اثرگذاری های اقتصادی و رفاهی سرمایه‌گذاری درآمد‌های نفتی در بخش کشاورزی: رهیافت الگوی تعادل عمومی محاسبه‌پذیر پویای بازگشتی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری اقتصادنفت و گاز دانشگاه آزاد مرودشت

2 استادیار گروه اقتصاد دانشگاه آزاد مرودشت

3 دانشیار اقتصاد کشاورزی دانشگاه آزاد اسلامی واحد مرودشت

چکیده

با توجه به اثرگذاری­های نامطلوب وابستگی به درآمدهای نفت و گاز در ایران، لزوم توجه به مدیریت اقتصادی منبع­های درآمدی نفت و گاز از طریق صندوق توسعه ملی ضروری به نظر می­رسد. در این بررسی، به ارزیابی اثرگذاری­های ذخیره درآمد نفتی در صندوق توسعه ملی و سرمایه­گذاری از منبع­های درآمدی این صندوق در بخش­های اقتصادی جهت نیل به هدف­های قانون برنامه پنجم توسعه، با استفاده از رهیافت الگوی تعادل عمومی محاسبه پذیر پویای بازگشتی، پرداخته شده است. در این راستا، تغییرپذیری­های در شاخص تولید، مصرف و سطح قیمت­ها در بخش کشاورزی و متغیرهای کلان اقتصادی از جمله تولید ناخالص داخلی، سرمایه‌گذاری بخش خصوصی، شاخص قیمت مصرف‌کننده و رفاه خانوارها برای محصول­ها و فرآورده­های بخش کشاورزی در قالب پیش­فرض­های مختلف ذخیره درآمدهای نفتی در صندوق توسعه ملی و عدم سرمایه­گذاری یا سرمایه­گذاری در بخش­های مختلف اقتصادی ارزیابی شد. نتایج نشان داد که بهبود بهره‌وری بخش کشاورزی از طریق سرمایه‌گذاری درآمدی نفتی، قادر نیست وضعیت تولید این بخش را بهبود دهد. همچنین، با ذخیره­سازی 20 درصد درآمدهای نفتی در صندوق توسعه ملی بنابر قانون برنامه پنجم توسعه و سپس سرمایه­گذاری 30 درصد از منابع درآمدی صندوق در همه بخش‌ها می­توان رشد اقتصادی مطلوب، بهبود تولیدهای کشاورزی و افزایش رفاه خانوارها را تحقق بخشید. بر این مبنا، با سرمایه‌گذاری 30 درصدی منبع­های صندوق در همه بخش‌های اقتصاد، میزان تولید و مصرف خانوارها از بخش کشاورزی به ترتیب 5/0 و 30 درصد افزایش و سطح عمومی قیمت‌ها 7/1 درصد کاهش می‌یابد. این در حالی است که با سرمایه‌گذاری منبع­های صندوق در بخش کشاورزی،  تولید و مصرف خانوارها به ترتیب به میزان 4/6 و 2/4 درصد کاهش می‌یابد. افزون بر این، بیشترین کاهش رفاه مصرف‌کنندگان در شرایط ذخیره درآمدها در صندوق توسعه ملی و نبود زمینه­های تخصیص سرمایه‌گذاری از منبع­های صندوق رخ می‌دهد. بنابراین، دولت می­بایستی از تخصیص سهم زیادی از درآمدهای نفتی به هزینه­های جاری پرهیز و سرمایه‌گذاری این درآمدها در جهت بهبود بهره‌وری بخش‌های اقتصادی به ویژه بخش کشاورزی به منظور دستیابی به رشد اقتصادی و افزایش رفاه خانوارها را در دستور کار قرار دهد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


