تحلیل اثر کاهش یارانه مواد غذایی بر روی نابرابری درآمدی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی کارشناسی ارشد دانشکده کشاورزی دانشگاه شهید باهنر کرمان

2 استادیار بخش اقتصاد کشاورزی دانشگاه شهید باهنر کرمان

3 دانشیار بخش اقتصاد کشاورزی دانشگاه شهید باهنر کرمان

4 استاد بخش اقتصاد کشاورزی دانشکده کشاورزی دانشگاه شیراز

چکیده

امروزه در کشور ما بخش عمده‌ای از یارانه به مواد غذایی تعلق می‌گیرد که با توجه به افزایش جمعیت و افزایش قیمت کالاها و خدمات در بازارهای جهانی بار مالی قابل توجهی به دولت تحمیل می‌شود. لذا انتخاب یک سیاست درست در رویارویی با این مسئله اجتناب‌ناپذیر است. بر این اساس، هدف این مطالعه بررسی اثرات نابرابری درآمدی ناشی از سیاست‌های کاهش یارانه کالاهای اساسی بر مصرف‌کنندگان شهری و روستایی ایران است. اثرات نابرابری درآمدی ناشی از افزایش قیمت کالاهای منتخب، با استفاده از داده‌های سال 1386 و با استفاده از سیستم تقاضای تقریبا ایده آل درجه 2، در قالب سناریوهای مختلف کاهش یارانه با دو شاخص توزیع g و h و شاخص اتکینسون بررسی شد.بررسی تغییرات شاخص‌های توزیع درآمد نشان می‌دهد که سناریوهای افزایش همزمان قیمت تمامی کالاها، گروه متوسط درآمدی خانوارهای شهری را بیش از مصرف‌کنندگان روستایی تحت تاثیر قرار می‌دهد. این در حالی است که میزان تاثیر‌گذاری بر گروه متوسط بیش از گروه کم درآمد در مناطق روستایی و شهری می‌باشد.

کلیدواژه‌ها