ارزیابی اقتصادی تعاونی‌های تولید استان خوزستان

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

استادیار گروه مدیریت کشاورزی دانشگاه آزاد اسلامی واحد شوشتر

چکیده

با توجه به ویژگی بخش تعاونی در جلب مشارکت‌های محلی، این نظام‌ها را می‌توان یکی از راه‌های تحقق اهداف توسعه روستایی و بخش کشاورزی دانست. از جمله مهم‌ترین اهداف در تشکیل تعاونی‌های تولید، افزایش کارایی در واحدهای تولیدی است. با توجه به این امر در این تحقیق که در سال زراعی 89-1388 انجام شده است، کارایی تعاونی‌های تولید استان خوزستان به منظور ارزیابی اقتصادی آنها مورد بررسی قرار گرفته است. در این بررسی، از راه برآورد تابع تولید مرزی به محاسبه کارایی و عوامل موثر بر آن در بین گندم‌‌کاران پرداخته شده است. نتایج بررسی نشان می‌دهد که میانگین کارایی در تعاونی‌های تولید برابر با 79 درصد می‌باشد. همچنین نتایج نشان می‌دهد که متغیرهای تعداد اعضاء، سطح زیرکشت و تعداد قطعه‌های زمین کشاورزی، اثر منفی بر کارایی تعاونی‌های تولید دارند. اما اثر متغیرهایی مانند دسترسی به کمک‌های دولتی، میزان ارائه خدمات از سوی تعاونی‌های تولید، سطح تحصیلات و تجربه مدیر تعاونی‌ها و میزان سرمایه آنها می‌توانند موجب افزایش سطح کارایی تعاونی‌ها شوند.

کلیدواژه‌ها