Amiri, H., Sayadi, M. and Mamipour, S. (2021). Oil Price Shocks and Macroeconomic Outcomes; Fresh Evidences from a scenario-based NK-DSGE analysis for oil-exporting countries. Resources Policy, 74, 102262.
Andersen, L. and Faris, R. (2002). Reducing volatility due to Natural Gas Exports: Is the answer a Stabilization Fund. Andean Compositeness Project Working Paper, Center for International Development, Harvard University, Cambridge, Massachusetts.
Auty R. M. (2001). Resource Abundance and Economic Development, Oxford University Press, Oxford.
Berg, A., Portillo, R., Shu, C. Yang, S. and Luis Felipe, Z. (2013). Public Investment in Resource-abundant Developing Countries. IMF Economic Review, 61(1): 92-129.
Bertrand, J., Finostil, K. and Rinald, M. (2014). Oil revenue and tax system in oil exporting countries: A DSGE approach. Research Department and IMF Institute, IMF Working Paper.
Blake, M. (2006). Middle East Oil Production and Export Risks. Submitted to GP200A.
Bornhorst, F., Gupta, S. and Thornton, J. (2009). Natural resource endowments and the domestic revenue effort. European Journal of Political Economy, 25: 439-446.
Condon, T., Corbo V., and de Melo, J. (1985). A Simulation Analysis of the Macroeconomic Effects of Capital Inflows and Wage Indexationin Chile: 1977-1981”, Journal of Policy Modeling, 7(3): 379-406.
De Melo, J. and S. Robinson. (1989). Product Differentiation and the Treatment of Foreign Trade in Computable General Equilibrium Models of Small Economies. Journal of International Economics, 27: 47-67.
Decaluwe, B., Lemelin, A., Maisonnave, H. and Robichaud, V. (2009). PEP-1-1: The PEP standard, computable general equilibrium model, single-country, static version.‏
El-Anshasy, A., Bradley, M.D., Joutz, F.L. and Frederick, L. (2006). Oil prices, fiscal policy, and Venezuela’s economic growth. Department of Economics the George Washington University.
Engel, E. and Valdes, R. (2000), Optimal fiscal strategy for oil exporting countries; unpublished manuscript.
Farajzadeh, Z., Zhu, X., and Bakhshoodeh, M. (2017). Trade reform in Iran for accession to the World Trade Organization: Analysis of welfare and environmental impacts. Economic Modelling, 63: 75-85.
Fayazi, M. T. Suri, A. Bagheri Todashki, M. (2016). Optimum use of oil revenues in the Iranian government budget using the theory of permanent income. Economic Research and Policy, 84 (25): 164-129. (In farsi)
Gylfason1, T. (2001). Nature, Power, and Growth. Scottish Journal of Political Economy, 48 (5): 558- 588.
Holm, M. B. (2014). Oil, sovereign wealth funds and monetary policy. Master Thesis in Economics, Department of Economics, University of Oslo (January).
Hosseini Nasab, S. E. Abdullahi-Haghi, S. Naseri, A. Aqli, L. (2016), The Effects of Oil Boom and Oil Revenues Management on the Optimal Path of Iranian Macroeconomic Variables (Based on Dynamic Computable General Equilibrium). Economic Research Quarterly, 16(2): 175-200. (In farsi)
Hossein-Zadeh, Y., Mehrara, M., Tavaklian, H. (2016). The role of the National Development Fund in reducing the economic fluctuations of Iran approach (DSGE). Financial Economics, 11(41): 1-41. (In farsi)
Izdakhati, H. (2017). The dynamic effects of oil revenues on the behavior of the government in allocating consumption costs to social, economic, public and defense affairs in Iran. Strategic and macro policies, 6 (21): 25-50. (In farsi)
Jensen, J., and Tarr, D., (2003). Trade, exchange rate, and energy pricing reform in Iran: potentially large efficiency effects and gains to the poor. Rev. Dev. Econ. 7: 543–562.
Lajordi, S. A. Tohidinia, A. Rezaei Sadrabadi, M. (2014). Investigating the role of the National Development Fund in achieving economic justice. Bi-Quarterly Journal of Islamic Economic Studies, 8 (15): 120-91. (In farsi)
