تجزیه و تحلیل اثرگذاری کشف قیمت در صندوق سرمایه گذاری گروه زعفران سحرخیز

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 گروه اقتصاد، واحد قزوین، دانشگاه آزاد اسلامی، قزوین، ایران

2 مدیرعامل گروه شرکتهای سحرخیز و رئیس مرکز جامع علمی کاربردی شرکت کشاورزی تولیدی سحرخیز

چکیده

از جمله کارکردهای کلیدی بازارهای مالی کشف قیمت است که به استفاده از قیمت­های دارایی در یک بازار برای قیمت­گذاری در دیگر بازارها اشاره دارد. از زمان معرفی صندوق­های قابل معامله در بورس و افزایش محبوبیت آن­ها، استفاده از این ابزار موجب بحث در رابطه با انتقال فرآیند کشف قیمت در بازارهای مرتبط شده است. صندوق­ قابل معامله زعفران از جمله انواع صندوق­های قابل معامله کالایی بوده که به تازگی در  بازار سرمایه کشور مورد داد و ستد قرار گرفته است. با توجه به اهمیت زعفران در بین محصول­های کشاورزی، در این پژوهش به بررسی موضوع کشف قیمت در رابطه با این کالا پرداخته شده است. برای بررسی این موضوع، داده­های روزانه گواهی و صندوق قابل معامله زعفران سحرخیز از تاریخ 04/08/1400 الی 20/01/1401 با استفاده از مدل کشف قیمت متغیر با زمان مورد بررسی قرار گرفت. آزمون هم­انباشتگی جوهانسن نشان از وجود دست کم یک رابطه بلندمدت بین این دو ابزار دارد. آزمون علیت گرانجر نیز نشان داد که علیت از بازار گواهی سپرده به بازار صندوق زعفران سحرخیز می­باشد، به طوری که تغییرپذیری­های بازار گواهی علت تغییرپذیری بازار صندوق زعفران نیز می­باشد. در نهایت استفاده از کشف قیمت متغیر با زمان افزون بر تأیید آزمون علیت، نشان داد که بیش از 85 درصد از فرآیند کشف قیمت در بازار گواهی سپرده و تنها 15 درصد از این فرآیند در بازار صندوق زعفران صورت می­گیرد که نشان از عدم تحقق کارکرد کشف قیمت این ابزار مالی در بازار سرمایه کشور شده است. از آن جا که علیت از بازار گواهی سپرده به بازار صندوق زعفران بوده و کشف قیمت این کالا در بازار گواهی سپرده زعفران صورت می­گیرد، پیشنهاد می­شود که سرمایه­گذاران به هنگام سرمایه­گذاری در صندوق زعفران، توجه کافی به روند بازار گواهی زعفران داشته باشند. همچنین پیشنهاد می­شود که سیاست­گذاران به هنگام سیاست­گذاری و مداخله در کالای زعفران، دقت کافی نموده و سیاست­گذاری را از بازار گواهی سپرده آغاز نماید. 
  

