.; Hanta M.; Ghorbani Jahed, A. (2013). Investigation on the role of knowledge – based economy components on total productivity of production factor. Macroeconomics Research Letter. 8(16): 31-52. (In Farsi)
Behrooz, A. and Emami Meybodi, A. (2014). Measuring Technical, Allocative and Economic Efficiency and Productivity of Farming Sub-sector of Iran with Emphasis on Irrigated Watermelon, Journal of Agricultural Economics Researches, 6(3): 43-66.
Bumanis, N., Arhipova, I., Paura, L., Vitols, G., & Jankovska, L. (2022). Data Conceptual Model for Smart Poultry Farm Management System. Procedia Computer Science, 200, 517-526. https://doi.org/10.1016/j.procs.2022.01.249.
Central Bank of the Islamic Republic of Iran (2019). Available at: https://www.cbi.ir.
Chang, H. S. (2007). Overview of the world broiler industry: Implications for the Philippines. Asian Journal of Agriculture and Development, 4(1362-2016-107681): 67-82.
Davids, P. T. (2013). Playing chicken: The players, rules and future of South African broiler production (Doctoral dissertation, University of Pretoria).
De Hoyos, R. E., & Sarafidis, V. (2006). Testing for cross-sectional dependence in panel-data models. The stata journal, 6(4): 482-496.
Farzaneh, H. (2014). Investigating the role of optimization in the productivity of broiler poultry units of cities located in the south of Khorasan Razavi province. Master Thesis. Supervisor: Nazar Afzali. South Khorasan: University of Birjand. (In Farsi)
Fathollahi, J., Najafi, S. M. B. & Farhangian, S. (2022). Identification and Prioritization of Factors Affecting Water Scarcity in Kermanshah Province with Analytic Hierarchy Process (AHP), Journal of Water and Sustainable Development, 8(4): 33-42. doi: 10.22067/jwsd.v8i4.2108.1073.
Food and Agriculture Organization of the United Nations (FAO). (2022). Available at: https://www.fao.org.
Gujarati, D. N. (1995). Basic econometrics. Translated by Hamid Abrishmi (2007). The first volume. Tehran: University of Tehran Press.
Haji Rahimi, M.; Fahimzadeh, M.; Nemati, M.; Meshkat, R. (2012). Analysis of the Cost Structure and Economies of Scale of Broiler Industry (Case Study: Kurdistan Province). Journal of Agricultural Economics and Development. 26( 3): 159-166. (In Farsi)
Hoekstra, A. Y. (2012). The hidden water resource use behind meat and dairy. Animal frontiers, 2(2), 3-8.
Hossein Panahi, J. (2008). Investigation of technical efficiency and factors affecting it in broiler poultry farming in Kurdistan province. Master Thesis. Supervisor: Mostafa Memarian. Zanjan: Zanjan University. (In Farsi)
Houedjofonon, E. M., Adjovi, N. R. A., Chogou, S. K., Honfoga, B., Mensah, G. A., & Adegbidi, A. (2020). Scale economies and total factor productivity growth on poultry egg farms in Benin: a stochastic frontier approach. Poultry science, 99(8), 3853-3864. https://doi.org/10.1016/j.psj.2020.03.063.
Ibrahim, M. F., Putri, M. M., & Utama, D. M. (2020). A literature review on reducing carbon emission from supply chain system: drivers, barriers, performance indicators, and practices. In IOP Conference Series: Materials Science and Engineering (Vol. 722, No. 1, p. 012034). IOP Publishing.
Islamic Republic News Agency (IRNA). (2017). Per capita consumption of chicken meat has increased in the country, Available at: http://www.irna.ir/fa/News/82824171.
