سرریز نوسان قیمت در بازار محصولات کشاورزی: مطالعه موردی بازار گوشت گوسفند استان آذربایجان شرقی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار گروه اقتصاد کشاورزی دانشگاه تبریز

2 دانشجوی دکتری گروه اقتصاد کشاورزی دانشگاه تبریز

چکیده

هدف از این بررسی، ارزیابی و تحلیل تاثیر سرریز نوسان قیمت در سطوح عمودی بازارهای گوشت گوسفند استان آذربایجان شرقی، بین سه سطح نهاده‌های تولیدی، خرده‌فروشی و سرمزرعه گوشت گوسفند می‌باشد. بدین منظور از الگوی خودتوضیحی واریانس ناهمسانی شرطی تعمیم‌یافته آستانه‌ایی چندمتغیره (MV-TGARCH) با استفاده از روش BEKK و داده‌های قیمت‌های هفتگی از فروردین 1377 تا اسفند 1390 بهره‌گیری شد. نتایج نشان داد که بیشترین میزان سرریز نوسان قیمت دوسویه از بازار خرده‌فروشی گوشت گوسفند به بازار نهاده‌های تولیدی و کمترین آن از بازار نهاده‌های تولیدی گوسفند به بازار سرمزرعه گوشت گوسفند صورت می‌گیرد. بنابراین عامل‌های تقاضای محصول بیش از عامل‌های عرضه (نهاده‌های تولیدی) آن باعث ایجاد نوسان‌ها در بازار گوشت گوسفند می‌شوند، لذا کنترل نوسان‌ها قیمت خرده‌فروشی می‌تواند به مدیریت خطر (ریسک) قیمت در بازار گوشت گوسفند کمک کند. از این‌رو تمرکز بر روی عامل‌های طرف تقاضای گوسفند به منظور کنترل نوسان‌های قیمتی در این بازار توصیه می‌شود.

کلیدواژه‌ها