ارزیابی کارآیی تولیدکنندگان پیاز در سطح استان‌های کشور

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار گروه اقتصاد کشاورزی دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی خوزستان

2 دانش آموخته دکتری اقتصاد کشاورزی دانشگاه شیراز.شیراز.ایران.

3 استادیار گروه اقتصاد کشاورزی دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی خوزستان

چکیده

با توجه به محدودیت منبع‌ها و عامل‌های تولید در بخش کشاورزی، استفاده بهینه و کارا از منبع‌ها و نهاده‌های موجود به منظور بهبود عملکرد کمی و کیفی محصولات کشاورزی ضروری است. در این راستا، برای آگاهی تصمیم‌گیران و برنامه‌ریزان از وضعیت مصرف نهاده‌ها و شرایط تولید، تحلیل کارایی محصول‌های زراعی به عنوان محصول‌های دارای سطح زیرکشت قابل توجه در کشور دارای اهمیت است. بر این مبنا، در این پژوهش با استفاده از تحلیل پوششی داده‌ها (DEA) و تحلیل پوششی داده‌های بازه‌ای (IDEA) کارایی فنی و کارایی فنی خالص محصول پیاز در 23 استان کشور در سال زراعی 98-1397 ارزیابی شد. برای این منظور، هزینه شش نهاده شامل دستمزد نیروی کار، اجاره زمین، اجاره ماشین‌ها و ادوات، هزینه آب آبیاری، هزینه کود و هزینه کاربرد آفت­کش‌ها و یک ستاده بازده ناخالص مدنظر قرار گرفت. بازه­های برآورد شده نشان می­دهد که با در دسترس بودن منبع‌ها، شرایط مناسب برای افزایش کارایی همه استان‌های‌ تولیدکننده محصول پیاز فراهم است. لذا، برطرف کردن کاستی‌های این استان‌ها منجر به ایجاد انگیزه لازم برای اعمال مدیریت مطلوب می‌شود. بیشترین میزان اختلاف بین میانگین میزان هزینه‌های مصرف مطلوب و مقدار واقعی هزینه مصرف نهاده‌ها مربوط به چهار نهاده آفت‌کش، آب آبیاری، زمین و نیروی کار است. نتایج به دست آمده از حل مدل IDEA نیز نشان داد که این مدل انعطاف‌پذیری بسیار زیادی در مقابل داده‌های غیردقیق داشته است. به طور کلی، نتایج نشان داد که برای دستیابی به تخصیص بهینه عوامل‌های تولید، ظرفیت و توان بالقوه‌ای بین استان‌های کشور وجود دارد، لذا، برنامه‌ریزی و مدیریت مناسب نهاده‌های تولید با اولویت نهاده‌هایِ دارای بیشترین عدم کارایی همراه با استفاده از آموزه‌های و تجربه‌های تولیدکنندگان استان‌های کارا، ضروری است.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