Izadi, M. (2006). Investigating the productivity of production factors in broiler poultry farms in Zanjan province. Master Thesis. Supervisor: Qader Dashti. Zanjan: University of Zanjan. (In Farsi)
Jiran, Alireza and Paloj, Mojtaba (2016). New structure in the country's poultry industry. Tehran: Agricultural Planning, Economic and Rural Development Research Institute. Management of research services. (In Farsi)
Khosravani Moghadam, E.; Sharifi, M.; Rafiee, S.; Hatami, P. (2016). Time-Cost-Quality Optimization of Broilers Production Process Using Integration Genetic Algorithm and Fuzzy Logic, Iranian Journal of Biosystems Engineering, 46(4): 389-397. (In Farsi)
Mashayekhi, S.; Hajizadeh Fallah, M. (2011). The study on the effective factors in Chicken meat market in Iran: An application of Vector Autoregression model. Economics Research. 11(1): 131-154. (In Farsi)
Ministry of Agriculture Jihad. Deputy Minister of Livestock Production (2018). Available at https://dla.maj.ir/ . (visited  April 2020). (In Farsi)
Mircholi, F. and Soltani, S. (2015). Virtual water trade and optimal use of water resources in Iran. Water Engineering Conference, Tehran. 
Moloudi, A. (2014). Investigating the relationship between productivity and size of broiler poultry units in Tabriz. Master Thesis. Supervisor: Mohammad Rasoul Rezaei. Tabriz: University of Tabriz. (In Farsi)
Momeni, F. (2009). Achilles Heel of Development. Quarterly Journal of Society and Economics. 6(19 & 20), Spring and Summer 2009. (In Farsi)
Mortazavi, H. (2001). Investigating the effective factors in improving the productivity of broiler poultry farms in Saveh region. Master Thesis.  Supervisor Mehrdad Madhoushi. Mazandaran: Mazandaran University of Science and Technology. (In Farsi)
Najarzadeh, R. and Tamanaeifar, S. (2013). The Impact of Trade Liberalization on Total Factor Productivity, Journal of New Economy and Commerce, 7(1), 53.
National Productivity Organization of Iran (NPO). (2019) < www.npo.gov.ir>
North, D. C. (1998). nstitutions, institutional change, and economic performance. Translator: Mohammad Reza Moeini. First Edition, Tehran: Management and Planning Organization of Iran. . (In Farsi)
OECD. (2001). Measuring productivity-OECD Manual: Measurement of aggregate and industry-level productivity growth. Organization for European Economic Cooperation.
Pourzanjani and A. Ghorbani, M. (2012). Application of Mathematical Programming Methods to provide Nutritious Ration for Broilers and Hens during Oviparous. Journal of Agricultural Economics and Development. 26 (1): 1-12.
Se Choobi, R. (2014). Investigation of production and competitive productivity of meat production in broiler poultry units: A case study of Neishabour city. Master Thesis. Supervisor: Ahmad Reza Yazdani. Golestan: Gorgan University of Agricultural Sciences and Natural Resources. (In Farsi)
Soori, A. (2015). Econometrics with the use of Eviews & Stata. Publisher: farhangshenasi. (In Farsi)
Statistical Center of Iran. Data and Statistics. 2022. National Accounts. Available at https://www.amar.org.ir. (visited  April 2020). (In Farsi)
Statistical Center of Iran. Survey results of broiler poultry farms. different years. Available at https://www.amar.org.ir. (visited  April 2020). (In Farsi)
Stocchetti, A., & Scattola, E. (2011). Supply chain management in industrial production. A retrospective view. DOI: 10.5772/19900.
Traver, C. &   Ladon, K. (2016). B2B e-commerce: supply chain management. Translated by Hamidreza Arbab. Tehran: Nashr-e Ney.
Tutuhatunewa, A., Surachman, S., Santoso, P. B., & Santoso, I. (2019). Influence of Information Sharing, Partnership, and Collaboration on Supply Chain Performance. Advances in Systems Science and Applications19(3), 80-92.
Valdes, C., Hallahan, C., & Harvey, D. (2015). Brazil’s broiler industry: Increasing efficiency and trade. International Food and Agribusiness Management Review, 18(1030-2016-83094), 263-275.