بررسی اعتبارات بر اشتغال‌زایی و تقاضای اعتبارات در کشاورزی استان فارس

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناس ارشد بخش اقتصاد کشاورزی دانشکده کشاورزی دانشگاه شیراز

2 استاد اقتصاد کشاورزی، دانشکده کشاورزی دانشگاه شیراز

چکیده

عدم دسترسی به اعتبارات کافی و ارزان به منظور سرمایه‌گذاری از مسائل اساسی است که کشاورزان با آن روبرو هستند. با توجه به افزایش نیازهای اعتباری کشاورزان در جریان تجاری شدن تعیین تقاضای اعتباری آنان و بررسی اثر اعتبارات بر اشتغال‌زایی اهمیت به سزایی دارد. اما با توجه به مشکلات عدیده در دریافت وام از منابع رسمی، میزان تمایل کشاورزان به دریافت وام از منابع غیر رسمی نیز اهمیت دارد. در این تحقیق، نخست به منظور تاثیر اعتبارات بر اشتغال‌زایی با استفاده از تست علیّت گرانجری این نتایج حاصل شد که بین اشتغال و  اعتبارات رابطه علّی بر قرار می‌باشد. نتایج حاصل از تخمین تابع تقاضا نیز بیانگر رابطة مستقیم بین تقاضای اعتبارات با قیمت محصول می‌باشد و کشاورزان با افزایش قیمت محصول انگیزة بیشتری برای سرمایه‌گذاری روی فعالیت خود می‌یابند. از آنجا که سرمایه از نهاده‌های کمیاب و محدودکنندة فعالیت کشاورزان است، تقاضای اعتبارات با نرخ بهره رابطة غیرمستقیم دارد. با بررسی عوامل موثر بر تمایل کشاورزان به استفاده کردن از منابع غیر رسمی اعتبارات نیز می‌توان نتیجه گرفت که متغیرهای درآمد خارج از مزرعه، سطح زیر کشت گندم، ارزش گندم تولید شده و میزان تحصیلات با استفاده از منبع غیر رسمی اعتبارات رابطه غیر مستقیم دارند.

کلیدواژه‌ها