Akbari, N., Abbasi, F., & Nasseri, A., Ali Shahrokhnia, M. (2022). Estimation of Volume of Applied Water and Water Productivity for Onion in Some Provinces of Iran. Water research in agriculture, 2: 131-146. (Persian)
Akbari, N., Zahedi Keyvan, M., & Monfardyan Sarvestani, M. (2008). Evaluate the performance of the livestock industry in the country (approach: interval data envelopment analysis. Journal of Economic Research, 8: 141-160. (Persian)
Arsalanbod, M. (2004). Efficiency of potato producers in west Azerbaijan. 6th Iranian Conference on Agricultural Economics, Mashhad. (Persian)
Babaei, M., Paknejad, H., Mardani, M., and Salarpur, M. (2012). Investigation of efficiency crop product Jahrom city using interval data envelopment analysis (IDEA). Journal of Operations Research in Its Applications (Formerly Applied Mathematics), 4 (9): 43-54. (Persian)
Banker, R. D., Charnes, A., Cooper, W. W., & Maindiratta, A. (1988). A comparison of DEA and translog estimates of production frontiers using simulated observations from a known technology. Applications of modern production theory: Efficiency and productivity, 33-55.
Ben-Tal, A., and Nemirovski, A. (2000). Robust solutions of linear programming problems contaminated with uncertain data. Mathematical programming, 88(3): 411-424.
Charnes, A., Cooper, W. W., & Rhodes, E. (1978). Measuring the efficiency of decision making units. European Journal of Operational Research, 2(6): 429-444.
Despotis D.K., Maragos E.K., and Smirlis Y.G. (2006). Data envelopment analysis with missing values: An interval DEA approach, European Journal of Operational Research 140: 24–36.
Food and Agriculture Organization. (2021). Statistical database. Retrieved from: http://www.fao.org.
Fousekis, P., Spathis, P., and Tsimboukas, K. (2001). Assessing the efficiency of sheep farming in mountainous areas of Greece. A nonparametric approach. Agricultural Economics Review, 2(389-2016-23400): 5-15.
Hassan, Y. U., Abdullah, A. M., Ismail, M. M., and Mohamed, Z. (2014). Technical Efficiency of Maize Production in Nigeria: Parametric and Non-Parametric Approach. Asian Journal of Agriculture and Rural Development, 4(393-2016-23849): 281-291.
Jahanshahloo, G. R., and Alirezaee, M. R. (1995). Measuring the efficiency of academic units at the teacher training university. In Proceeding of the 26th Annual Iranian Mathematics Conference (pp. 167-171).
Karimi, F., Pirasteh, H., and Zahedikivan, M. (2008). Determining the efficiency of wheat crop according to time and risk factors using interval data envelopment analysis and window data envelopment analysis. Journal of Agricultural Economics and Development, 64:139-159. (Persian)
Kazemi, M., and Nikkhah, Z. (2010). Application of data envelopment analysis in measuring and analyzing the relative efficiency of Khorasan Razavi provinces in dry wheat cultivation. Journal of Agricultural Economics and Development, 23: 87-94. (Persian)
Khodaverdizadeh, M., Mohammadi, M., and Miri, D. (2019). Estimation of Technical Efficiency of Wheat Production with Emphasis on Sustainable Agriculture in Urmia County. Journal of Agricultural Knowledge and Sustainable Production, 4: 233-245. (Persian)
Lopes, F. (2008). Technical Efficiency in Portuguese Dairy Farms. 82nd Annual Conference.
Malana, N. M., and Malano, H. M. (2006). Benchmarking productive efficiency of selected wheat areas in Pakistan and India, Data Envelopment Analysis. Irrigation and Drinage, 55: 383-394.
Mardani Najafabadi, M., Mirzaei, A., Abdeshahi, A., & Azarm, H. (2019). Determining the efficiency of broiler chicken units in Sistan region, using interval data envelopment analysis and Mont Carlo simulation approach. Iranian Journal of Agricultural Economics and Development Research, 2:179-194. (Persian)
Mawzani, Q., and Karbasi, A. (2008). Measuring efficiency types using data envelopment analysis method, case study of pistachio producers in Zarand. Agricultural Economics, 6:1-16. (Persian)
Mehrabi Beshrabadi, H., and Pakravan, M. (2009). Calculation of efficiency and returns to scale producers on the sunflower in Khoy County. Journal of Agricultural Economics and Development (Agricultural Science and Technology), 23: 95-102. (Persian)
Ministry of Agriculture Jihad. (2020). Office of statistics and information technology. Retrieved from: http:// www. maj.ir.
Mohammadian, F., and Saamdeliri, A. (2019). Economic Analysis of Wheat Production Efficiency in Kermanshah (Case Study: Ravansar-Sanjabi Area). Journal of Economic Research and Agricultural Development of Iran, 3: 429-449. (Persian)
Mozafari, M., and Yazdani, S. (1998). Efficiency of wheat farmers in Khorasan province, case study of Chenaran County. Journal of Agricultural Science Modares, 1: 129-135. (Persian)
Nandy, A., & Singh, P. K. (2020). Farm efficiency estimation using a hybrid approach of machine-learning and data envelopment analysis: Evidence from rural eastern India. Journal of Cleaner Production, 267, 122106.
Ommar, M. A. E. (2014). Technical and economic efficiency for broiler farms in Egypt: application of data envelopment analysis (DEA). Global Veterinaria, 12: 588-593.
Saeri, M., Hanani, N., Setyawan, B., & Koestiono, D. (2019). Technical efficiency of rice farming during rainy and dry seasons in Ngawi District of East Java Province, Indonesia. Russian Journal of Agricultural and Socio-Economic Sciences, 91(7): 270-277.
Sengupta, J. K. (1992). A fuzzy systems approach in data envelopment analysis. Computers & Mathematics with Applications, 24(8-9): 259-266.
Shahnavazi, A. (2016). Determining the Efficiency of Iran’s Provinces in Onion Production: Application of Data Envelopment Analysis. Journal of Agricultural Economics Research, 33: 145-164. (Persian)
Shokouhi, A. H., Hatami-Marbini, A., Tavana, M., and Saati, S. (2010). A robust optimization approach for imprecise data envelopment analysis. Computers and Industrial Engineering, 59: 387-397.
Wang, Y. L., and Liu, C. Z. (2009). Capital structure, equity structure, and technical efficiency—empirical study based on China coal listed companies. Procedia Earth and Planetary Science, 1(1): 1635-1640.
Wang, Y. M., Greatbanks, R., and Yang, J. B. (2005). Interval efficiency assessment using data envelopment analysis. Fuzzy sets and Systems, 153(3): 347-370.
Yu, J. R., Tzeng, Y. C., Tzeng, G. H., Yu T. Y. and Sheu H. J. (2004), A fuzzy multiple objective programming to DEA with imprecise data. International Journal of Uncertainty, Fuzziness & Knowledge-Based Systems, 12: 591-600.
Yu, L., Yan-Min, R., Yu-Chun, P., and Chao, S. (2015). Evaluation of production   efficiency of the county-level crop farming in He'nan based on GIS and DEA. Advance Journal of Food Science and Technology, 7: 154-158.