Lücke, M. (2010). Stabilization and savings funds to manage natural resource revenues: Kazakhstan and Azerbaijan vs. Norway. Working Papers, Kiel Institute for the World Economy (1652).
McDonald, S., Thierfelder, K., and Robinson, S., (2007). Globe: A SAM based global CGE model using GTAP data. Available at:⟨http://econpapers.repec.org/paper/usnusnawp/14.htm⟩.
Mehrara, M. (2008). The asymmetric relationship between oil revenues and economic activities: The case of oil-exporting countries. Energy Policy, 36: 1164-1168.
Melina, Giovanni; Shu-Chun, S. Yang and Luis-Felipe Zanna. (2016). Debt Sustainability, Public Investment, and Natural Resources in Developing Countries: The DIGNAR model. Economic Modeling, 52: 630-649.
Mirzaei, A. Mardani Najafabadi, M. Azram, H. (2018). The effect of oil price on the growth of the agricultural sector in Iran: an approach to prove the existence of the Dutch disease. National conference of agricultural industry and commercialization, Ahvaz, 2018. (In farsi)
Mohammadi, M. (2000). Examining the status of national wealth funds in Iran and the world. Plan Magazine, Industry and Economy Evaluation and Analysis Center. 22 (236): 60-70. (In farsi)
Motamedi, M. (1999). National Development Fund and Fifth Plan Bill. Economic news, 7(126). (In farsi)
Nematullahi, F. Majdzadeh Tabatabaei, Sh. (1998). The effect of OPEC oil price fluctuations on Iran's trade balance. Economic Modeling Quarterly, 3(4):169-151. (In farsi)
Nofarsti, M. Majdzadeh Abdulahi, M. (2017). Evaluating the effect of allocating resources of the National Development Fund to different economic sectors: an analysis in the framework of the structural macroeconomic econometric model. Economic Research Quarterly, 1: 107-125. (In farsi)
Ossowski, R. (2013). Fiscal rules and resource funds in nonrenewable resource exporting countries: International experience. Inter-American Development Bank (June).
Puyana, A. (2000). Dutch disease, macroeconomic policies and rural poverty in Colombia. International Journal of Politics, Culture and Society, 14 (1): 205-233.
Rahbar, F. Salimi, E. (2014). The role of fiscal discipline and National Development Fund in reducing Dutch disease effects in the Iranian economy. Applied Economic Studies of Iran, 4(14): 219-243. (In farsi)
Sayadi, M. (2014). Providing a framework for optimal use of oil revenues in Iran: a dynamic stochastic general equilibrium (DSGE) approach. Planning and Budgeting, 20 (2). (in farsi)
Shabsigh, G. and Ilahi, N. (2007). Looking beyond the fiscal: Do oil funds bring macroeconomic stability. IMF Working Paper, WP/07/96, Middle East and Central Asia Department.
Sorhun, E. (2007). Oil boom, chewing gum, and oil fund. Bureau of Theoretical and Applied Economics, Louis Pasteur University.
Tavakoli Ghochani, S., Houshmand, M., Salimifar, M. and Gorji, E. (2020). The role of National Development Fund in confrontation oil shocks in Iran economy from government expenditure channel by using a Dynamic Stochastic General Equilibrium Model. Journal of Applied Economics Studies in Iran, 9 (33): 57-91.‏
Von Hafen, Y. (2015). The fiscal discipline for oil-exporting countries, European Central Bank Occasional Paper Series, No. 103.
Wiebelt, M. Pauw, K. Matovu, J. M. and Twimukye, E. (2018). Macro-economic models: How to spend Uganda’s expected oil revenues? A CGE analysis of the agricultural and poverty impacts of spending options, In: Henning C., Badiane O., Krampe E. (eds) Development Policies and Policy Processes in Africa. Advances in African Economic, Social and Political Development. Springer, Cham.