کلیدواژه‌ها


Adaemmer, P. Bohl, M. (2018). Price discovery dynamics in European agricultural markets. J. Futures Markets 38 (5). PP 549–562.
Bernstein, J. (2009). Commodities ETFs: Diversification and hedging. ETFzonde.com, Published: Thursday, September 3, 2009, Retrieved: December 22.
Blanco, R., Brennan, S., and Marsh, I.W., (2005). An Empirical Analysis of the Dynamic Relationship between Investment-Grade Bonds and Credit Default Swaps. Journal of Finance, Vol 60, PP 2255-2281.
Bollen, N. O’Neill, M. Whaley, R. (2017). Tail wags dog: Intraday price discovery inVIX markets. J. Futures Markets 37 (5), PP 431–451.
Booth, G. G., So, R. W., & Tse, Y. (1999). Price discovery in the German equity index derivatives markets. Journal of Futures Markets, 19(6), 619-643.
Buckel, M. et al. (2018). Do ETFs lead the price moves? Evidence from the major US markets. International Review of Financial Analysis, Vol 58, PP 91-103.
Chen, Y. Tsai, W. (2017). Determinants of price discovery in the VIX futures market. J. Empirical Finan. 43, PP 59–73.
Choi, H., Leatham, D.J., Sukcharoen, K. (2015), Oil Price Forecasting Using Crack Spread Futures and Oil Exchange Traded Funds. Contemporary Economics, 9(1), 29-44.fv 
Chu, Q. C., Hsieh, W. L. G., & Tse, Y. (1999). Price discovery on the S&P 500 index markets: An analysis of spot index, index futures, and SPDRs.International Review of Financial Analysis,                                                                                                                                 8(1), 21-34.
De Jong, F., & Donders, M. W. (1998). Intraday lead-lag relationships between the futures-, options and stock market. European Finance Review, 1(3), PP 337-359.
Fleming, J., Ostdiek, B., & Whaley, R. E. (1996). Trading costs and the relative rates of price discovery in stock, futures, and option markets. Journal of Futures Markets, 16(4), 353-387.
 Futures Markets 38 (5). PP 549–562.
Gonzalo, J. Granger, C. (1995). Estimation of Common Long-Memory omponents in Cointegrated Systems. Journal of Business and Economic Statistics, Vol 13, PP 27-35.
Hasbrouck, J., (1995). One Security, Many Markets: Determining the Contribution to Price Discovery. Journal of Finance, 50, PP 1175-1199.
Hauptfleisch, M. Putnins, T. Lucey, B. (2016). Who sets the price of gold? London orNew York. J. Futures Markets 36 (6), PP 564–586.
Ivanov, S. I. (2013). The influence of ETFs on the price discovery of gold, silver and oil. Journal of Economics and Finance, 37(3). PP 453-462.
Jin, M. et al. (2018). Price discovery in the Chinese gold market. J.Futures Markets 38 (10). PP 1262–1281.
Kapar, B. Olmo, J. (2019). An analysis of price discovery between Bitcoin futures and spot markets, Economics Letters, Vol 174, PP 62-64
Kaur, P. Singh, J. (2019). Price Formation in Indian Gold Market: Analyzing the role of Gold Exchange Traded Funds (ETFs) against Spot and Futures Market. IIBM Management Review, 32. PP 52-74.
Kumar, U. Tse, Y. (2009). Single-stock futures: Evidence from the Indian securities market. Global Finance Journal 20. PP 220–234
Mallika M, Sulphey M. Gold Exchange Traded Fund - Price Discovery and Performance Analysis. Scientific Annals of Economics and Business. 2018, 65 (4): 477-195.
Narayan, P. Sharma, S. (2018). An analysis of time-varying commodity market price discovery. International Review of Financial Analysis, Vol 57, PP 122-133.
Narend, S. Thenmozhi, M. (2013). Performance and Price Discovery of Gold Exchange Traded Funds. Available at: http://dx.doi.org/10.2139/ssrn.2370337 (Accessed 18 June 2014).
Nargunam, R., Anuradha, N. (2017). Market efficiency of gold exchange-traded funds in India. Financ Innov, 3 PP 3-18. https://doi.org/10.1186/s40854-017-0064-y
Ozdurak C, Ulusoy, (2020). Price Discovery in Crude Oil Markets: Intraday Volatility Interactions between Crude Oil Futures and Energy Exchange Traded Funds. International Journal of Energy Economics and Policy 10(3). PP402-413.
Purohit H, Malhotra N. (2015). Pricing Efficiency & Performance of Exchange Traded Funds in India. The IUP Journal of Applied Finance, 21(3).
Shaerattar, M., Mirzapour Babajan, A., 2020. Gold Exchange Traded Fund : Price Discovery and Performance Analysis, Financial Engineering & Securities Management 44(3): 426-445
Shrestha, K. (2014). Price discovery in energy markets. Energy Econ. 45, PP 229–233.
Tang, H., Xu, E.X. (2016), Tracking performance of leveraged energy exchange-traded funds. Journal of Derivatives, 23. PP 37-60.
Tehran Stock Exchange (TSE). 2018. Investigating the industry of Exchange Traded Funds in reliable stock exchanges and the capital market of Iran. Available at Web site https://new.tse.ir    (verified August 2018).
Tse, Y. Xiang, J. (2005). Market quality and price discovery: Introduction of the E-mini energy futures Global Finance Journal, vol 16, PP 164–179.