برآورد میزان افزایش قیمت تمام شده محصولات کشاورزی در اثر حذف یارانه نهاده‌ها (بررسی موردی: برنج استان مازندران)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانش‌آموخته کارشناسی ارشد اقتصاد کشاورزی دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری

2 دانشیار گروه اقتصاد کشاورزی دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری

3 استادیار گروه اقتصاد کشاورزی دانشگاه آزاد اسلامی واحد قائم شهر

چکیده

یکی از سیاست‌های اقتصادی رایج برای حمایت از کشاورزی، یارانه نهادههای تولیدی است. با توجه به تصمیم دولت مبنی بر تعدیل یارانهها، در این تحقیق به تاثیر آن بر افزایش قیمت تمام شده برنج در مازندران پرداخته شده است. از آنجایی که میزان مصرف نهاده‌های حمایت شده در بین کشاورزان برای زراعت‌های مختلف، و همچنین میزان عملکرد محصول برنج در اراضی مختلف، یکسان نیست، در این تحقیق، با استفاده از اطلاعات میدانی، به اندازه‌گیری میزان تاثیرتعدیل یارانه‌ها بر قیمت تمام شده برنج توجه شد. دادههای تحقیق برگرفته از150 پرسشنامه توزیع شده میان تولیدکنندگان ارقام مختلف برنج در سطح استان مازندران در سال زراعی 89-1388 میباشد. روش مورد استفاده، برآورد تابع هزینه ترانسلوگ و سهم هزینه‌ای نهادههای تولید از طریق رگرسیون‌های به ظاهر نامرتبط می‌باشد. نتایج بهدست آمده نشان می‌دهد که یک درصد تغییر در قیمت نهادههای بذر و کود، قیمت تمام شدهبرنج کل استان را به میزان 06/0 درصد و قیمت تمام شده ارقام مرغوب را به میزان 22/0 درصد افزایش خواهد داد. همچنین با به‌دست آمدن روند تغییرات قیمتی نهادهها پس از اجرای طرح هدفمندی و تاثیر آن بر کشش قیمتی محصول، مشخص شد که با حذف یارانه نهادهها، قیمت تمام شدهی برنج کل استان به میزان 05/0 درصد و ارقام مرغوب، به میزان 17/0 درصد افزایش خواهد داشت. نظر به تفاوت تاثیر حذف یارانه هر نهاده برقیمت تمام شده محصول، پیشنهاد میشود میزان کاهش حمایت، بر اساس نوع نهاده صورت گیرد.

کلیدواژه‌ها