بررسی عوامل مؤثر بر فقر در مناطق روستایی کهگیلویه و بویراحمد

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانش‌آموخته کارشناسی ارشد گروه مدیریت توسعه روستایی دانشگاه یاسوج

2 استادیار گروه مدیریت توسعه روستایی دانشگاه یاسوج

چکیده

در این مطالعه وضعیت فقر و عوامل مؤثر بر آن در مناطق روستایی استان کهگیلویه و بویراحمد مورد بررسی قرار گرفت. جامعه آماری، ساکنین مناطق روستایی استان بوده که ابتدا با استفاده از جدول نمونه‌گیری پاتن، 403 خانوار و در مرحله بعد با استفاده از روش نمونه‌گیری خوشه‌ای چندمرحله‌ای نمونه انتخاب گردید. نتایج نشان داد که خط فقر غذایی، غیر غذایی و خط فقر کل ماهیانه برای یک فرد بالغ در سال 1388 در مناطق روستایی استان، به‌ترتیب معادل 2/337، 6/195و 8/532 هزار ریال می‌باشد. همچنین، سرانه، شکاف و شدت فقر غذایی در منطقه مورد مطالعه، به‌ترتیب 3/31، 6/9و 4 درصد وسرانه، شکاف و شدت فقر کل نیز به‌ترتیب 3/32، 6/8 و 3/6 درصد می‌باشد. با توجه به نتایج به دست آمده می‌توان گفت که عوامل و تعیین‌کننده‌های بعد خانوار، نسبت افراد دارای درآمد به بعد خانوار، نسبت افراد با سواد به بعد خانوار، مالکیت زمین زراعی خانوار، حمام، تعداد اتاق درخانه، مالکیت تراکتور، رفاه اجتماعی، فاصله روستا تا مرکز شهرستان، استفاده از کمک نهادهای حمایتی، عضویت در تعاونی و استفاده از تسهیلات بانکی مهم‌ترین مشخصه‌های تعیین‌کننده فقر در مناطق روستایی استان کهگیلویه و بویراحمد بوده‌اند.

کلیدواژه‌ها